Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

bài thu hoạch NQ TW 5 khóa XI

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Quốc Phong
Ngày gửi: 06h:39' 28-09-2012
Dung lượng: 33.5 KB
Số lượt tải: 264
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG BỘ AN BÌNH TÂY ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ TH AN BÌNH TÂY


BÀI THU HOẠCH
Quán triệt 4 kết luận và Nghị quyết của hội nghị TW 5 (khóa XI)


Họ và tên: Nguyễn Quốc Phong
Chức vụ: Giáo viên

Qua nghiên cứu, học tập quán triệt 4 kết luận và Nghị quyết của hội nghị TW 5, đồng chí tâm đắc những nội dung nào? Vì sao? Đồng chí có những đề xuất và giải pháp cũ thể nào để góp thực hiện có hiệu quả vấn đề đó tại đơn vị, địa phương mình ? Qua đó, đồng chí có những kiến nghị gì?

Bài làm

Qua nghiên cứu, học tập Nghị quyết TW 5 Đại hội khóa XI của Đảng, bản thân tôi là viên chức nhà nước đã nhận thức và tâm đắc nhiều nội dung qua các kỳ Đại hội đảng.
Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) đã thống nhất thông các kết luận và nghị quyết.
1/ Thứ nhất: Kết luận về thông kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992 và một số nội dung cơ bản cần sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992.
2/ Thứ hai: Kết luận về tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luận về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
3/ Thứ ba: Kết luận về một số vấn đề về tiền lương và định hướng cải cách tiền lương đến năm 2020.
4/ Thứ tư: Kết luận về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”.
5/ Nghị quyết: “Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020”.
Việc nghiên cứu, quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết và các kết luận Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng có ý nghĩa sâu sắc, bởi đó là những nội dung, vấn đề hệ trọng gắn liền với tiến trình xây dựng, đổi mới đất nước.
Đối với nội dung tổng kết thi hành Hiến pháp 1992 và một nội dung cơ bản cần sửa đổi, bổ sung, khẳng định những kết quả nổi bật của Hiến pháp năm 1992. Trên cơ sở đó đề xuất định hướng sửa đổi, bổ sung, khắc phục những hạn chế, bất cập còn tồn tại.
Về nội dung tổng kết thực hiện Nghi quyết Trung ương 7 (khóa IX) “Tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước”, để từ đó có sự vận dụng, thực hiện các chính sách pháp luật về đất đai nhằm tháo gỡ kịp thời những vướng mắc, đảm bảo hài hòa lợi ích Nhà nước, người dân và nhà đầu tư.
Đối với nội dung sơ kết 5 năm Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về công tác phòng, chống tham nhũng lãng phí. Dù công tác này đã triển khai tích cực nhiều biện pháp, tuy nhiên công tác này chưa đạt được kết quả như mong muốn. Vì vậy, bên cạnh việc nghiên cứu, phân tích những thành tích, yếu kém đã được Hội nghị Trung ương 5 chỉ rõ phải liên hệ với tình hình thực tế đảng bộ từng địa phương, đơn vị. Từ đó tìm ra nhựng nguyên nhân khách quan, chủ quan, nhất là những biện pháp cần sửa chữa, cần khắc phục, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong lĩnh vực này.
Về chính sách xã hội giai đoạn 2012 – 2020 và các vấn đề liên quan tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công, trong giai đoạn 2012 – 2013, cần tập trung nghiên cứu, xem xét, điều chỉnh một số chính sách cần và có thể điều chỉnh ngay nhằm sớm khắc phục những bất hợp lý nổi cộm hiện nay; trong đó cần quan tâm tời đối tượng cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người có công và những người có thu nhập thấp.
Việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992 là yêu cầu khách quan, cần thiết khẳng định chế độ dân chủ ở nước ta là dân chủ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.
Đối với công tác cán bộ, có cơ chế lựa chọn thật khách quan, khoa học để chọn đội ngũ đủ đức, đủ tài, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Bên cạnh đó, phải có chính sách hợp lý để cán bộ yên tâm công tác, tận tụy cống hiến; tăng cường công tác giáo dục, bồi dưỡng chính trị, thực hiện chế độ cung cấp thông tin để cán bộ nhận thức đúng đắn tình
 
Gửi ý kiến