Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Hướng dẫn thu chi ngân sách công đoàn năm 2011

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Phòng GD&ĐT
Người gửi: Nguyễn Văn Cường (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:58' 07-04-2011
Dung lượng: 59.0 KB
Số lượt tải: 200
Số lượt thích: 0 người
LĐLĐ HUYỆN SA PA
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 15 /HD-CĐGD.
V/v Hướng dẫn thu - chi ngân sách
công đoàn cơ sở.

 Sa Pa, ngày 04 tháng 4 năm 2011


Kính gửi: Công đoàn cơ sở trong toàn huyện.

Thực hiện Thông tư liên tịch số: 119/2004/TTLT/BTC- TLĐLĐVN ngày 08/3/2004 của liên bộ tài chính- TLĐLĐVN hướng dẫn trích nộp kinh phí Công đoàn;
Căn cứ công văn số 10968/BTC-HCSN ngày 19/8/2010 của liên bộ tài chính về việc căn cứ trích nộp kinh phí Công đoàn;
Thực hiện Quyết định số: 1262/QĐ-TLĐ ngày 19/9/2007 của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về việc thực hiện phụ cấp kiêm nhiệm và phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ Công đoàn;
Thực hiện Quyết định số: 1375/QĐ-TLĐ ngày 16/10/2007 của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành quy định về nội dung và phạm vị thu - chi ngân sách Công đoàn cơ sở;
Thực hiện văn bản số: 374/TLĐ ngày 05/03/2008 của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam quy định về bổ sung và hướng dẫn thực hiên chế độ phụ cấp đối với cán bộ Công đoàn;
Thực hiện hướng dẫn số 826/HD- TLĐ ngày 01/6/2009 của Tổng liên đoàn về việc hướng dẫn đóng đoàn phí Công đoàn;
Công đoàn Giáo dục Sa Pa hướng dẫn các Công đoàn cơ sở thu – chi ngân sách Công đoàn cơ sở như sau:
Nội dung Thu - Chi quỹ Công đoàn cơ sở
I. Phần thu
1. Thu kinh phí công đoàn:
Thực hiện theo thông tư liên tịch số:119/2004/TTLT/BTC- TLĐLĐVN ngày 08/3/2004 của liên Bộ Tài chính - TLĐLĐVN hướng dẫn trích nộp kinh phí Công đoàn và công văn số 10968/BTC-HCSN ngày 19/8/2010 của liên bộ tài chính về việc căn cứ trích nộp kinh phí Công đoàn .
Mức và căn cứ để trích nộp kinh phí công đoàn bằng 2% quỹ tiền lương theo ngạch, bậc, phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vưpựt khung. phụ cấp thâm niên nghề( nếu có).
Phương thức trích nộp: Hàng tháng, khi đơn vị rút kinh phí trả lương, đồng thời lập giấy rút kinh phí công đoàn nộp cho LĐLĐ huyện qua kho bạc nhà nước huyện ( Đối với các đơn vị trường đã tách tài khoản chủ tịch CĐCS đôn đốc kế toán đơn vị thực hiện trích nộp 2% kinh phí cho LĐLĐ huyện qua kho bạc nhà nước huyện).
2. Thu đoàn phí Công đoàn:
Thực hiện hướng dẫn số 826/HD- TLĐ ngày 01/6/2009 của Tổng liên đoàn về việc hướng dẫn đóng đoàn phí Công đoàn.
2.1 Đối tượng đóng đoàn phí Công đoàn:Thực hiện hướng dẫn số 826/HD- TLĐ ngày 01/6/2009 của Tổng liên đoàn về việc hướng dẫn đóng đoàn phí Công đoàn.
Đối tượng đóng đoàn phí Công đoàn gồm: Đoàn viên Công đoàn hưởng tiền lương, tiền công, sinh hoạt phí đóng sinh hoạt tại các Công đoàn cơ sở thuộc cơ quan, đơn vị trường học.
2.2 Mức đóng đoàn phí và phương thức thu đoàn phí Công đoàn: Thực hiện hướng dẫn số 826/HD- TLĐ ngày 01/6/2009 của Tổng liên đoàn về việc hướng dẫn đóng đoàn phí Công đoàn.
a. Mức đóng đoàn phí công đoàn:Thực hiện hướng dẫn số 826/HD- TLĐ ngày 01/6/2009 của Tổng liên đoàn về việc hướng dẫn đóng đoàn phí Công đoàn.
Đoàn viên Công đoàn ở các công đoàn cơ sở kể cả cán bộ, giáo viên, nhân viên hợp đồng, đóng đoàn phí bằng 1% tiền lương ngạch bậc, chức vụ ( bao gồm cả tiền lương theo hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương tối thiểu theo quy định chung của nhà nước) và phụ cấp chức vụ, phụ cấp trách nhiệm.
b. Phương thức thu đoàn phí: Thực hiện hướng dẫn số 826/HD- TLĐ ngày 01/6/2009 của Tổng liên đoàn về việc hướng dẫn đóng đoàn phí Công đoàn.
Đoàn phí Công đoàn do đoàn viên tự nguyện đóng góp cho Công đoàn cơ sở hàng tháng.
Đoàn phí Công đoàn thu qua lương hàng tháng sau khi có ý kiến thoả thuận của đoàn viên.
c. Quản lý tiền đoàn phí: Như hướng dẫn số 826/HD- TLĐ ngày 01/6/2009 của Tổng liên đoàn về việc hướng dẫn đóng đoàn phí Công đoàn.
II. Phân phối và tài chính công đoàn
Theo quy định tại các văn bản của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, hiện tại
 
Gửi ý kiến