Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

G.A LSu 8 ca nam

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Chu Văn Việt (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:51' 31-10-2008
Dung lượng: 197.5 KB
Số lượt tải: 316
Số lượt thích: 0 người
PHẦN I:
LỊCH SỬ THẾ GIỚI
LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI
(TỪ GIỮA THẾ KỈ XVI ĐẾN 1917)
CHƯƠNG I: THỜI KÌ XÁC LẬP CỦA CNTB
(TỪ GIỮA THẾ KỈ XVI ĐẾN NỬA SAU THẾ KỈ XIX)

Tuần 1

Tiết 1+2

Bài 1:
NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊN.

I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1/ Kiến thức: giúp HS nắm được:
- Nguyên nhân, diễn biến, tính chất, ý nghĩa LS của c/m Hà Lan giữa TK 16, c/m Anh giữa TK 17, chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ và việc thành lập Hợp chủng Quốc Châu Mỹ (Hoa Kỳ)
- Các khái niệm cơ bản trong bài, chủ yếu là khái niệm “cách mạng tư sản”.
2/ Tư tưởng:
- Thông qua các sự kiện cụ thể, bồi dưỡng cho HS:
+ Nhận thức đúng về vai trò của quần chúng nhân dân trong các cuộc cách mạng.
+ Nhận thấy CNTB có mặt tiến bộ, song vẫn là chế độ bóc lột thay thế cho chế độ PK.
3/ Kĩ năng: rèn luyện cho HS kĩ năng:
Sử dụng bản đồ, tranh ảnh.
Độc lập làm việc để giải quyết các vấn đề được đặt ra trong quá trình học tập, trước hết là các câu hỏi, bài tập trong SGK.
II/ THIẾT BỊ, TÀI LIỆU:
Bản đồ thế giới (xác định vị trí các nước)
Vẽ phóng to các lược đồ SGK.
Tìm hiểu các thuật ngữ, khái niệm lịc h sử trong bài, sưu tầm một vài tài liệu tham khảo cần thiết, liên quan đến những nội dung cơ bản trong bài.
III/ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
1/ Oån định:
2/ KT bài cũ:
3/ Bài mới:
a/ Giới thiệu bài mới:
GV nhắc lại những kiến thức đã học ở lớp 7 để chuyển sang bài mới: “Trong lòng chế độ PK suy yếu đã nảy sinh và bước đầu phát triển nền sản xuất TBCN; dẫn tới mâu thuẫn ngày càng tăng giữa PK với TS và các tầng lớp nhân dân lao động. Một cuộc c/m sẽ nổ ra”.
b/ Dạy và học bài mới:
Tiết 1:
I/ SỰ BIẾN ĐỔI VỀ KINH TẾ XÃ HỘI TÂY ÂU TRONG CÁC THẾ KỈ XV – XVII. CÁCH MẠNG HÀ LAN TK XVI.
( Hoạt động 1: ______________________________________________________
( Nền sx mới ra đời trong điều kiện lịch sử ntn? (trong lòng XHPK đã suy yếu; bị chính quyền PK kềm hãm; song không ngăn được sự phát triển của nó).
( Vì sao nó không bị ngăn chặn?
1/ Một nền sản xuất mới ra đời:

( Những sự kiện nào chứng tỏ nền sx mới TBCN phát triển? (chú ý sự ra đời các xưởng, nhân công; trung tâm sx, buôn bán, ngân hàng…)
- Trên cơ sở nền sx công trường thủ công, ở Tây Âu xuất hiện các xưởng dệt vải, luyện kim, nấu đường… có thuê mướn nhân công. Nhiều thành thị trở thành trung tâm sản xuất và buôn bán. Các ngân hàng được thành lập và ngày càng có vai trò lớn.
( đó là nền sx TBCN

( Cùng với sự phát triển sx, sự chuyển biến của XH ra sao?
( Trình bày vai trò của các giai cấp này trong XH (SGK đoạn chữ nhỏ /4)
- Xã hội hình thành 2 giai cấp mới: tư sản và vô sản.

( Mâu thuẫn mới nào nảy sinh? (nhắc lại mâu thuẫn cơ bản của XHPK)
==> mâu thuẫn giữa chế độ PK với giai cấp tư sản và các tầng lớp nhân dân.

( Dẫn tới hệ quả nào? (đấu tranh)


* Hãy nêu những biểu hiện mới về kinh tế, XH ở Tây Âu trong các TK 15-17?2/ Cách mạng Hà Lan TK XVI.

- Dùng BĐTG giới thiệu vị trí vùng đất Nêđeclan (Hà Lan, Bỉ ngày nay)


GV giảng thuật:
a/ Diễn biến:

( Vì sao c/m bùng nổ?
. kt Nêđeclan phát triển (đầu TK16) I Tây Âu bị TBN ngăn cản sự phát triển này.
- 8/1566: nhân dân Nêđeclan đấu tranh mạnh mẽ( chống TBN ( bị đàn áp đẫm máu.

( Kết quả:
(Cuộc đấu tranh của nhân dân Nêđeclan => giải phóng đất nước, thành lập nước Cộng Hòa: là cuộc CMTS đầu tiên trên thế giới)
( Giải thích k/n CMTS?
b/ Kết quả:
- 1581 các tỉnh miền Bắc thành lập nước Cộng Hòa (các tỉnh liên Hiệp) (sau gọi là Hà Lan)
-
No_avatar

tại sao khi em tải bài giảng thi khi mở lại hiện nhiều chữ ví dụ như:

/ Muïc tieâu caàn ñaït:1.    Kieán thöùc: Giuùp h/s-         Naém ñöôïc dieãn bieán cuoäc xaâm löôïc VN cuûa TD Phaùp khi chuùng ñaõ laøm chuû 06 tænh Nam kì vaø cuoäc k/c cuûa nd baéc kì laàn thöù nhaát-         Thoâng qua caùc söï kieän lòch söû töø sau Hieäp öôùc 1874 ñeán 1884, hieåu theâm nhieàu cô sôû döõ kieän ñeå ñi ñeán keát luaän veà quaù trình nöôùc ta töø moät quoác gia ñoäc laäp trôû thaønh thuoäc ñòa cuûa Phaùp

Giaûi thích ñöôïc vì sao ñeán 1884 Phaùp

No_avatar

Tại máy tính của em cài thiếu font chữ cần cài thêm vào cho đủ các kiểu font là ok thôi chúc em thành công

Biên

No_avatar
Máy của bạn hiện đang sử dụng bảng mã VNI . Hãy chuyễn về Unicode (Nhấp chuột phải vào ô vàng có chữ V phía dưới bên phải màn hình). Mở giáo án đã tải về, bấm Ctrl+A rồi chọn font chữ New time roman hoặc .Vn Times. Hy vọng bạn sẽ thành công
No_avatar
Thầy Lê Văn Hồng hướng dẫn như vậy chưa chính xác (chỉ áp dụng khi ta chỉnh sửa nội dung và trong máy tính đã có font chữ đó nghĩa là khi mở không bị lỗi  chữ. Như thầy Lê Đình Biên nói đúng đó trường hợp tải bài về không đọc được là do máy tính của các thầy cô thiếu font nên không thể đọc được vì vậy thầy cài thêm font là được.
 
Gửi ý kiến