Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bai thu hoach lop Boi duong cong tac Dang cho Bi thuchi bo va cap uy vien co so

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Tống Xuân Bằng (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:56' 09-04-2012
Dung lượng: 58.5 KB
Số lượt tải: 360
Số lượt thích: 0 người
HUYỆN ỦY CHÂU THÀNH ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
TRUNG TÂM BD CHÍNH TRỊ
*
BÀI THU HOẠCH
Lớp: Bồi dưỡng công tác Đảng cho Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở
Khóa I – năm 2010


Qua nghiên cứu chương trình bồi dưỡng công tác Đảng cho Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở, các đ/c cần làm rõ các nội dung sau đây:

1/. Những vấn đề đ/c cảm nhận sâu sắc nhất, vì sao?
2/. Nội dung, chương trình, thời gian tổ chức lớp học có phù hợp, đáp ứng yêu cầu hay không?
3/. Những đề xuất, kiến nghị?
BÀI VIẾT
1/. Qua nghiên cứu chương trình bồi dưỡng công tác Đảng cho Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở tôi nhận thấy rằng đây là lớp rất cần thiết cho Bí thư và cấp ủy viên cơ sở nhất là các chi Đảng bộ trong nhiệm kì mới(2010-2015). Lớp học đã được các báo cáo viên lần lượt trình bày với 6 nội dung thông qua 6 bài học đó là:
Bài 1: Chi bộ, Đảng bộ cơ sở lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.
Bài 2: Nhiệm vụ của chi ủy và công tác của Bí thư chi bộ.
Bài 3: Công tác tư tưởng của chi bộ, Đảng bộ cơ sở.
Bài 4: Công tác tổ chức của chi bộ, Đảng bộ cơ sở.
Bài 5: Công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật ở chi bộ, Đảng bộ cơ sở.
Bài 6: Công tác vận động nhân dân của chi bộ, Đảng bộ cơ sở.
Những nội dung trên có mối quan hệ biện chứng với nhau và tôi thấy đều rất cần thiết cho các tổ chức cơ sở Đảng, tuy nhiên nội dung mà tôi cảm nhận sâu sắc nhất đó là: Công tác vận động nhân dân của chi bộ, Đảng bộ cơ sở hay nói một cách ngắn gọn là công tác dân vận của các tổ chức cơ sở Đảng.
Trong bài viết về công tác Dân vận, đăng trên Báo Sự thật số 120 ngày 15-10-1949, với bút danh XYZ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Lực lượng của dân rất to, việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.
Đã 61 năm trôi qua, kể từ khi Bác viết bài Dân vận (15-10-1949) nhưng Tư tưởng của Người về công tác Dân vận vẫn là ánh sáng soi đường cho Đảng và nhân dân ta trong thời kỳ cách mạng mới, thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Tư tưởng về công tác Dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh và thực hành công tác dân vận trong thực tiễn, dưới sự lãnh đạo của Đảng, là cơ sở để tạo nên khối đại đoàn kết toàn dân, tạo nên sức mạnh của sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong gần 8 thập kỷ qua. Tư tưởng đó đã được thực tiễn lịch sử khẳng định giá trị to lớn, và trở thành bài học quý báu trong kho tàng lý luận cách mạng Việt Nam. Ở bất kỳ giai đoạn cách mạng nào, công tác Dân vận cũng giữ một vị trí cực kỳ quan trọng trong tiến trình phát triển của cách mạng. Thực hành công tác dân vận theo Tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình hiện nay là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của toàn Đảng, toàn dân ta nhất là các tổ chức cơ sở Đảng vì đây là tổ chức gần dân nhất. Chủ nghĩa Mác-Lênin đã phê phán mạnh mẽ, không khoan nhượng những quan điểm và thái độ sai lầm, hạ thấp hoặc phủ nhận vai trò của quần chúng nhân dân trong lịch sử; khẳng định quần chúng nhân dân là người sáng tạo ra mọi của cải vật chất và các giá trị văn hóa tinh thần của xã hội, là lực lượng đông đảo có sức mạnh quyết định sự thành bại của các cuộc cách mạng. Vai trò của các cuộc cách mạng như Mác nói là “những đầu tàu của lịch sử”. Do đó, quần chúng nhân dân chính là người quyết định vận mệnh của lịch sử, quyết định sự tồn tại và phát triển của xã hội. Lê-nin cho rằng quần chúng là những người tuy ít thông hiểu lịch sử các cuộc cách mạng, nhưng lại có sứ mạng phá cái cũ dựng lên cái mới. Lê-nin đặc biệt chú ý đến vai trò quyết định của quần chúng nhân dân trong quá trình cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Theo Người, chủ nghĩa xã hội sinh động, sáng tạo là sự nghiệp của bản thân quần chúng nhân dân. “Chủ nghĩa xã hội chỉ có
 
Gửi ý kiến