Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

(Bieu mau) Hoi nghi can bo cong chuc nam hoc 2012-2013

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hồ Xuân Huy (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:17' 27-07-2012
Dung lượng: 72.5 KB
Số lượt tải: 621
Số lượt thích: 0 người
HỒ SƠ HỘI NGHỊ CBCC
NĂM HỌC : 2012-2013

1. Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết năm học 2011 - 2012
2. Báo cáo Tổng kết phong trào thi đua năm học 2011 – 2012
3. Qui chế phối hợp làm việc giữa chính quyền nhà trường với Công đoàn cơ sở
4. Nội quy, quy chế làm việc của nhà trường
5. Báo cáo Tổng kết của Ban TTND nhiệm kỳ 2010– 2012
6. Bảng đăng ký thi đua năm học 2012 -2013HỘI NGHỊ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÁN BỘ CÔNG CHỨC Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc


BIÊN BẢN
HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC NĂM HỌC 20…. – 20….

Hội nghị cán bộ-công chức trường Tiểu học Ninh Thới B năm học 20… – 20…, được tiến hành tại trường Tiểu học NInh Thới B. Vào lúc … giờ … phút, ngày … tháng …năm 20…..
Hội nghị có mặt …. đại biểu /…. cán bộ, giáo viên, nhân viên của đơn vị được triệu tập, vắng ….. đồng chí
(Lý do vắng :………………………………………………..).
Hội nghị đã bầu Đoàn Chủ tịch, gồm các đồng chí :
1- Đ/c ……………………….. , Thủ trưởng cơ quan - Bí thư Chi bộ .
2- Đ/c ……………………. - Chủ tịch CĐCS .
Hội nghị bầu Tổ Thư ký gồm các đồng chí :
1- Đ/c …………………….
2- Đ/c ……………………..
* NỘI DUNG :
1. Đồng chí ……………….. – Hiệu trưởng nhà trường, thông qua dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm học 2011 – 2012 và phướng hướng công tác năm học 2012 - 2013
2. Đồng chí ………………. - Chủ tịch CĐCS, thông qua dự thảo báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm học 2011 - 2012
3. Đồng chí …………….. – P. Chủ tịch CĐCS, thông qua Quy chế phối hợp giữa Thủ trưởng cơ quan và Ban Chấp hành CĐCS.
4. Đồng chí …………………, thông qua nội qui, Qui chế làm việc của trường Tiểu học Ninh Thới B
5. Đồng chí …………………..- Trưởng Ban TTND cơ quan, Báo cáo công tác của Ban Thanh tra nhân dân
- Hội nghị tiến hành bầu Ban TTND nhiệm kỳ 20….. -20…..
Kết quả : Tổng số Ban TTND nhiệm kỳ 20…. – 20….. gồm 03 đồng chí với chức danh như sau :
1) Đồng chí : ……………………. - Trưởng Ban
2) Đồng chí : ………………. - Thành viên
3) Đồng chí : …………………….. - Thành viên

* Hội nghị tiến hành thảo luận, đóng góp vào các dự thảo văn bản với các ý kiến như sau :
1. Đối với báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết năm học :
- Hội đồng Sư phạm nhà trường thống nhất với kết quả Nghị quyết.

2. Đối với báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm học :
1/ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2/…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Đóng góp Quy chế làm việc của trường :
- Tập thể CBGVNV trường thống nhất với Nội quy, quy chế làm việc.

4. Những ý kiến khác :
………………………………………………………………………………..

5. Kiến nghị :
* Thủ trưởng cơ quan giải đáp kiến nghị :
- Đ/c ………………….. – Chủ tịch HĐTĐKT nhà trường ghi nhận ………… ý kiến của GV.
* Hội nghị đã tiến hành biểu quyết thông qua các văn bản :
1. Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm học 2011 - 2012, phương hướng công tác năm học 2012 -2013
2. Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm học 2011 - 2012
3. Quy chế phối hợp giữa Thủ trưởng cơ quan và Ban Chấp hành CĐCS
4. Nội quy, quy chế làm việc của trường Tiểu học Ninh Thới B
5. Báo cáo công tác của Ban Thanh tra nhân dân;.
6. Phát động phong trào thi đua yêu nước năm học 2012 - 2013(đăng ký thi đua)
* Hội nghị đã thông qua nghị quyết của hội nghị
Hội nghị cán bộ công chức trường Tiểu học Ninh Thới B năm học 2012 – 2013 kết thúc vào lúc ….. giở ….phút cùng ngày.

THƯ KÝ HỘI NGHỊ TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
(Ký tên) (ký tên – đóng dấu)

(Hiệu trưởng trường Tiểu học Ninh Thới B)


HỘI NGHỊ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÁN BỘ CÔNG CHỨC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ninh Thới, ngày … tháng … năm 20…
 
Gửi ý kiến