Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Mẫu công lệnh

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Mai Văn Phương (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:38' 10-02-2011
Dung lượng: 73.5 KB
Số lượt tải: 821
Số lượt thích: 0 người
Đơn vị : Trường THPT Long Mỹ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Mẫu số C06-H
Bộ phận : ...... Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc Mã đơn vị SDNS : 381611022024
GIẤY ĐI ĐƯỜNG Số : ........
Cấp cho : Truong Kim Phu?ng
Chức vụ : Giáo viên
Được cử đi công tác tại : ..........................
Theo công lệnh ( Hoặc giấy giới thiệu ) số : ......Ngày .. Tháng ...Năm 2008
Từ ngày : .Tháng ...Năm 2008 đến ngày : ....... Tháng ...Năm 2008
Ngày ..tháng ....năm 2008
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Nơi đi
Nơi đến
Ngày
Phương tiện sử dụng
Số ngày công tác
Lý do lưu trú
Chứng nhận của cơ quan nơi công tác (Ký tên, đóng dấu)

A
1
2
3
4
B

Nơi đi : Long MỹNơi đến: .......Nơi đi :Long MỹNơi đến: .......
Vé người : ..........vé x .......đ = ................đ
Vé cước : ..........vé x ..........đ = ................đ
Phụ phí lấy vé bằng điện thoại : ....vé x ....đ = ................đ
Phòng nghỉ : ........................................đ
Phụ cấp đi đường : cộng : ......................đ
Phụ cấp lưu trú : ............................đ
Tổng cộng ngày công tác phí ....................đ Ngày ....tháng ....năm 2008
Duyệt Duyệt
Thời gian lưu trú được hưởng phụ cấp Số tiền được thanh toán là: ....... ...........................

Người đi công tác Phụ trách bộ phận Kế toán trưởng
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

Đơn vị : PGD Long Mỹ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Mẫu số C06-H
Bộ phận : ...... Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
Mã đơn vị SDNS :
GIẤY ĐI ĐƯỜNG Số : ........
Cấp cho : Truong Kim Cc
Chức vụ : Cán bộ
Được cử đi công tác tại : ..........................
Theo công lệnh ( Hoặc giấy giới thiệu ) số : ......Ngày .. Tháng ...Năm 2008
Từ ngày : .Tháng ...Năm 2008 đến ngày : ....... Tháng ...Năm 2008
Ngày ..tháng ....năm 2008
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Nơi đi
Nơi đến
Ngày
Phương tiện sử dụng
Số ngày công tác
Lý do lưu trú
Chứng nhận của cơ quan nơi công tác (Ký tên, đóng dấu)

A
1
2
3
4
B

Nơi đi : Long MỹNơi đến: .......Nơi đi :Long MỹNơi đến: .......
Vé người : ..........vé x .......đ = ................đ
Vé cước : ..........vé x ..........đ = ................đ
Phụ phí lấy vé bằng điện thoại : ....vé x ....đ = ................đ
Phòng nghỉ : ........................................đ
Phụ cấp đi đường : cộng : ......................đ
Phụ cấp lưu trú : ............................đ
Tổng cộng ngày công tác phí ....................đ Ngày ....tháng ....năm 2008
Duyệt Duyệt
Thời gian lưu trú được hưởng phụ cấp Số tiền được thanh toán là: ....... ...........................

Người đi công tác Phụ trách bộ phận Kế toán trưởng
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)Đơn vị : THPT Long Mỹ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Mẫu số C06-H
Mã đơn vị SDNS : .. Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc (Ban hành theo QD s? 19/2006/QD-BTC
------------------- ngày 30/3/2006 của bộ trưởng Bộ tài chính)
GIẤY ĐI ĐƯỜNG Số : ........
Cấp cho : Mai Văn Phương .
Chức vụ : Giáo viên ( Cộng tác viên thanh tra Sở Giáo Dục & Đào Tạo Hậu Giang )
Được cử đi công tác tại : S? Gio D?c & Do T?o H?u Giang ..........
Theo công lệnh ( Hoặc giấy giới thiệu ) số : ......Ngày .. Tháng ...Năm 2007
Từ ngày : ..Tháng ...Năm 2007 đến ngày : ....... Tháng ...Năm 2007
Ngày ..tháng ....năm 2007
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Tiền ứng trước
Lương : ...........đ
Công tác phí : ......đ
Cộng : .............đ

Nơi đi
Nơi đến
Ngày
Phương tiện sử dụng
Số ngày công tác
Lý do lưu trú
Chứng nhận của cơ quan nơi công tác( Ký tên, đóng dấu)

A
1
2
3
4
B


Nơi đi : Long Mỹ

Nơi đến: .......
Nơi đi : ........

Nơi đến: .......
Nơi đi :Long Mỹ

Nơi đến: .......
Nơi đi : ........

Nơi đến: .......

Vé người : .........vé x ..........đ = ................đ
Vé cước : ... .....vé x ............đ = ................đ
Phụ phí lấy vé bằng điện thoại : ....vé x .........đ = ................đ
Phòng nghỉ : ..........................................đ

Phụ cấp đi đường : cộng : ......................đ
Phụ cấp lưu trú : ............................đ
Ngày ....tháng ....năm 2007
Duyệt Duyệt
Thời gian lưu trú được hưởng phụ cấp Số tiền được thanh toán là: ......... .......................... .............................................

Người đi công tác Phụ trách bộ phận Kế toán trưởng
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

PHIẾU KIỂM TRA
( Việc thực hiện quy chế chuyên môn )
Trường : ....................................

Kiểm tra hồ sơ sổ sách chuyên môn ( Sổ điểm, sổ đầu bài, dự giờ, Báo giảng, chủ nhiệm, sổ họp)
Ưu điểm:
- Hạn chế

II. Dự giờ :
*Kết quả dự giờ các giáo viên :
1/
2/*Nhận xét ( Việc thực hiện chương trình, phương pháp, sử dụng ĐDDH)
- Ưu điểm:


- Hạn chế:
* Việc soạn giáo án :
- Ưu điểm :

- Hạn chế :

III. Những kiến nghị :Ngày.. tháng ... năm 2007
Cộng tác viên thanh tra
 
Gửi ý kiến