Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

CV.TTHTCĐ gửi BGĐ và Hiệu trưởng THCS.

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ninh Đình Tuấn (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:32' 15-10-2012
Dung lượng: 176.5 KB
Số lượt tải: 95
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN THỌ XUÂN
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số:194/PGDĐT- GDTX
V/v: Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên TT HTCĐ.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Thọ Xuân, ngày 15 tháng 10 năm 2012Kính gửi: - Ban giám đốc TTHTCĐ xã, thị trấn.
- Hiệu trưởng trường THCS.

Thực hiện CV số 1715/SGDĐT- GDTX của Giám đốc Sở GD&ĐT ngày 5/10/2012 Về việc bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên được điều động làm việc tại TT HTCĐ năm học 2012-2013 .
Phòng GD&ĐT Thọ Xuân triển khai nội dung tham dự tập huấn như sau:
I. Thành phần tham dự:
- 01 đồng chí chuyên viên phòng GD&ĐT phụ trách GDTX;
- Đồng chí P. Hiệu trưởng THCS được điều động làm việc tại TTHTCĐ năm học 2012-2013 .
II. Thời gian và địa điểm:
1. Địa điểm: Tại Cơ sở 1, Trung tâm GDTX tỉnh (Số 04 Nguyễn Tạo - P.Trường Thi - TP. Thanh Hóa).
2. Thời gian: 02 ngày 25-26/10/2012.
Khai mạc vào hồi 7h15’ ngày 25/10/2012.
3. Hồ sơ:
Các đồng chí PGĐ ( PHT) các TTHTCĐ làm hồ sơ ( theo mẫu 1,2,3 ) gửi vào địa chỉ Gmail: luungoclien.lien9@gmail.com và nộp về PGD&&DT ngày 17/10/2012 ( người thu hồ sơ : Đ/c Lưu Ngọc Liên CV PGD&ĐT )
III. Kinh phí:
Chế độ của đại biểu do các đơn vị thanh toán theo quy định hiện hành của nhà nước (chế độ của đại biểu ở TT HTCĐ lấy từ kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ tại Quyết định số 131/2009/QĐ-UBND ngày 13/01/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh).
Đề nghị Ban giám đốc TT HTCĐ, Hiệu trưởng trường THCS bố trí công việc,cử đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn đúng nội dung Công văn này./.
KT.TRƯỞNG PHÒNG
Nơi nhận: P.TRƯỞNG PHÒNG
- Như kính gửi (để thực hiện)
- Lãnh đạo PGD&ĐT (để b/c);
- Lưu: VT, GDTX. ( Đã ký)

Đỗ Đình ThanhUBND TỈNH THANH HÓA
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 1715 /SGDĐT- GDTX
V/v: Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên TT HTCĐ.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Thanh Hoá, ngày 05 tháng 10 năm 2012


Kính gửi: Các Phòng Giáo dục và Đào tạo.
Để bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên được điều động làm việc tại TT HTCĐ Giám đốc Sở triệu tập Hội nghị tập huấn, cụ thể như sau:
I. Thành phần tham dự:
- 01 đồng chí chuyên viên phòng GD&ĐT phụ trách GDTX;
- Giáo viên được điều động làm việc tại TT HTCĐ (nếu trung tâm nào chưa có đối tượng này thì cử đồng chí cán bộ quản lí trường tiểu học hoặc THCS là phó giám đốc kiêm nhiệm).
II. Thời gian và địa điểm:
1. Địa điểm: Tại Cơ sở 1, Trung tâm GDTX tỉnh (Số 04 Nguyễn Tạo - P.Trường Thi - TP. Thanh Hóa).
2. Thời gian:
+ Đợt 1: 02 ngày 22-23/10/2012. Khai mạc vào hồi 7h15’ ngày 22/10/2012. Gồm các huyện:
Yên Định, Triệu Sơn, Đông Sơn, Quảng Xương, Tĩnh Gia, Hoằng Hóa, Hậu Lộc, Hà Trung, Nga Sơn, Sầm Sơn, Bỉm Sơn, Tp. Thanh Hóa.
+ Đợt 2: 02 ngày 25-26/10/2012. Khai mạc vào hồi 7h15’ ngày 25/10/2012. Gồm các huyện:
Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa, Bá Thước, Lang Chánh, Ngọc Lặc, Cẩm Thủy, Thường Xuân, Như Xuân, Như Thanh, Thạch Thành, Vĩnh Lộc, Thọ Xuân, Thiệu Hóa, Nông Cống.
III. Kinh phí: Chế độ của đại biểu do các đơn vị thanh toán theo quy định hiện hành của nhà nước (chế độ của đại biểu ở TT HTCĐ lấy từ kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ tại Quyết định số 131/2009/QĐ-UBND ngày 13/01/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh).
Về dự tập huấn, yêu cầu đại biểu các TT HTCĐ gửi ban tổ chức Hội nghị: Kế hoạch năm học 2012-2013; Danh sách ban giám đốc; Danh sách giáo viên (giáo viên tại chỗ, giáo viên
 
Gửi ý kiến