Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Giao An tin 11 Chuan 2008 (Tron bo)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Minh Thành
Ngày gửi: 20h:58' 09-05-2008
Dung lượng: 777.0 KB
Số lượt tải: 689
Số lượt thích: 0 người
Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng:

kh¸i niÖm vÒ lËp tr×nh vµ ng«n ng÷ lËp tr×nh
§1: Kh¸i niÖm vÒ lËp tr×nh

A phÇn chuÈn bÞ
I. Môc tiªu:
1. KiÕn thøc:
- BiÕt ®­îc kh¸i niÖm vÒ ch­¬ng tr×nh dÞch.
- Ph©n biÖt ®­îc hai lo¹i ch­¬ng tr×nh dÞch lµ biªn dÞch vµ th«ng dÞch.
2. Kü n¨ng
- BiÕt vai trß cña ch­¬ng tr×nh dÞch
- HiÓu ý nghÜa nhiÖm vô cña ch­¬ng tr×nh dÞch
3. Tth¸i ®é:
- ý thøc ®­îc tÇm quan träng cña m«n häc vµ cã th¸i ®é häc tËp nghiªm tóc, lu«n tõ t×m hiÓu häc tËp.
II. PhÇn chuÈn bÞ
1. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn:
- Gi¸o ¸n, SGK, s¸ch gi¸o viªn, s¸ch bµi tËp,
2. ChuÈn bÞ cña häc sinh:
- Vë ghi, s¸ch gi¸o khoa, s¸ch bµi tËp, ®å dïng häc tËp.
B PhÇn thÓ hiÖn trªn líp.
I. æn ®Þnh líp
1. kiÓm tra sÜ sè:
II. KiÓm tra bµi cò:
III. BµI míi
1. §Æt vÊn ®Ò
Trong ch­¬ng tr×nh líp 10 c¸c em ®· ®­îc biÕt ®Õn mét sè kh¸i niÖm: ng«n ng÷ lËp tr×nh, ch­¬ng tr×nh dÞch; trong bµi häc h«m nay chóng ta ®i t×m hiÓu thªm mét sè kh¸i niÖm míi.
2. Néi dung bµi míi

h­íng dÉn cña gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cña häc sinh

1.Ho¹t ®éng1
Gi¸o viªn ®­a néi dung bµi to¸n t×m ph­¬ng tr×nh bËc nhÊt ax + b = 0.
Vµ kÕt luËn nghiÖm cña ph­¬ng tr×nh bËc nhÊt
- H·y x¸c ®Þnh c¸c yÕu tè Inputvµ Output cña bµi to¸n ?
- H·y x¸c ®Þnh c¸c b­íc ®Ó t×m output?
- DiÔn gi¶i; hÖ thèng c¸c b­íc nµy ®­îc gäi lµ thuËt to¸n .
- NÕu tr×nh bµy thuËt to¸n víi mét ng­êi n­íc ngoµi, em sÏ dïng ng«n ng÷ nµo dÓ diÔn ®¹t?
- nÕu diÔn ®¹t thuËt to¸n nµy cho m¸y hiÓu, em sÏ dïng ng«n ng÷ nµo?
- DiÔn gi¶i : Ho¹t ®éng ®Ó diÔn ®¹t mét thuËt to¸n th«ng qua mét ng«n ng÷ lËp tr×nh ®­îc gäi lµ lËp tr×nh .
- Yªu cÇu häc sinh ®äc s¸ch gi¸o khoa vµ cho biÕt kh¸i niÖm lËp tr×nh .

- Hái : KÕt qu¶ cña ho¹t ®éng lËp tr×nh?
2. Ph¸t phiÕu häc tËp. Yªu cÇu c¸c em ghi c¸c lo¹i ng«n ng÷ lËp tr×nh mµ em biÕt (Sö dông kÜ thuËt ®éng n·o viÕt)

- §äc néi dung mét sè phiÕu häc tËp cho c¶ líp cïng nghe.


- Hái : Em hiÓu nh­ thÕ nµo vÒ ng«n ng÷ m¸y, hîp ng÷ vµ ng«n ng÷ bËc cao?- Hái : Lµm thÕ nµo ®Ó chuyÓn mét ch­¬ng tr×nh viÕt tõ ng«n ng÷ bËc cao sang ng«n ng÷ m¸y?
- Hái : V× sao kh«ng lËp tr×nh trªn ng«n ng÷ m¸y ®Ó khái ph¶i mÊt c«ng chuyÓn ®æi mµ ng­êi ta th­êng lËp tr×nh b»ng ng«n ng÷ b¹c cao?

2.Ho¹t ®éng 2.
Em muèn giíi thiÖu vÒ tr­êng m×nh cho mét ng­êi kh¸ch du lÞch quèc tÕ biÕt tiÕng Anh, cã hai c¸ch ®Ó thùc hiÖn :
C¸ch 1 : CÇn mét ng­êi biÕt tiÕng Anh, dÞch tõng c©u nãi cña em sang tiÕng Anh cho ng­êi kh¸ch.
C¸ch 2 : Em so¹n néi dung cÇn giíi thiÖu ra giÊy vµ ng­êi phiªn dÞch dÞch toµn bé néi dung ®ã sang tiÕng Anh råi ®äc cho ng­êi kh¸ch.
- H·y lÊy vÝ dô t­¬ng tù trong thùc tÕ vÒ biªn dÞch vµ th«ng dÞch tõ tiÕng Anh sang tiÕng ViÖt.

2. Yªu cÇu häc sinh nghiªn cøu s¸ch gi¸o khoa vµ sö dông c¸c vÝ dô trªn ®Ó cho biÕt c¸c b­íc trong tiÕn tr×nh th«ng dÞch vµ biªn dÞch.


1. Quan s¸t néi dung bµi to¸n vµ theo dâi yªu cÇu cña gi¸o viªn.
- Input : a, b-
- output : x=-b/a . V« nghiÖm, V« sè nghiÖm.
B­íc 1 : NhËp a, b.
B­íc 2 : NÕu a<>0 kÕt luËn cã nghiÖm x=-b/a.
B­íc 3 : NÕu a=0 vµ b<>0, kÕt luËn v« nghiÖm.
B­íc 4 : NÕu a=0 vµ b=0, kÕt luËn v« sè nghiÖm .
- Ng«n ng÷ TiÕng Anh .


- Em dïng ng«n ng÷ lËp tr×nh.
- LËp tr×nh lµ viÖc sö dông cÊu tróc d÷ liÖu vµ c¸c lÖnh cña ng«n ng÷ lËp tr×nh cô thÓ ®Ó m« t¶ d÷ liÖu vµ diÔn ®¹t c¸c thao t¸c cña thuËt to¸n.


- Ta ®­îc mét ch­¬ng tr×nh.

2. Tham lh¶o s¸ch gi¸o khoa vµ sö dông vèn hiÓu biÕt vÒ tin häc ®Ó ®iÒn phiÕu häc tËp .


- Ng«n ng÷ m¸y.
- Hîp ng÷.
- Ng«n ng÷ bËc cao.


- Ng«n ng÷ m¸y : C¸c lÖnh ®­îc m· hãa b»ng c¸c kÝ hiÖu 0 – 1. Ch­¬ng tr×nh ®­îc viÕt trªn ng«n ng÷ m¸y cã thÓ ®­îc n¹p vµo bé nhí vµ thùc hiÖn ngay.
- Ng«n ng÷ bËc cao : C¸c lÖnh ®­îc m· hãa b»ng mét ng«n ng÷ gÇn víi ng«n ng÷ TiÕng Anh. Ch­¬ng tr×nh viÕt trªn ng«n ng÷ bËc cao ph¶i ®­îc chuyÓn ®æi thµnh ch­¬ng tr×nh trªn ng«n ng÷ m¸y míi cã thÓ thùc hiÖn ®­îc.
- Ph¶i sö dông mét ch­¬ng tr×nh dÞch ®Ó chuyÓn ®æi.

- LËp tr×nh b»ng ng«n ng÷ bËc cao dÔ viÕt h¬n v× c¸c lÖnh ®­îc m· hãa gÇn víi ng«n ng÷ tù nhiªn. LËp tr×nh trªn ng«n ng÷ m¸y rÊt khã, th­êng c¸c chuyªn gia lËp tr×nh míi lËp tr×nh ®­îc.

HS suy nghÜ tr¶ lêi c©u háiChó ý l¾ng nghe vÝ dô cña gi¸o viªn vµ th¶o luËn ®Ó t×m vÝ dô t­¬ng tù .


- Khi thñ tr­ëng mét chÝnh phñ tr¶ lêi pháng vÊn tr­íc mét nhµ b¸o quèc tÕ, hä th­êng cÇn mét ng­êi th«ng dÞch ®Ó dÞch tõng c©u tiÕng ViÖt sang tiÕng Anh.
- Khi thñ t­íng ®äc mét bµi diÔn v¨n tiÕngAnh tr­íc Héi nghÞ, hä cÇn mét ng­êi phiªn dÞch ®Ó chuyÓn v¨n b¶n tiÕng ViÖt thµnh tiÕng Anh.
2. Nghiªn cøu s¸ch gi¸o khoa vµ suy nghÜ ®Ó tr¶ lêi.
- Biªn dÞch :
B­íc 1 : DuyÖt, ph¸t hiÖn lçi, kiÓm tra tÝnh ®óng ®¾n cña lÖnh trong ch­¬ng tr×nh nguån.
B­íc 2 : DÞch toµn bé ch­¬ng tr×nh nguån thµnh mét ch­¬ng tr×nh trªn ng«n ng÷ m¸y.
(ThuËn tiÖn cho c¸c ch­¬ng tr×nh æn ®Þnh vµ cÇn thùc hiÖn nhiÒu lÇn).
- Th«ng dÞch :
B­íc 1 : KiÓm tra tÝnh ®óng ®¾n cña lÖnh tiÕp theo trong ch­¬ng tr×nh nguån.
B­íc 2 : ChuyÓn lÖnh ®ã thµnh ng«n ng÷ m¸y.
B­íc 3 : Thùc hiÖn c¸c c©u lÖnh võa ®­îc chuyÓn ®æi .
(phï hîp víi m«t tr­êng ®èi tho¹i gi÷a ng­êi vµ m¸y).

IV. §¸nh gi¸ cuèi bµi.
1. Nh÷ng néi dung ®· häc.
- Kh¸i niÖm lËp tr×nh vµ ng«n ng÷ lËp tr×nh.
- Cã ba lo¹i ng«n ng÷ lËp tr×nh : Ng«n ng÷ m¸y, hîp ng÷ vµ ng«n ng÷ bËc cao.
- Kh¸i niÖm ch­¬ng tr×nh dÞch.
- Cã hai lo¹i ch­¬ng tr×nh dÞch lµ biªn dÞch vµ th«ng dÞch.
2. C©u hái vµ bµi tËp vÒ nhµ.
- Mçi lo¹i ng«n ng÷ lËp tr×nh phï hîp víi nh÷ng ng­êi lËp tr×nh cã tr×nh ®é nh­ thÕ nµo?
- KÓ tªn mét sè ng«n ng÷ lËp tr×nh bËc cao cã sö dông kÜ thuËt biªn dÞch vµ mét sè ng«n ng÷ lËp tr×nh cã sö dông kÜ thuËt th«ng dÞch.
- Tr¶ lêi c¸c c©u hái 1, 2, 3, s¸ch gi¸o khoa trang 13.
- Xem bµi häc thªm 1 : Em biÕt g× vÒ ng«n ng÷ lËp tr×nh? s¸ch gi¸o khoa trang 6
- Xem tr­íc bµi häc : C¸c thµnh phÇn cña ng«n ng÷ lËp tr×nh .

Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng:

kh¸i niÖm vÒ lËp tr×nh vµ ng«n ng÷ lËp tr×nh
TiÕt 2: C¸c thµnh phÇn cña ng«n ng÷ lËp tr×nh

A phÇn chuÈn bÞ
I. Môc tiªu:
1. KiÕn thøc:
- N¾m ®­îc c¸c thµnh phÇn cña mét ng«n ng÷ lËp tr×nh nãi chung
- BiÕt ®­îc mét sè kh¸i niÖm nh­: tªn, tªn chuÈn, tªn dµnh riªng…
2. Kü n¨ng
- Ph©n biÖt ®­îc tªn chuÈn víi tªn dµnh riªng vµ tªn tù ®Æt.
- Nhí c¸c qui ®Þnh vÒ tªn, h»ng vµ biÕn.
- BiÕt ®Æt tªn ®óng, nhËn biÕt tªn sai.
3. Th¸i ®é
- ý thøc ®­îc tÇm quan träng cña m«n häc vµ cã th¸i ®é häc tËp nghiªm tóc, lu«n tõ t×m hiÓu häc tËp.
II. PhÇn chuÈn bÞ
1. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn:
- Giao ¸n, SGK, s¸ch gi¸o viªn, s¸ch bµi tËp,
2. ChuÈn bÞ cña häc sinh:
- Vë ghi, s¸ch gi¸o khoa, s¸ch bµi tËp , ®å dïng häc tËp.
B. PhÇn thÓ hiÖn trªn líp.
I. æn ®Þnh líp
1. kiÓm tra sÜ sè: ..................................................................................
II. KiÓm tra bµi cò :
C©u hái: .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
§¸p ¸n
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
III BµI míi
1. §Æt vÊn ®Ò2. Néi dung bµi míi.
h­íng dÉn cña gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cña häc sinh

1. Ho¹t ®éng 1
§Æt vÊn ®Ò : Cã nh÷ng yÕu tè nµo dïng ®Ó x©y dùng nªn ng«n ng÷ tiÕng ViÖt?


* DiÔn gi¶i : Trong ng«n ng÷ lËp tr×nh còng t­¬ng tù nh­ vËy, nã gåm cã c¸c thµnh phÇn : B¶ng ch÷ c¸i, có ph¸p vµ ng÷ nghÜa.
* Chia líp thµnh 3 nhãm, ph¸t b×a trong vµ bót cho mçi nhãm vµ yªu cÇu mçi nhãm thùc hiÖn mét nhiÖm vô :
- H·y nªu c¸c ch÷ c¸i cña b¶ng ch÷ c¸i tiÕng Anh.


- Nªu c¸c kÝ sè trong hÖ ®Õm thËp ph©n.
- Nªu mét sè kÝ hiÖu ®Æc biÖt kh¸c.


- Thu phiÕu tr¶ lêi, chiÕu kÕt qu¶ lªn b¶ng, gäi ®¹i diÖn nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ sung.
- Treo tranh gi¸o viªn ®· chuÈn bÞ ®Ó tiÓu kÕt ho¹t ®éng nµy.


2. Ho¹t ®éng 2 .
* §Æt vÊn ®Ò : Mäi ®èi t­îng trong ch­¬ng tr×nh ®Òu ph¶i ®­îc ®Æt tªn.
- H·y nghiªn cøu s¸ch gi¸o khoa, trang 10, ®Ó nªu quy c¸ch ®Æt tªn trong Turbo Pascal?
* Treo tranh chøa c¸c tªn ®óng – sai, yªu cÇu häc sinh chän tªn ®óng .
A
A BC
6Pq
R12
X#y
45
- TiÓu kÕt cho vÊn ®Ò nµy b»ng viÖc kh¼ng ®Þnh l¹i c¸c tªn ®óng .
* Yªu cÇu häc sinh nghiªn cøu s¸ch gi¸o khoa (trang 10 – 11 ) ®Ó biÕt c¸c kh¸i niÖm vÒ tªn giµnh riªng, tªn chuÈn vµ tªn do ng­êi lËp tr×nh ®Æt .
- Chia líp thµnh 3 nhãm, mçi nhãm tr×nh bµy hiÓu biÕt cña m×nh vÒ mét lo¹i tªn vµ cho vÝ dô .- Treo tranh chøu mét sè tªn trong ng«n ng÷ lËp tr×nh Pascal ®· ®­îc chuÈn bÞ s½n :
Program Abs Interger Type
Xyx Byte tong
- Ph¸t b×a trong vµ bót cho mçi nhãm vµ yªu cÇu häc sinh mçi nhãm thùc hiÖn :
+ X¸c ®Þnh tªn giµnh riªng.
+ X¸c ®Þnh tªn chuÈn .
+ X¸c ®Þnh tªn tù ®Æt .
- Thu phiÕu häc tËp cña ba nhãm, chiÕu kÕt qu¶ lªn b¶ng, gäi häc sinh nhãm kh¸c nhËn xÐt bæ sung .
-
 
Gửi ý kiến