Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bản tự kiểm điểm đảng viên cuối năm

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: internet
Người gửi: Trần Minh Việt
Ngày gửi: 20h:13' 14-06-2012
Dung lượng: 45.0 KB
Số lượt tải: 1534
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG BỘ TT
CHI BỘ 19
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

, ngày 11 tháng 11 năm 2012BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM
Đánh giá chất lượng đảng viên năm 2009

- Họ và tên: Lò Văn Tèn
- Chức vụ: + Đảng viên .
+ Chính quyền: Hiệu trưởng trường THCS.
+ Đoàn thể:
- Đảng viên thuộc chi bộ 19

I- TỰ KIỂM ĐIỂM ĐÁNH GIÁ ƯU KHUYẾT ĐIỂM THEO 4 NỘI DUNG
1. Ưu điểm:
1.1. Về chính trị tư tưởng:
- Bản thân tôi luôn viết, nói và làm đúng quan điểm, đường lối, nghị quyết chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
- Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đúng quan điểm, đường lối, nghị quyết chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
- Luôn tự giác học tập không ngừng nâng cao kiến thức về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ.
1.2. Về phẩm chất đạo đức lối sống:
- Thực hiện tốt các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, không tham nhũng, tiêu cực, sách nhiễu, mưu lợi cá nhân và tích cực chống tham nhũng tiêu cực; không vi phạm những điều đảng viên không được làm theo quy định 19 của Bộ Chính trị.
- Giữ gìn đoàn kết nội bộ tốt, thực hiện nghiêm túc chế độ tự phê bình và phê bình, luôn trung thực với Đảng.
- Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, quy chế dân chủ trong cơ quan và trong nội bộ trường học, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.
1.3. Về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao:
- Thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao:
Với nhiệm vụ Bí thư chi bộ 19: Bản thân tôi luôn thực hiện tốt vai trò lãnh đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội, gương mẫu trong mọi công việc, thực hiện tốt chức năng lãnh đạo và tổ chức các hoạt động của nhà trường, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng đối với cán bộ, đảng viên và đội ngũ giáo viên, công nhân viên trong nhà trường; luôn quan tâm đến công tác bồi dưỡng và phát triển đảng viên. Thực hiện tốt vai trò lãnh đạo của Đảng trong tổ chức các hoạt động của đơn vị.
Với nhiệm vụ Hiệu trưởng trường THCS Chùa Hang I bản thân tôi luôn thực hiện tốt chức trách được giao, cụ thể:
+ Đã xây dựng kế hoạch hoạt động của nhà trường theo chỉ đạo của ngành, phù hợp với đặc điểm của đơn vị và của địa phương.
+ Tổ chức tốt việc thực hiện kế hoạch, luôn hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ do ngành giáo dục và địa phương giao hàng năm.
+ Xây dựng tập thể sư phạm, đoàn kết gắn bó, cộng đồng trách nhiệm.
Khuyết điểm:
Chưa thực sự tìm ra biện pháp hữu hiệu để tăng cường giáo dục đạo đức và nâng cao hơn nữa chất lượng học tập của học sinh đáp ứng tốt hơn yêu cầu của nhân dân. Trình độ năng lực chưa thực sự đáp ứng với yêu cầu phát triển của xã hội, bản thân cần phải tiếp tục học tập để nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ.
- Thực hiện tốt việc thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ, đảng uỷ cơ sở, gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú theo quy định số 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị.
- Tham gia tích cực trong xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể ở cơ quan, đơn vị, tích cực thực hiện công tác phát triển đảng viên.
4- Về ý thức tổ chức kỷ luật:
- Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, phục tùng nghiêm túc sự phân công, điều động, luân chuyển của tổ chức.
- Duy trì và thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt đảng, đóng đảng phí đúng quy định.
- Thực hiện tốt các nội quy, quy chế của tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, đoàn thể.

II- ĐẢNG VIÊN TỰ PHÂN LOẠI

1. Căn cứ vào những ưu điểm, khuyết điểm và kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ, bản thân tôi tự nhận loại: Là đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ.
2. Trong thời gian tới bản thân tôi sẽ nghiêm túc kiểm điểm bản thân, nỗ lực cố gắng tiếp tục phấn đấu, rèn luyện học tập, nâng cao năng lực để thực hiện tốt hơn và có chất lượng hơn nhiệm vụ và công tác được giao.

Xác nhận của cấp uỷ
Đảng viên viết kiểm điểm

 
Gửi ý kiến