Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BÁO CÁO Kiểm điểm, tự phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Phúc
Ngày gửi: 21h:42' 31-08-2012
Dung lượng: 38.5 KB
Số lượt tải: 2368
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Tân Quới, ngày 31 tháng 8 năm 2012

BÁO CÁO
Kiểm điểm, tự phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI
“Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”

- Họ và tên: Lê Thị Thanh Thúy, sinh năm 1978
- Đang sinh hoạt đảng chính thức tại Chi bộ THCS Tân Quới thuộc Đảng bộ xã Tân Quới.
- Chức vụ: Đảng viên, đơn vị công tác Trường THCS Tân Quới.
- Nhiệm vụ phân công: Gv dạy lớp.

Sau khi học tập, quán triệt Nghị quyết số 12-NQ/TW của Hội nghị trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, trên cơ sở tiếp thu ý kiến góp ý, gợi ý của các tổ chức, cá nhân, các nội dung phải cần kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết của Trung ương và quy định những điều đảng viên không được làm, tôi xin nghiêm túc kiểm điểm, tự phê bình về những ưu điểm, khuyết điểm trong thời gian qua như sau:

1. Về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống :
a.Ưu điểm:
- Kiên định với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội, trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Quán triệt tốt Điều lệ Đảng và Nghị quyết các cấp;
- Kiên quyết bảo vệ cái đúng, chống cái sai, luôn làm tròn bổn phận của mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;
- Thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng;
- Bản thân luôn chấp hành tốt chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước cũng như các quy định của Ngành giáo dục; không tính toán so bì hơn thua trong việc nhận nhiệm vụ;
- Quan tâm thực hành tiết kiệm, đấu tranh chống lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác, sống trung thực, lành mạnh, không xa hoa lãng phí, hết lòng vì nhiệm vụ chung;
b.Hạn chế, khuyết điểm:
- Một số chủ trương mà Ngành giao cho bản thân luôn cố gắng thực hiện do điều kiện khách quan mang lại hiệu quả chưa cao .

2. Việc thực hiện Quy định những điểu đảng viên không được làm :
a.Ưu điểm:

- Là người Đảng viên luôn thực hiện theo 19 điều Đảng viên không được làm.
- Là người con, người chồng ( vợ ) trong gia đình nên có lời khuyên không làm, không kinh doanh các ngành nghề pháp luật nghiêm cấm.
- Không để cho gia đình có hành vi trục lợi vì chức vụ của mình đó là hành vi sai phạm trong 19 điều của Đảng viên không được làm.
b.Hạn chế, khuyết điểm:
Bản thân còn nặng về tình cảm gia đình.
3. Về thái độ tinh thần đấu tranh, phê phán các quan điểm, việc làm sai, trái cương lĩnh điều lệ, Nghị quyết, quy chế, quy định của Đảng.
a.Ưu điểm:
- Tuyệt đối trung thành với lí tưởng của Đảng.
-Không nói hoặc không làm trái Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận của Đảng; không làm những việc mà pháp luật không cho phép công dân, cán bộ, công chức làm.
b.Hạn chế, khuyết điểm:

Bản thân còn do dự, phán đoán chậm chạp
4. Lộ trình, phương hướng, biện pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm.
- Bản luôn khắc phục sửa chửa kịp thời để hoàn thiện tốt của người Đảng viên.
- Làm gương mẫu cho quần chúng học tập, làm theo để trở thành công dân tốt giúp ích cho đất nước.

Xác nhận Người viết khuyết điểm
của Chi bộ

Lê Thị Thanh Thúy


 
Gửi ý kiến