Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Phong cách Hồ Chí Minh

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đon Văn Đông
Ngày gửi: 21h:21' 02-04-2008
Dung lượng: 45.5 KB
Số lượt tải: 55
Số lượt thích: 0 người
NG÷ V¡N 9
TuÇn 1:
Bµi 1:
TiÕt 1-2: V¨n b¶n
PHONG C¸CH Hå CHÝ MINH
- Lª Anh Trµ -
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t: Gióp hs:
1- ThÊy ®­îc vÎ ®Ñp phong c¸ch Hå ChÝ Minh lµ sù kÕt hîp hµi hßa gi÷a truyÒn thèng vµ hiÖn ®¹i, d©n téc vµ nh©n lo¹i, vÜ ®¹i vµ b×nh dÞ.
2- Tõ lßng kÝnh yªu vÒ B¸c, tù hµo vÒ B¸c, Hs cã ý thøc tu d­ìng, häc tËp rÌn luyÖn theo g­¬ng B¸c.
II/ C¸c b­íc tiÕn hµnh:

H® cña GV
H® cña Hs
Ghi b¶ng

* H® 1: KTBC:
Ktra SGK, vë ghi chÐp nh¾c Hs c¸ch häc tËp bé m«n.
* H® 2: Bµi míi
§©y lµ VBND cã tÝnh chÊt thuyÕt minh k/hîp víi lËp luËn theo PCCL.
§äc víi giäng khóc triÕt, m¹ch l¹c thÓ hiÖn niÒm t«n kÝnh, tù hµo vÒ Chñ tÞch HCM.
- GV ®äc mÉu, söa ch÷a, uèn n¾n
- GV Ktra viÖc ®äc chó thÝch ë nhµ cña Hs.
L­u ý víi Hs vÒ VBND víi c¸c chñ ®Ò:
+ QuyÒn sèng cña con ng­êi.
+ B¶o vÖ h/b×nh, chèng chiÕn tranh
+ V/®Ò sinh th¸i, m«i tr­êng
Chñ ®Ò cña VB nµy: Sù héi nhËp TG vµ B/vÖ b¶n s¾c VHDT.
H? VB cã thÓ chia lµm mÊy phÇn ? ND chÝnh cña tõng phÇn?Gäi Hs ®äc ®o¹n (a)
H? HCM ®· tiÕp thu tinh hoa VH nh©n lo¹i trong hoµn c¶nh nµo ?

Gv sö dông vèn kthøc l/sö ®Ó g/thiÖu cho Hs.
H? §Ó cã ®­îc vèn tri thøc VH nh©n lo¹i, HCM ®· lµm ntn?
Gv nhÊn m¹nh: §©y chÝnh lµ ch×a khãa ®Ó më ra kho tri thøc VH cña nh©n lo¹i.
B¸c nãi, viÕt kho¶ng 28(N2) tiÕng nãi cña c¸c n­íc.
H? Ng­êi ®· kh¸m ph¸ kho tµng tri thøc b»ng c¸ch nµo ?
H? Ng­êi ®· häc hái ntn?
H? Qua phÇn t×m hiÓu trªn, gióp em hiÓu g× vÒ HCM ?
Gv b×nh gi¶ng:
M/®Ých cña B¸c lµ ra n­íc ngoµi t×m ®­êng cøu n­íc, ( ®· tù m×nh t×m hiÓu nh÷ng mÆt tÝch cùc cña triÕt häc P.®«ng: Muèn g.phãng d.téc ph¶i ®¸nh ®uæi TD Ph¸p & CNTB.
Muèn vËy, ph¶i thÊy ®­îc nh÷ng mÆt ­u viÖt, tÝch cùc cña c¸c nÒn VH ®ã.
H? Ng­êi ®· tiÕp thu c¸c nÒn VH ®ã theo tinh thÇn ntn ?

H? §iÒu kú l¹ trong viÖc tiÕp thu tinh hoa VH nh©n lo¹i cña HCM lµ g× ?

H? §Ó thÓ hiÖn n/d trªn, ®o¹n v¨n ®· ®­îc t¸c gi¶ sö dông ph­¬ng thøc biÓu ®¹t nµo ?
GVKQ: Sù tiÕp thu VH nh©n lo¹i cña HCM ®· t¹o nªn mét nh©n c¸ch, 1 lèi sèng rÊt VN, rÊt P.®«ng nh­ng ®.thêi còng rÊt míi, rÊt hiÖn ®¹i.
H? B»ng sù hiÓu biÕt vÒ l.sö em h·y cho biÕt phÇn VB võa t×m hiÓu nãi vÒ thêi kú nµo trong sù nghiÖp h/® CM cña l·nh tô HCM ?
GV: KÕt thóc phÇn 1, VB cã dÊu (...) biÓu thÞ cho ta biÕt ng­êi biªn so¹n ®· l­îc bá phÇn tiÕp theo cña bµi viÕt.
§äc phÇn cßn l¹i cña bµi.
H? Theo em, phÇn nµy nãi vÒ thêi kú nµo trong SNCM cña HCM ?
GV: Nãi ®Õn phong c¸ch lµ nãi ®Õn sù nhÊt qu¸n. Chóng ta h·y xem khi ®· trë thµnh chñ tÞch n­íc, p/c¸ch HCM cã g× næi bËt.
Gäi Hs ®äc ®o¹n (b).
H? ë c­¬ng vÞ l·nh ®¹o cao nhÊt cña ®¶ng vµ nhµ n­íc nh­ng HCM cã lèi sèng ntn ?
H? lèi sèng rÊt gi¶n dÞ, rÊt ph­¬ng ®«ng, rÊt VN cña HCM ®­îc biÓu hiÖn ntn?
H? N¬i ë, n¬i lµm viÖc cña B¸c ®­îc giíi thiÖu ntn?
GV ®äc ®o¹n <> (Tè H÷u).
H? Theo c¶m nhËn cña t/g’ trang phôc cña B¸c ntn?

H? ViÖc ¨n uèng cña B¸c ®­îc giíi thiÖu ntn?
H? Qua nh÷ng ®iÒu võa t×m hiÓu vÒ B¸c, em cã c¶m nhËn g× vÒ lèi sèng cña Ng­êi?
H? Theo em, lèi sèng ®ã cã ph¶i lµ lèi sèng tù vui trong c¶nh nghÌo khã kh«ng? Cã ph¶i lµ tù thÇn th¸nh hãa cho kh¸c ®êi kh«ng?

H? T¹i sao B¸c l¹i chän lèi sèng ®ã?

Gäi hs ®äc ®o¹n:
<>
H? Tõ lèi sèng cña ( ®­îc tg` liªn t­ëng tíi lèi sèng cña nh÷ng ai trong lÞch sö d©n téc?
H? ViÖc liªn t­ëng cña tg nh»m nhÊn m¹nh ®iÒu g× ?
H? Häc VB nµy em nhí l¹i VB nµo ®· häc líp 7 còng nãi vÒ lèi sèng gi¶n dÞ cña B¸c ?
H? Qua phÇn VB võa häc em h·y tr×nh bµy c¶m nhËn s©u s¾c cña em vÒ vÎ ®Ñp trong phong c¸ch HCM ?

GV dÉn d¾t: C¸c em ®­îc sinh ra lín lªn trong ®k v« cïng thuËn lîi nh­ng còng tiÒm Èn ®Çy nguy c¬.
H? XÐt vÒ ph­¬ng diÖn vh, em h·y tr.bµy nh÷ng thuËn lîi vµ nh÷ng nguy c¬ theo n/thøc cña em?
H? Víi ®k ®ã v/®Ò ®Æt ra víi Hs ph¶i lµm g× ?

H? Tõ tÊm g­¬ng nhµ vh lín HCM, c¸c em cã suy nghÜ g× víi b¶n th©n?
H? Em h·y nªu vµi biÓu hiÖn vÒ lèi sèng cã vh vµ kh«ng cã vh?
H? Qua bµi, nh÷ng ®iÓm t¹o nªn vÎ ®Ñp trong phong c¸ch HCM lµ g× ?

* H§3: LuyÖn tËp .
GV nªu yªu cÇu luyÖn tËp.

* H® 4: HDVN:
+ S­u tÇm nh÷ng mÈu chuyÖn kÓ vÒ lèi sèng gi¶n dÞ mµ thanh cao cña B¸c.
+ §äc thªm.
+ So¹n: §.tranh cho mét TG hßa b×nh.


Hs ®äc.


2 phÇn
+ Tõ ®Çu ... rÊt hiÖn ®¹i (HCM víi sù tiÕp thu tinh hoa VH nh©n lo¹i)
+ Cßn l¹i: Nh÷ng nÐt ®Ñp trong lèi sèng cña HCM.
Hs ®äc
- Trong c/®êi h/®éng CM ®Çy gian nan, vÊt v¶, ( ®· qua nhiÒu n¬i, tiÕp xóc víi nhiÒu nÒn VH tõ P.®«ng tíi P.T©y.
- Ng­êi cã hiÓu biÕt s©u réng nÒn VH c¸c n­íc ch©u ¸, ¢u, Phi, Mü.
* §Ó cã ®­îc vèn tri thøc VH, B¸c ®·:
+ N¾m v÷ng p/tiÖn giao tiÕp lµ ng«n ng÷.

Hs kÓ c©u chuyÖn vÒ B¸c.

- Qua c«ng viÖc, qua lao ®éng mµ häc hái (lµm nhiÒu nghÒ kh¸c nhau)
- HCM lµ ng­êi s¸ng suèt, th«ng minh, cÇn cï, yªu lao ®éng, ham häc hái.


+ Ng­êi ®· tiÕp thu mét c¸ch cã chän läc tinh hoa VH n­íc ngoµi.
+ Kh«ng ¶nh h­ëng 1 c¸ch thô ®éng.
+ TiÕp thu mäi c¸i ®­îc, c¸i hay, phª ph¸n c¸i ...
+ Trªn nÒn VH d©n téc mµ tiÕp thu nh÷ng ah’ quèc tÕ.
TÊt c¶ nh÷ng ah’ quèc tÕ ®ã ®· nhµo nÆn víi c¸i gèc VH d©n téc kh«ng g× lay chuyÓn ®­îc ...
KÕt hîp gi÷a kÓ vµ b×nh luËn
VD: Ýt cã vÞ l·nh ....


+ Thêi kú B¸c h/® ë n­íc ngoµi.
+ Khi Ng­êi ®· ë c­¬ng vÞ chñ tÞch n­íc.

- Lèi sèng gi¶n dÞ
- Lèi sèng gi¶n dÞ ®ã ®­îc biÓu hiÖn ë n¬i ë n¬i lµm viÖc
N¬i ë, n¬i lµm viÖc: ChiÕc nhµ sµn nhá b»ng gç bªn c¹nh chiÕc ao nh­ c¶nh lµng quª quen thuéc.

Trang phôc hÕt søc gi¶n dÞ: Bé quÇn ¸o bµ ba, chiÕc ¸o trÊn thñ, ®«i dÐp lèp th« s¬.
¡n uèng ®¹m b¹c: C¸ kho, rau luéc, cµ muèi, ch¸o hoa.
Lèi sèng gi¶n dÞ ®¹m b¹c.

HS th¶o luËn.
C¸ch sèng gi¶n dÞ, ®¹m b¹c cña HCM nh­ng l¹i v« cïng thanh cao, sang träng.
( §©y lµ c¸ch sèng cã v¨n hãa ®· trë thµnh quan niÖm thÈm mü: C¸i ®Ñp lµ sù gi¶n dÞ, tù nhiªn.
- C¸c vÞ hiÒn triÕt nh­:
NguyÔn Tr·i C«n s¬n ca.
NguyÔn BØnh Khiªm
Thu ¨n m¨ng tróc, ®«ng ¨n gi¸
Xu©n t¾m hå sen, h¹ t¾m ao
- NÐt ®Ñp cña lèi sèng rÊt d©n téc rÊt VN trong phong c¸ch HCM.
§øc tÝnh gi¶n dÞ cña B¸c Hå, P.V§ång.


- §ã lµ sù kÕt hîp hµi hßa gi÷a truyÒn thèng v/h d©n téc vµ tinh hoa v/h nh©n lo¹i. Lµ sù kÕt hîp gi÷a truyÒn thèng vµ hiÖn ®¹i, gi÷a c¸i vÜ ®¹i vµ b×nh dÞ.


HS th¶o luËn.
- Cã ®k tiÕp xóc víi nhiÒu nÒn vh.
§­îc hßa nhËp víi khu vùc vµ quèc tÕ.
- CÇn ph¶i hßa nhËp víi khu vùc vµ Q.TÕ nh­ng còng cÇn b.vÖ & ph/huy b¶n s¾c dt.
- Sèng vµ l/viÖc theo g­¬ng B¸c Hå vÜ ®¹i.
Tù tu d­ìng, rÌn luyÖn phÈm chÊt ®¹o ®øc,lèi sèng cã vh.
HS ph¸t biÓu.

HS kÓ.1. §äc
- Chó thÝch
- Chó thÝch


2. T×m hiÓu VB:a. HCM víi sù tiÕp thu tinh hoa VH nh©n lo¹i.
b. NÐt ®Ñp trong lèi sèng cña HCM.


c. ý nghÜa cña viÖc häc tËp, rÌn luyÖn theo p/c¸ch HCM.Ghi nhí
3. LuyÖn tËp: KÓ 1 sè c©u chuyÖn vÒ lèi sèng gi¶n dÞ mµ cao ®Ñp cña chñ tÞch HCM. 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓