Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

KẾ HOẠCH BÌNH BẦU GVCN LỚP GIỎI NĂM 2016-2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Nghị (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:08' 20-03-2017
Dung lượng: 41.0 KB
Số lượt tải: 8
Số lượt thích: 0 người
PGD&ĐT TRẦN VĂN THỜI
TRƯỜNG THCS PHẠM CHÍ HIỀN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 04 /KH-THCS-PCH

Khánh Bình Đông, ngày 22 tháng 02  năm 2017


KẾ HOẠCH
Bình chọn giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường
Năm học 2016 – 2017
 
Căn cứ Điều lệ Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 43/2012/TT-BGD-ĐT ngày 26/11/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ kế hoạch số 852/KH-PGDĐT ngày 19/ 8 /2016 của Phòng giáo dục và đào tạo huyện Trần Văn Thời về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017;
Căn cứ hướng dẫn số 1013/KH-PGDĐT ngày 19 / 9 /2016 của Phòng giáo dục và đào tạo huyện Trần Văn Thời về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2016-2017;
Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 của trường THCS Phạm Chí Hiền;
Trường THCS Phạm Chí Hiền xây dựng kế hoạch bình chọn giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường năm học 2016-2017 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Mục đích
            - Bình chọn, công nhận giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi ở cấp trường, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm lớp.
- Phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến; khẳng định vai trò quan trọng của giáo viên chủ nhiệm, khuyến khích và tạo điều kiện cho giáo viên chủ nhiệm nâng cao vai trò, năng lực và sáng tạo trong công tác chủ nhiệm lớp góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.  
- Đánh giá thực trạng năng lực, nghiệp vụ sư phạm của đội ngũ giáo viên chủ nhiệm, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực làm công tác chủ nhiệm lớp của giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.
2. Yêu cầu
-Việc tổ chức bình chọn phải đảm bảo khoa học, hiệu quả, thiết thực và tiết kiệm.
-Việc đánh giá đảm bảo khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, chia sẻ, phổ biến kinh nghiệm hay, góp phần nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp cho các giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp trong nhà trường.
II.  ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN THAM GIA BÌNH CHỌN
1. Đối tượng                                                                                                       
Là giáo viên đã làm công tác chủ nhiệm năm 2015-2016 và đang đảm nhận công tác chủ nhiệm năm học 2016-2017 tại trường THCS Phạm Chí Hiền.
2. Điều kiện tham gia bình chọn
          Có đủ hồ sơ đăng ký dự bình chọn gồm: 
+ Sổ chủ nhiệm năm học 2015-2016 và sổ chủ nhiệm năm học 2016-2017; 
+ Báo cáo thành tích công tác chủ nhiệm lớp năm học trước( có kèm theo minh chứng );               
+ Sáng kiến kinh nghiệm hoặc NCKH đã triển khai trong công tác chủ nhiệm.

III. NỘI DUNG VÀ CÁCH THỨC BÌNH CHỌN, ĐIỀU KIỆN CÔNG NHẬN
1. Nội dung bình bầu
a) Mức độ hoàn thành nhiệm vụ công tác chủ nhiệm của giáo viên theo quy định thể hiện ở các thành tích đạt được và sự tiến bộ của lớp chủ nhiệm;
b) Sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đã triển khai có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục học sinh trong công tác chủ nhiệm;
c) Thành tích trong công tác chống bỏ học, giáo dục đạo đức học sinh nói chung và giáo dục học sinh cá biệt nói riêng;
d) Giải pháp và kết quả trong việc phối hợp các lực lượng gia đình và xã hội tham gia giáo dục học sinh;
đ) Sự tín nhiệm của học sinh lớp chủ nhiệm, cha mẹ học sinh và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong nhà trường (các giáo viên bộ môn, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh).

2. Quy trình và cách thức bình bầu
a) Giáo viên nộp hồ sơ đăng kí dự bình bầu gồm: Sổ chủ nhiệm của ít nhất 1 năm học gần nhất năm tổ chức bình bầu; báo cáo thành tích công tác chủ nhiệm lớp kèm theo minh chứng; sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng có tác dụng nâng cao chất lượng giáo dục học sinh trong công tác chủ nhiệm; các hồ sơ khác (nếu có) về công tác chủ nhiệm lớp.
b) Nhà trường
 
Gửi ý kiến