Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

báo cáo kiểm điểm đang viên theo tw 4

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Ngọc Toàn
Ngày gửi: 21h:15' 09-08-2012
Dung lượng: 36.5 KB
Số lượt tải: 2440
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG BỘ XÃ ĐỊNH LONG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ: 7
*
Định Long, ngày 09 tháng 8 năm 2012


BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN
Theo tinh thần nghị quyết TW 04 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về công tác xây dựng Đảng hiện nay”

- Họ và tên: Phạm Ngọc Toàn
- Sinh ngày:02 tháng 09 năm 2012
- Vào Đảng ngày 23 tháng 09 năm 2004
- Chính thức ngày 23 tháng 09 năm 2005
- Chức vụ công tác hiện nay: Giáo viên trường THCS Định Long
- Hiện đang sinh hoạt tại chi bộ 7- Đảng bộ xã Định Long.
Căn cứ vào vấn đề cấp bách mà nghị quyết Trung ương 4 đã nêu và Quy Định về những điều đảng viên không được làm, đối chiếu với tình hình hiện tại của dơn vị và bản thân có liên hệ đến những năm trước đó. Tôi nghiêm khắc kiểm điểm, tự phê bình với những nội dung sau:
Về ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên :
Về ưu điểm:
- Bản thân kiên định với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội, trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Quán triệt tốt Điều lệ Đảng và Nghị quyết các cấp;
- Kiên quyết bảo vệ các đúng, chống cái sai, luôn làm tròn bổn phận của mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;
- Thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng;
- Nói và làm theo cương lĩnh, Điều lệ Đảng, Nghị quyết của các cấp ủy Đảng;
- Bản thân luôn chấp hành tốt chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước cũng như các qui định của Ngành giáo dục
- Quan tâm thực hành tiết kiệm, đấu tranh chống lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác, sống trung thực, lành mạnh, không xa hoa lãng phí, hết lòng vì nhiệm vụ chung;
- Thực hiện tốt những điều đảng viên không được làm.
Về tồn tại:
- Một số chủ trương mà, đơn vị ,ngành giao cho bản thân chưa chỉ đạo thực hiện mang lại hiệu quả cao như vẫn còn tình trạng học sinh lười học, học sinh yếu.
Nguyên nhân:
- Việc giảng dạy nâng cao chất lượng chuyên môn đôi lúc chưa quyết liệt.
Qua học tập nghị quyết Trung ương 4, bản thân xin được đề ra một số hoạt động trong năm học, đó là cùng với việc tiếp tục thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, các quy định đã có về xây dựng Đảng, cần tập trung thực hiện tốt các giải pháp sau đây:
- Trước nhất, bản thân phải tập trung làm rõ trách nhiệm cá nhân, gương mẫu thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình, nói đi đôi với làm, nêu gương về đạo đức, lối sống để từ đó đề ra các hoạt động trong công tác chuyên môn, trong việc giáo dục đạo đức , lối sống cho học sinh..
- Cùng với Chi bộ phối hợp nghiêm túc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, nêu gương bằng hành động thực tế. Thực hiện tốt phê bình và tự phê bình. Trong quá trình kiểm điểm cần liên hệ, gắn với xem xét việc thực hiện các quy chế, quy định; việc giải quyết những vấn đề về tổ chức, cán bộ; về giải quyết những vấn đề bức xúc của ngành, cơ quan. trước khi kiểm điểm, cần có hình thức phù hợp lấy ý kiến góp ý, gợi ý kiểm điểm cần đảm bảo rằng, sau kiểm điểm cá nhân được kiểm điểm có được chuyển biến tốt về nhận thức, cống hiến hết sức lực, tài năng cho các phong trào thi đua trong nhà trường.
-Thực hiện nghiêm việc kê khai tài sản theo quy định của Đảng và Nhà nước. Kê khai tài sản phải trung thực và được công khai ở nơi công tác và nơi cư trú. Tham gia đầy đủ các buổi họp của Đảng viên nơi cư trú. Đóng góp ý kiến để góp phần xây dựng Chi bộ tại địa phương nơi cư trú thêm vững mạnh.
- Thường xuyên góp ý kiến xây dựng Đảng thông qua các đoàn thể chính trị - xã hội trong các buổi họp trước hội đồng tập thể sư phạm nhà trường..
- Bản thân thực hiện nghiêm Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các văn bản pháp luật..Thực hiện nghiêm luật lệ giao thông.
- Luôn đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cán bộ, đảng viên gắn với việc kiểm điểm, đánh giá và biện pháp giải quyết vấn đề cấp bách
 
Gửi ý kiến