Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bìa thu hoạch Đảng Viên mới

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đồng Chiến Công (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:33' 12-07-2011
Dung lượng: 57.5 KB
Số lượt tải: 3548
Số lượt thích: 0 người
Bài thu hoạch lớp đảng viên mới năm 2011
Đề: Em hãy phân tích, làm rõ nội dung không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu Đảng viên ĐCS Việt nam
Liên hệ ưu khuyết điểm của bản thân trong nhiệm vụ được giao.
Trả lời
Đối với mỗi cá nhân muốn trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam cần phải tự mình trả lời những câu hỏi: Tại sao ta vào Đảng ? Vào Đảng để làm gì ?, Mục tiêu lý tưởng của Đảng ta là gì ?.
Lúc sinh thời Bác Hồ đã dạy: “Vì sao chúng ta vào Đảng ? Phải chăng để thăng quan, phát tài ? Không phải !... Chúng ta vào Đảng là để hết lòng, hết sức phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, làm trọn nhiệm vụ của người đảng viên”. Cũng trong Di chúc của mình, Người viết “... Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân...”. Giờ đây, đang là một đảng viên dự bị, tôi phải xây dựng cho mình được động cơ đúng đắn bởi nó có ý nghĩa quyết định đối với việc chính thức đứng vào hàng ngũ của Đảng, nó sẽ là động lực lớn thúc đẩy mọi hành động, việc làm của tôi sau này.
Trong quá trình tìm hiểu về Đảng tôi nhận thấy rằng: Đảng CSVN là đội quân tiên phong của giai cấp công nhân, đội tiên phong của nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam. Thể hiện trong chương 1 điều lệ Đảng:
- Ðảng viên Ðảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Ðảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân. Nên những người này có trách nhiệm góp phần xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng đồng thời họ còn có trách nhiệm tổ chức thực hiện đường lối chủ trương đó trong thực tiễn, đồng thời họ chứng tỏ mình vừa là người lãnh đạo vừa là người phục vụ quần chúng nhân dân, có lập trường kiên định, bảo vệ đường lối chủ trương của đảng.
- Khi nó đến người Đảng viên thì chúng ta phải thực hiện tốt các tiêu chuẩn của người Đảng viên, thể hiện ở:
+ lập trường, giai cấp và bản lĩnh chính trị của người Đảng viên:
Đảng viên phải kiên định lập trường cách mạng của giai cấp công nhân, trung thành với lý tưởng cộng sản, đấu tranh bảovệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ chế độ Xã hội chủ nghĩa, vững vàng, không dao động trước bất kỳ khó khăn, thử thách nào. Cùng với việc thể hiện vai trò tiên phong, gương mẫu, người đảng viên lúc này cần tích cực tham gia đấu tranh chống tham nhũng, chống các tiêu cực xã hội và tệ nạn xã hội, phê phán những biểu hiện mơ hồ, cực đoan hay tư tưởng sai lệch.
Người đảng viên trong công cuộc đổi mới và con người mới được đào luyện trong sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa Xã hội là con người có học thức, có tư duy khoa học, có tính tư tưởng cao; đồng thời, cũng là con người thiết thực trong hành động. Phải tránh rơi vào những cực đối lập sau đây làm cho con người không có sự phát triển lành mạnh về nhân cách: hoặc thô thiển, thực dụng (sống và hành động tùy tiện, buông thả, chạy theo lợi ích vật chất); hoặc lý thuyết suông, không phải con người hành động (do tách rời lý thuyết với kinh nghiệm trong thực tiễn).

+ về nhận thức, kiến thức và ý thức năng lực thực hiện nhiệm vụ của người Đảng viên,
Đổi mới là một cuộc vận động cách mạng toàn diện và sâu sắc, diễn ra trên tất cả lĩnh vực của đời sống xã hội, từ kinh tế đến cơ chế quản lý, từ chế độ kinh tế đến hệ thống chính trị…
Để đạt tới năng lực trí tuệ và sáng tạo không thể không trau dồi họcvấn và coi học tập là trách nhiệm chính trị, nghĩa vụ đạo đức của người đảng viên. Trong Đảng ta hiện nay, trình độ học vấn của một bộ phận đảng viên còn rất thấp. Có không ít đảng viên, kể bộ Đảng, còn thấp hơn quần chúng về học vấn, văn hóa. Đó là lực cản nội tại làm cho Đảng gặp khó khăn trong công tác lãnh đạo, đặc biệt là lãnh đạo giới trí thức và công tác khoa học kỹ thuật.
Năng lực của người đảng viên ở cương vị này là năng lực chiến lược, chung đúc trong đó cả tri thức, kinh nghiệm, bản lĩnh chính trị, tài tổchức và thuyết phục
No_avatar
gnmbvgft
 
Gửi ý kiến