Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO Ở CƠ SỞ

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đức Vương
Ngày gửi: 14h:28' 21-07-2010
Dung lượng: 22.0 KB
Số lượt tải: 299
Số lượt thích: 0 người
Chuyên đề
Công tác tư tưởng ở cơ sở
---

Người soạn: Dương Đức Vương
Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện A Lưới
* MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
- Học viên cần nắm vững vị trí, vai trò, mục đích, nội dung, phương pháp, phương tiện, hình thức, các nguyên tắc và nhiệm vụ của công tác tư tưởng.
- Trên cơ sở đó người làm công tác tư tưởng thực hiện vận dụng phù hợp ở từng điều kiện, từng thời kỳ và từng đối tượng.

I/ MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG:
1. Khái niệm:
- Công tác tư tưởng là hoạt động có mục đích của một giai cấp, một chính đảng, nhằm hình thành, phát triển, truyền bá hệ tư tưởng trong quần chúng, thúc đẩy quần chúng hành động vì lợi ích của chủ thể hệ tư tưởng.
* Nội dung làm rõ:
Đảng Cộng sản Việt Nam là chủ thể truyền bá hệ tư tưởng chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cho khách thể là toàn thể đảng viên và các tầng lớp nhân dân.
2. Ví trí, vai trò của công tác tư tưởng ở cơ sở:
a. Ví trí:
- Công tác tư tưởng ở cơ sở có vị trí và ý nghĩa hết sức quan trọng, việc giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ở cơ sở.
+ Kinh tế.
+ Văn hoá -xã hội.
+ Quốc phòng – An ninh.
+ Hệ thống chính trị.
+ Công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước.
b)Vai trò:
Công tác tư tưởng ở cơ sở có vai trò quan trọng hàng đầu trong việc đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với mỗi người, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.
3. Nội dung công tác tư tưởng ở cơ sở:
- Giáo dục lý luận chính trị, giáo dục truyền thống cách mạng là nội dung quan trọng hàng đầu; nhằm nâng cao nhận thức lý luận chính trị, lòng yêu nước, tình cảm cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ơ cơ sở, thông qua việc học tập.
+ Các nghị quyết của Đảng;
+ Chính sách, pháp luật của Nhà nước;
+ Học lịch sử truyền thống đấu tranh, chống giắc ngoại xâm.
+ Truyền thống văn hoá dân tộc.
- Tuyên truyền, giải thích các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phổ biến kiến thức khoa học, kỹ thuật, công nghệ phục vụ sản xuất, đời sống, thông tin tình hình thời sự, chính trị. .. Định hướng tư tưởng kịp thời trước các sự kiện tác động đến tư tưởng, tình cảm, tâm trạng của quần chúng ở cơ sở.
- Công tác cổ động, nêu gương người tốt, điển hình tiên tiến, nhằm cổ vũ hành động của quần chúng nhân dân, biến nhận thức tư tưởng thành niềm tin, hành động cách mạng cụ thể thành phong trào quần chúng rộng rãi...
- Công tác Văn hoá, văn nghệ, giáo dục đạo đức lối sống, phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở.
- Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và định hướng tư tưởng, dư luận xã hội ở cơ sở.
- Đấu tranh tư tưởng là bảo vệ cái đúng, phê phán các quan điểm sai trái, thù địch, tin đồn và tài liệu xấu lan truyền, phát tán tại cơ sở.
4. Nguyên tắc, phương châm công tác Tư tưởng ở cơ sở. (có 3 nguyên tắc).
a. Nguyên tắc công tác tư tưỏng ở cơ sở.
- Nguyên tắc tính Đảng;
+ Tính Đảng là nguyên tắc cơ bản nhất của công tác Tư tưởng. Công tác tư tưởng phải đứng vững trên lập trường của giai cấp công nhân và quan điểm, đường lối của Đảng; bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, chính sách của Đảng; chủ động đấu tranh không khoan nhượng với những tư tưởng thù địch, phản khoa học, đi ngược lại lợi ích giai cấp, lợi ích dân tộc.
- Nguyên tắc tính khoa học:
+ Công tác tư tưởng được tiến hành trên cơ sở khoa học, tuân theo các qui luật vận động, biến đổi của lĩnh vực tư tưởng.
* Yêu cầu phải có kế hoạch; có nội dung và hình thức phải phù hợp với từng đối tượng.
- Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn:
+ Công tác tư tưởng phải xuất phát từ thực tiễn và phục vụ thực tiễn; đồng thời phải được soi sáng, định hướng bằng lý luận, được chỉ đạo, tổ chức thực hiện một cáh khoa học.
* Nội dung giải thích: (Tổng kết thực tiễn là cơ sở để làm giàu cho lý luận và lý luận phong phú khoa học nó sẽ phục vụ tốt hơn cho thực tiễn).
b. Phương châm công tác tư tưởng:
- Công tác tư tưởng phải gắn chặt với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, với phong trào cách mạng của quần chúng, với từng đối tượng.
- Kết hợp chặt chẽ với ba nội dung giáo dục:
* Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
* Kiến thức khoa học, phẩm chất và đạo đức cách mạng.
* Kết hợp giáo dục lý luận với giáo dục tình hình và nhiệm vụ trước mắt.
- Kết hợp công tư tưởng với công tác tổ chức và các mặt công tác khác.
- Kết hợp giáo dục tư tưởng trong học tập với việc rèn luyện trong thực tiễn cách mạng.
- Kết hợp giáo dục tư tưởng trong nội dung sinh hoạt của tất cả các tổ chức, kết hợp công tác tư tưởng trong Đảng với công tác tư tưởng trong xã hội.
- Kết hợp bồi dưỡng, tình cảm cách mạng với phê phán mạnh mẽ những biểu hiện tư tưởng sai trái; biểu dương những ưu điểm đi đôi với phê bình những khuyết điểm.
5. Nhiệm vụ công tác tư tưởng ở cơ sở:
- Nhiệm vụ thứ nhất: giáo dục kiên định mục tiêu giữ vững độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng. Rèn luyện cho cán bộ, đảng viên, và nhân dân luôn luôn vững vàng trước những khó khăn, thách thức. Kiên quyết đấu tranh chống mọi quan điểm sai trái; Kịp thời uốn nắn những nhận thức lệch lạc; Phê phán xử lý nghiêm minh những đảng viên vi phạm các qui định của Đảng (phát ngôn bừa bãi, làm lộ bí mật của Đảng, nhà nước...).
- Nhiệm vụ thứ hai: Đẩy mạnh và thường xuyên nghiên cứu lý luận tổng kết thực tiễn, để tiếp tục hoạch định các chủ trương, đường lối của Đảng phù hợp với từng thời kỳ của cách mạng.
- Nhiệm vụ thứ ba: Nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, kiến thức và năng lực thực tiễn của cán bộ, đảng viên và nhân dân, khắc phục mọi biểu hiện của chủ nghĩa thực dụng, sùng bái đồng tiền, coi thường nhân nghĩa, coi nhẹ cộng đồng...
- Nhiệm vụ thứ tư: Giữ gìn và phát huy các giá trị văn hoá của địa phương, của các dân tộc ở cơ sở theo tinh thần NQTW 5 (khoá VIII) của Đảng về “Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc”.
- Nhiệm vụ thứ năm: Chỉ đạo, hướng dẫn, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương trong từng giai đoạn.
- Nhiệm vụ thứ sáu: giáo dục cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao cảnh giác chống “diễn biến hoà bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch. Kịp thời giải quyết các mâu thuẫn nội bộ nhân dân, không để xảy ra khiếu kiện kéo dài, khiếu kiện tập thể, không có điểm nóng ở cơ sở.
II/ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG Ở CƠ SỞ HIỆN NAY VÀ YÊU CẦU ĐỔI MỚI CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG Ở CƠ SỞ.
1) Công tác tư tưởng ở cơ sở:
a) Tình hình tư tưởng ở cơ sở:
- Sau hơn 20 năm đổi mới, đại bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân ta phấn khởi, tin tưởng và quyết tâm thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; an ninh – quốc phòng ở địa phương.
- Trong thực hiện cơ chế thị trường nhiều tấm gương tiêu biểu, có sức động viên, lôi cuốn đông đảo quần chúng vươn lên, sự ổn định về tư tưởng, chính trị ở cơ sở ngày càng vững chắc.
Bên cạnh những tích cực, tình hình tư tưởng còn nhiều hạn chế, yếu kém đó là: Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và nhân dân ta hiện nay. Hiện tượng phai nhạt lý tưởng của một bộ phận thanh niên, tư tưởng thực dụng, sùng ngoại trong nhân dân có chiều hướng gia tăng, các tệ nạn xã hội ngày càng tăng.
b) Những thành tựu của công tác tư tưởng trong thời gian qua:
- Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ra rất nhiều nghị quyết; ra nhiều các văn bản có tính chỉ đạo. Nắm rất chắc vào chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để lái con thuyền Việt Nam giành được từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
* Chứng minh qua các thời ký cách mạng như:
+ Cách mạng Tháng Tám
+ 9 năm chống thực dân Pháp kết thúc 1954 tại Điện Biên Phủ;
+ 21 năm kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược kết thúc 30/4/1975 lịch sử.
+ Khắc phục 10 năm khủng hoảng kinh tế – xã hội 1975 – 1985;
+ 23 năm thực hiện công cuộc đổi mới của Đảng thắng lợi như hiện nay.
- Các cấp uỷ đảng, Ban Tuyên giáo các cấp quan tâm chỉ đạo sâu sát hơn, đầu tư lực lượng cơ sở vật chất ... ngày càng tốt hơn.
- Nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước đã nhanh chóng đến với nhân dân, được nhân dân đồng tình hưởng ứng và tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt.
- Nhờ làm tốt công tác tư tưởng nên đã cổ vũ được phong trào cách mạng, tháo gỡ được nhiều những vấn đề phức tạp ở cơ sở, góp phần ổn định an ninh chính trị ở các địa phương.
C/ NHỮNG HẠN CHẾ, YẾU KÉM
- Công tác tư tưởng ở một số cơ sở chưa được tổ chức chu đáo, thiếu chặt chẽ, buông lỏng, coi nhẹ công tác tư tưởng.
- Đội ngũ làm công tác tư tưởng ở cơ sở còn yếu và thiếu.
- Chất lượng và hiệu quả học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng còn thấp, nặng về hình thức, xác định nội dung còn nhiều lúng túng (nhất là việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
* Nguyên nhân chủ yếu của những yếu kém:
- Một là: Nhận thức của các cấp uỷ đảng, chính quyền và mặt trận đoàn thể chưa ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ.
- Hai là, tình trạng cán bộ làm công tác tư tưởng vừa thiếu, vừa yếu, đầu tư trang thiết bị phương tiện làm việc chưa quan tâm đúng mức.
- Ba là, Hình thức tiến hành công tác tư tưởng còn đơn điệu, sơ cứng, thiếu sinh động, thiếu phối hợp chặt chẽ và đồng bộ.
2) Một số kinh nghiệm trong tổ chức và hoạt động công tác tư tưởng ở cơ sở.
a) Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn của cấp uỷ và Ban tuyên giro các cấp đối với công tác tư tưởng ở cơ sở.
b) Phát huy vai trò của cấp uỷ, chính quyền và các đoàn thể nhân dân trong hệ thống chính trị ở cơ sở để tiến hành công tác tư tưởng.
c) Bám sát thực tiễn cuộc sống ở cơ sở, kịp thời giải đáp những đòi hỏi của thực tiễn làm cho công tác tư tưởng có sức sống và hiệu quả .
d) Phát huy nhân tố tích cực trong nhân dân, dựa vào nhân dân để tuyên truyền giáo dục, vận động nhân dân.
3) Đổi mới công tác tư tưởng ở cơ sở:
a) Đổi mới nhận thức của cấp uỷ, của cán bộ, đảng viên đối với công tác tư tưởng ở cơ sở.
b) Đổi mới nội dung công tác tư tưởng ở cơ sở (cách tổ chức học tập)?
c) Đổi mới phương thức tiến hành công tác tư tưởng ở cơ sở.
* Yêu cầu: (đa dạng, phong phú, sinh động)...
d) Đổi mới cơ chế, chính sách đối với công tác tư tưởng (Cần trang bị các phương tiện hoạt động cho công tác tư tưởng như tài liệu, nghe nhìn, chế độ...).
III/ XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG LÀM CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG Ở CƠ SỞ
1) Thành lập Ban tuyên giáo cơ sở,
- Số lượng từ 5 – 7 người có trưởng ban, phó ban và các thành viên (các xã, Thị trấn đã thành lập).
2) Chức năng nhiệm vụ của Ban tuyên giáo cơ sở:
a) Chức năng:
- Tham mưu giúp cấp uỷ về mặt công tác tư tưởng, văn hoá, khoa giáo, biên soạn bổ sung lịch sử Đảng bộ địa phương.
- Trực tiếp tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên giáo trên địa bàn cơ sở.
b) Nhiệm vụ:
Một là, giúp cấp uỷ xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác giáo dục lý luận chính trị, nâng cao thống nhất nhận thức trong Đảng, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.
Hai là, giúp cấp uỷ xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục đạo đức, lối sống, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, tư tưởng và hành vi cơ hội; ngăn chặn các tệ nạn xã hội.
Ba là, giúp cấp uỷ xây dựng kế hoạch công tác tư tưởng chi bộ, đảng bộ trong cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh.
Bốn là, Tham mưu cho cấp uỷ về kế hoạch, nội dung tiến hành thường xuyên cuộc đấu tranh chống “diễn biến hoà bình” về tư tưởng, văn hoá, lối sống...
3) Về phương thức hoạt động của Ban tuyên giáo cơ sở.
- Xây dựng kế hoạch hoạt động:
+ Dài hạn (nhiệm kỳ)
+ ngắn hạn (tháng, quí, năm)
+ Chuyên đề:
- Xây dựng lịch:
+ Họp định kỳ;
+ Giao ban định kỳ (các đoàn thể báo cáo tình hình).
4) Phối hợp lực lượng làm công tác tư tưởng ở cơ sở.
a) Các lực lượng chủ yếu làm công tác tư tưởng ở cơ sở bao gồm:
- Ban Tuyên giáo; các Ban của đảng
- Trưởng các đoàn thể;
- Ban giám hiệu nhà trường;
- Các lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn.
b) Các hình thức phối hợp lực lượng:
- Phối hợp xây dựng và tổ chức thực hiện các nghị quyết, kế hoạch của cấp uỷ về công tác tư tưởng.
- Cấp uỷ quyết định những vấn đề quan trọng của công tác tư tưởng.
- Phối hợp lực lượng trong công tác tuyên truyền, giáo dục thực hiện các cuộc sinh hoạt chính trị, các phong trào thi đua yêu nước, các ngày kỷ niệm, các sự kiện lớn của đất nước.
- Cấp uỷ làm nhiệm vụ kiểm tra thường xuyên việc thực hiện các nhiệm vụ công tác tư tưởng của các đoàn thể nhân dân, các đơn vị, văn hoá thông tin trên địa bàn.
- Cấp uỷ lựa chọn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng./.

XIN CÁM ƠN CÁC ĐỒNG CHÍ ĐÃ QUAN TÂM .


 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓