Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

No_avatar

tại sao khi em tải bài giảng thi khi mở lại hiện nhiều chữ ví dụ như:

/ Muïc tieâu caàn ñaït:1.    Kieán thöùc: Giuùp h/s-         Naém ñöôïc dieãn bieán cuoäc xaâm löôïc VN cuûa TD Phaùp khi chuùng ñaõ laøm chuû 06 tænh Nam kì vaø cuoäc k/c cuûa nd baéc kì laàn thöù nhaát-         Thoâng qua caùc söï kieän lòch söû töø sau Hieäp öôùc 1874 ñeán 1884, hieåu theâm nhieàu cô sôû döõ kieän ñeå ñi ñeán keát luaän veà quaù trình nöôùc ta töø moät quoác gia ñoäc laäp trôû thaønh thuoäc ñòa cuûa Phaùp

Giaûi thích ñöôïc vì sao ñeán 1884 Phaùp

No_avatar

Tại máy tính của em cài thiếu font chữ cần cài thêm vào cho đủ các kiểu font là ok thôi chúc em thành công

Biên

No_avatar
Máy của bạn hiện đang sử dụng bảng mã VNI . Hãy chuyễn về Unicode (Nhấp chuột phải vào ô vàng có chữ V phía dưới bên phải màn hình). Mở giáo án đã tải về, bấm Ctrl+A rồi chọn font chữ New time roman hoặc .Vn Times. Hy vọng bạn sẽ thành công
No_avatar
Thầy Lê Văn Hồng hướng dẫn như vậy chưa chính xác (chỉ áp dụng khi ta chỉnh sửa nội dung và trong máy tính đã có font chữ đó nghĩa là khi mở không bị lỗi  chữ. Như thầy Lê Đình Biên nói đúng đó trường hợp tải bài về không đọc được là do máy tính của các thầy cô thiếu font nên không thể đọc được vì vậy thầy cài thêm font là được.
 
Gửi ý kiến