Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Đường thẳng và parabol

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: sưu tầm
Người gửi: Trần Lê Minh
Ngày gửi: 06h:28' 12-03-2012
Dung lượng: 133.0 KB
Số lượt tải: 68
Số lượt thích: 0 người

ĐƯỜNG THẲNG VÀ PARABOL

Bài 1: Cho parabol (P): y = 2x2.
Vẽ đồ thị hàm số (P).
Tìm giao điểm của (P) với đường thẳng y = 2x +1.
Bài 2: Cho (P): và đường thẳng (d): y = ax + b .
Xác định a và b để đường thẳng (d) đi qua điểm A(-1;0) và tiếp xúc với (P).
Tìm toạ độ tiếp điểm.
Bài 3: Cho (P) và đường thẳng (d) y = 2x + m
a) Vẽ (P).
b) Tìm m để (P) tiếp xúc (d).
c) Tìm toạ độ tiếp điểm.
Bài 4: Cho (P) và (d): y = x + m
Vẽ (P).
Xác định m để (P) và (d) cắt nhau tại hai điểm phân biệt A và B.
Bài 5: Cho hàm số (P): và hàm số (d): y = x + m
Tìm m sao cho (P) và (d) cắt nhau tại hai điểm phân biệt A và B.
Tìm toạ độ giao điểm của (P) và (d) khi m = 2.
Bài 6: Cho điểm A(-2;2) và đường thẳng () y = -2(x+1)
Điểm A có thuộc () không ? Vì sao ?
Tìm a để hàm số (P): đi qua A.
Bài 7: Cho hàm số (P): và đường thẳng (d): 
Vẽ (P).
Tìm m sao cho (P) và (d) tiếp xúc nhau. Tìm toạ độ tiếp điểm.
Bài 8: Cho parabol (P) : y = -x2 và đường thẳng (d) có hệ số góc m đi qua điểm M(-1 ; -2).
a) Chứng minh rằng với mọi giá trị của m (d) luôn cắt (P) tại hai điểm A , B phân biệt
b) Xác định m để A,B nằm về hai phía của trục tung.
9:Cho các điểm A(-2; 0) ; B(0; 4) ; C(1; 1) ; D(-3; 2)
Chứng minh 3 điểm A, B ,D thẳng hàng; 3 điểm A, B, C không thẳng hàng.
Tính diện tích tam giác ABC.
Bài 10 : Trên cùng một mặt phẳng tọa độ cho hai điểm A(5; 2) và B(3; -4)
a) Viết phương trình đường thẳng AB
b) Xác định điểm M trên trục hoành để tam giác MAB cân tại M
Bài 11: Cho hàm số :
y= (m-2)x+n (d)
Tìm giá trị của m và n để đồ thị (d) của hàm số :
Đi qua hai điểm A(-1; 2) và B(3; -4)
Cắt trục tung tại điểm cótung độ bằng 1 - và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 2 + .
Cắt đường thẳng -2y + x – 3 = 0
Song song vối đường thẳng 3x + 2y = 1

Bài 12: Cho hàm số : (P)
Vẽ đồ thị (P).
Tìm trên đồ thị các điểm cách đều hai trục toạ độ.
Xét số giao điểm của (P) với đường thẳng (d) theo m.
Viết phương trình đường thẳng (d`) đi qua điểm M(0;-2) và tiếp xúc với (P).
Bài 13: Cho đường thẳng (d) 
Tìm m để đường thẳng (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt A và B
Tìm toạ độ trung điểm I của đoạn AB theo m
Tìm m để (d) cách gốc toạ độ một khoảng Max
Tìm điểm cố định mà (d) đi qua khi m thay đổi
Bài 14: Cho (P) 
Tìm tập hợp các điểm M sao cho từ đó có thể kẻ được hai đường thẳng vuông góc với nhau và tiếp xúc với (P)
Tìm trên (P) các điểm sao cho khoảng cách tới gốc toạ độ bằng 
Bài 15: Cho đường thẳng (d) 
Vẽ (d)
Tính diện tích tam giác được tạo thành giữa (d) và hai trục toạ độ
Tính khoảng cách từ gốc O đến (d)
Bài 16: Cho (P) và đường thẳng (d) y=a.x+b .Xác định a và b để đường thẳng (d) đI qua điểm A(-1;0) và tiếp xúc với (P).
Bài 17: Cho (P) và đường thẳng (d) y=2x+m
Vẽ (P)
Tìm m để (P)
 
Gửi ý kiến