Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 24. Cây sống ở đâu?

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị thơm
Ngày gửi: 20h:20' 11-06-2019
Dung lượng: 18.6 KB
Số lượt tải: 8
Số lượt thích: 0 người

Ngày soạn: 13/05/2018
Môn: Tự nhiên và xã hội
Bài: Cây sống ở đâu
Tiết: 02
Lớp: 2A
Trường: Tiểu học Tô Hiệu
Người soạn: Nguyễn Thị Thơm.

Tiết 2 : tự nhiên và xã hội
BÀI : CÂY SỐNG Ở ĐÂU
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Biết được cây cối có thể sống được ở khắp nơi: trên cạn, dưới nước.
2. Kĩ năng:
- Nêu được ví dụ cây sống trên mặt đất, trên núi cao, trên cây khác (tầm gửi), dưới nước.
3.Thái độ
- HS có ý thức bảo vệ và thích chăm sóc cây cối.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
Giáo viên: SGK, máy chiếu
Học sinh: SGK

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

1. Ổn định lớp
Cho lớp hát
2. Kiểm tra bài cũ
3.Bài mới:Bài 24:Cây sống ở đâu
Giới thiệu bài:
Hoạt động 1: Tìm hiểu môi trường sống của cây.
- Bằng kinh nghiệm, kiến thức của mình, học sinhgiới thiệu về loại cây đã chuẩn bị sẵn theo các nội dung sau:


+ Tên cây
+ Cây được trồng ở đâu?
Trong mỗi tranh có cây gì, cây đó sống ở đâu?
- Cho HS quan sát tranh, dự đoán tên cây và nơi cây được trồng.
-Môi trường sống của những cây sống ở đồi núi, đồng bằng, những cây sống bám vào cây khác có điểm gì giống nhau?

-Môi trường sống của những cây sống ở ao hồ, sông suối có điểm gì giống nhau?

-Vaäy cho coâ bieát, caây coù theå troàng ñöôïc ôû nhöõng ñaâu?

Hoaït ñoäng 2: Lợi ích của cây và những việc làm bảo vệ cây.
a) Lợi ích của cây
Trò chơi: “Ai nhanh hơn”. Trong vòng 3 phút đội nào viết được nhiều hơn sẽ là đội chiến thắng.
Em hãy viết tên cây và lợi ích của chúng mà em đã được biết vào bảng sau:
Tên cây
Lợi ích

VD: Cây mã đề
………
Làm thuốc
……….
-GV nhận xét kết luận
b) Những việc làm bảo vệ cây.
- Hãy nêu những việc làm bảo vệ cây?Hoạt động 3:
Trò chơi: “Đố bạn cây gì”
3. Củng cố- dặn dò
-Nhận xét tiết học
- Về nhà học bài và chuẩn bị bài mới.

-Lớp hát

-Học sinh lên giới thiệu về cây mà mình đã chuẩn bị.- HS quan sát tranh và thực hiên yêu cầu của Giáo viên.
Ví dụ
+ Ñaây laø caây thoâng, ñöôïc troàng ôû trong röøng, treân caïn. Reã caây ñaâm saâu döôùi maët ñaát.
+ Ñaây laø caây hoa suùng, ñöôïc troàng döôùi nöôùc. Reã caây saâu döôùi nöôùc.
+ Ñaây laø caây phong lan, soáng baùm ôû thaân caây khaùc. Reã caây vöôn ra ngoaøi khoâng khí.
+ Cây rau muống được trồng trên cạn, rễ cây đâm sâu dưới mặt đất. Cây rau muống còn được trồng dưới nước.
-Hs trả lời:

+ Chúng đều sống trên cạn

-Hs trả lời:
+Chúng đều sống dưới nước.

-Hs trả lời
+ Caây coù theå ñöôïc troàng ôû treân caïn, döôùi nöôùc.Hs chơi trò chơi.
HS töï lieân heä baûn thaân:
+ Töôùi caây.
+ Baét saâu, vaët laù hoûng cho caây.
+ Không chặt phá
+ Không giẫm đạp vào các bồn hoa.

-Học sinh chơi trò chơi.
-Học sinh lắng nghe.


 
Gửi ý kiến