Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BAN TU KIEM DIEM NGHI QUYET TW 4 KHOA 11

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Hoàng Nam
Ngày gửi: 07h:52' 08-10-2012
Dung lượng: 61.0 KB
Số lượt tải: 717
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG BỘ THỊ XÃ NGÃ BẢY. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ KHO BẠC
Ngã Bảy, ngày 02 tháng 10 năm 2012BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CỦA CHI ỦY
V/v thực hiện Nghị quyết hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 4 khóa XI

Kính gởi : Chi bộ Kho Bạc Ngã Bảy

Qua nghiên cứu, quán triệt học tập Nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương 4 khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay “, Chi ủy kho bạc xin tự kiểm điểm việc thực hiện trong thời gian qua với những ưu, khuyết điểm như sau :

I. ƯU ĐIỂM:

1. Về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng :
- Trong thời gian qua Chi ủy lãnh đạo đảng viên Chi bộ luôn kiên định với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội, trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Quán triệt tốt Điều lệ Đảng và Nghị quyết các cấp, trong các kỳ sinh hoạt, Chi bộ luôn lấy nội dung này làm trọng tâm, nền tảng trong việc triển khai thực hiện các chủ trương. Chính sách, kết quả 100 % đảng viên được quán triệt;
- Triển khai thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng sửa đổi; quy định 47 về “ Những điều đảng viên không được làm “, quy định 94 về “ xử lý kỷ luật đảng viê”", đặc biệt là Chỉ thị 15 của Tỉnh uỷ về “ Chấn chỉnh đạo đức tác phong, lề lối làm việc của cán bộ đảng viên “..gắn chặt với công tác tự phê bình và phê bình hằng tháng để mỗi đảng viên thường xuyên soi rọi lại mình, góp phần ngăn ngừa suy thoài về tư tưởng chính trị, đạo đức lôi sống và xây dựng phong cách, lề lối làm việc của cán bộ đảng viên
- Chi ủy phân công một đảng viên chuyên trách để nắm bắt dư luận xã hội, diễn biến tư tưởng của từng đồng chí, kịp thời phản ánh về chi bộ khi có những biểu hiện bất thường xảy ra;
- Tập thể Chi ủy luôn đoàn kết, thống nhất, nói và làm theo Nghị quyết, công tác tự phê bình và phê bình luôn được quan tâm thực hiện, kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện sai trái, tiêu cực trong nội bộ.

2. Về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc cấp mình trực tiếp quản lý :
- Chi ủy đã lãnh đạo thực hiện khá tốt công tác tổ chức cán bộ, trong qui hoạch, đề bạc, bổ nhiệm, phân công, luôn lấy ý kiến tập thể để có quyết định chính xác, không chủ quan, tùy tiện;
- Các chủ trương của Trung ương về công tác xây dựng đội ngũ được chi ủy kịp thời triển khai đến từng cán bộ, đảng viên, tổ chức thực hiện nghiêm túc thông qua việc cụ thể hóa các nội dung cần thực hiện trong Nghị quyết chi bộ, có kiểm tra, đánh giá cụ thể;
- Việc đánh giá, qui hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức đảm bảo đúng qui trình, hướng dẫn, không để tình cảm riêng tư chi phối đến chất lượng công tác;
- Đội ngũ cán bộ quản lý cơ bản đáp ứng yêu cầu công viêc;
3. Về xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền trong mối quan hệ với cấp uỷ, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương; tiếp tục đôi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ( thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách ):
- Mỗi cá nhân được phân công luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc “ Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách” thông qua việc mỗi mỗi đồng chí trong chi uỷ, mỗi đảng viên, cán bộ công chức đều được phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng ngay từ đầu năm, xây dựng cơ chế thông tin báo cáo cụ thể;
- Bí thư chi bộ, các chi ủy viên luôn ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác cán bộ, việc tổ chức các hoạt động thực thi trách nhiệm và quyền hạn luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với thủ trưởng cơ quan, trách nhiệm của tập thể chi ủy luôn được xác định đúng tầm với nhiệm vụ, không đùn đẩy, thoái thác cho tập thể, cho cơ quan;
- Tổ chức xây dựng qui chế làm việc ngay từ đầu nhiệm kỳ, kết hợp với đánh giá hàng tháng, Chi ủy đã lãnh đạo
 
Gửi ý kiến