Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

trac nghiem excel

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Quang Đạo
Ngày gửi: 08h:43' 24-10-2009
Dung lượng: 45.5 KB
Số lượt tải: 14
Số lượt thích: 0 người
Trung taâm Tin hoïc NGUYEÃN TUAÁN
H19, KP5, P.Taân Hieäp, TP.Bieân Hoaø – 061.3857164 – 0918.453566
Email: nguyentuanit@vnn.vn – Website: www.nguyentuan.edu.vn

Đề Kiểm Tra Kết Thúc Môn Học – Trắc Nghiệm Môn: Excel
Thí sinh hãy chọn câu đúng nhất:
1.Kế quả của hàm = IF (value(right(“lop10”,2)) > 5,20,30) là
a. 30 b. 20
c. Báo lỗi d. 5
2. Địa chỉ D$3 trong Excel sẽ cố định:
a. Dòng 3 b. Cột D
c. Cả cột D lẫn hàng 3 d. Không xác định
3. Để tìm ô có số lớn nhất trong các ô dữ liệu số từ C3 đến C7 trong Excel, dùng công thức
a. =Max(C3:C7) b. =Dmax(C3:C7)
c. Cả a, b đều đúng d. Cả a, b đều sai
4. Để nối ô trong Excel ta dùng:
a. Format ( Cell.. ( Thẻ Alignment.. b. Format ( Merge cell..
c. Edit ( Merge cell d. Cả a, b đều đúng
5. Tạo viền cho một ô trong Excel ta dùng:
a. Format ( Borders and Shading ( b. Format ( cells… ( thẻ Border
c. Format ( Border d. Cả 3 câu đều đúng
6. Để thay đổi Font chữ cho 1 vùng trong Excel cần chọn:
a. Format ( Font,… b. Format ( Change font, …
c. Format ( Cells, … d. Format ( Change case
7. Kết quả của hàm = Min (ROUND (31.156,2),30) trong Excel là:
a. 31 b. 31.16
c. 30 d. Không xác định
8. Trong bảng tính của Excel có:
a. 256 cột và 16384 dòng b. 256 cột và 65536 dòng
c. 16384 cột và 256 dòng d. 65536 cột và 256 dòng
8. Trong Excel muốn sắp xếp dữ liệu cho một cột, ta dùng lệnh nào sau đây:
a. Table/Sort b. Data/Sort
c. Format/Cell d. Cả 2 câu a và b đều sai
9. Trong Excel để ghi câu thông báo lỗi ta vào:
a. Tool ( Validation ( ………….. b. Data ( Validation ( ……….
c. Format ( Autoformat ( ………. d. Các câu trên đều sai.
10. Trong Excel để lọc ra danh sách các mẫu tin thỏa vùng điều kiện ta phải sử dụng chức năng:
a. Data ( Autofilter ( … b. Data ( Advanced Filter ( …
c. Data ( Filter ( Advanced Filter ( … d. Data ( Filter ( AutoFilter ( …
11. Trong bảng tính Excel muốn thiết lặp vùng điều kiện nhập dữ liệu ta thực hiện:
a. Data ( Subtotal b. Data ( Sort
c. Data ( Validation d. Tất cả đều sai
12. Trong Excel giả sử ô D4 có công thức sau =Hlookup(A4,A10:D12,4,0) kết quả sai ở thành phần nào:
a. Thành phần thứ 1 b. Thành phần thú 2
c. Thành phần thứ 3 d. Thành phần thứ 4
13. Trong Excel muốn sắp xếp theo thứ tự Alpha ta thực hiện:
a. Format ( Cell ( Sort… b. Data ( Table ( Sort
c. Data ( Sort ( … d. Format ( Table ( Sort
14. Giả sử tại địa chỉ C1 chứa giá trị chuỗi “DS1”. Tại địa chỉ B1, muốn lấy ra ký tự “S”, ta sử dụng hàm:
a. = Left(C1,1) b. = Right(C1,2)
c. =Mid(C1,2,1) d. =Mid(B1,2,1)
15. Trong Excel muốn đánh H20 ta thực hiện:
a. Format ( Cell ( Font (Subscript b. Tổ hợp phím Alt + Ctrl + =
c. Tất cả đều sai d. Tất cả đều đúng
16. Sau khi khởi động Excel, ta nhập dữ liệu vào một cell(ô). Phát biểu nào sau đây là sai:
a. Nếu dữ liệu là giá trị số, Excel sẽ tự động canh trái.
b. Nếu dữ liệu là giá trị chuỗi, Excel sẽ tự động canh trái
c. Nếu dữ liệu là ngày, Excel sẽ tự động canh phải
d. Nếu dữ liệu là True/False, Excel sẽ tự động canh giữa.
17. Để chèn thêm một trang bảng tính Workbook, ta chọn:
a. Insert ( Cell b. Insert ( Rows
c. Insert ( Columns d. Insert ( Workshhet
18. Trong Excel hàm OR( ) trả về kết quả đúng (True) khi nào?
a. Chỉ cần một đối tượng trong hàm trả về TRUE
b. Nếu có hai đối số trong hàm đều trả về TRUE
c. Nếu tất cả các đối số trong hàm đều trả về TRUE
d. Tất cả đều sai
19. Để xếp hạng người dùng trong excel cần dùng hàm:
a. Count b. Average
c. SubTotal d. Rank
20. Tạo bóng cho một ô Excel ta dùng:
a. Format ( Cell ( Border and Shading b. Format ( Shading
c. Format ( Border d. Cả 3 câu đều sai
21. Tạo viền cho 1 ô trong Excel ta dùng:
a. Format ( Cell ( Border b. Format ( Cell
c. Format ( Border d. Cả 3 câu đều đúng
22. Sữa chữa dữ liệu trong 1 ô Excel ta dùng:
a. F2 b. Cell ( Edit
c. Alt + F2 d. Ctrl + F2
23. Để định dạng một ô kiểu tiền tệ ta click vào nút:
a. Percentage b. Currency
c. Increase Decimal d. Decrease Decimal
24. Để giảm số lẻ trong ô số, ta click vào nút:
a. Percentage b. Currency
c. Increse Decimal d. Decrease Decimal
25. Cho biết kết quả của công thức sau =IF(LEFT(“52P2”)=5,”Bằng”,”Khác”)
a. Bằng b. Khác
c. N/A d. # Value
26. Trong Excel, Fill Handle dùng để:
a. Sao chép ngang b. Sao chép dọc
c. Sao chép lân cận d. Tất cả đều đúng
27. Trong Excel chức năng Insert ( Function làm nhiệm vụ:
a. Chèn ký tự đặc biệt vào bảng tính b. Chèn thêm cột
c. Chèn ký tự tóan học d. Tất cả đều sai

 
Gửi ý kiến