Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

quy che dan chu

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Du Thi Kim Que
Ngày gửi: 10h:19' 16-03-2017
Dung lượng: 98.0 KB
Số lượt tải: 8
Số lượt thích: 0 người
Phòng gd&đt- công đoàn giáo dục
TRƯỜNG MN THỊ TRẤN HÀNG TRẠM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc
                                                                                Hàng Trạm, ngày 05 tháng 10 năm 2016
         
QUY CHẾ
THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA cơ quan
TRƯỜNG MẦM NON THỊ TRẤN HÀNG TRẠM

Căn cứ Nghị định 133/NĐHĐBT ngày 20/4/1992 của hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng chính phủ) hướng dẫn thi hành luật công đoàn;
Căn cứ Nghị định 302/NĐ-HĐBT ngày 19/8/1992 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng chính phủ) về quyền và trách nhiện của công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp, cơ quan;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 12/TTLT-BGD&ĐT-CĐGDVN ngày 08/5/1992 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo và Công đoàn Giáo dục Việt Nam quy định vè mối quan hệ phối hợp công tá giữa các cấp chính quyền và công đoàn trong ngành Giáo dục và Đào tạo;
Nhà trường phối hợp cùng với tổ chức công đoàn xây dựng quy chế thống nhất phối hợp thực hiện như sau:

CHƯƠNG I
NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG

          Điều 1: Mục đích thực hiện dân chủ trong nhà trường
1. Thực hiện tốt nhất, có hiệu quả nhất những điều trong nghị định 71/CP của chính phủ về việc ban hành qui chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” trong các hoạt động  của trường.
2. Phát huy quyền làm chủ và huy động tiềm năng trí tuệ của Thủ trưởng, cán bộ công chức trong cơ quan.theo luật định, góp phần xây dựng nền nếp, trật tự, kỷ cương trong mọi hoạt động của cơ quan, thực hiện nhiệm vụ phát triển sự nghiệp phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng và luật pháp của Nhà nước.

          Điều 2: Nguyên tắc thực hiện dân chủ trong nhà trường.
1. Đảm bảo sự  lãnh đạo của tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện trách nhiệm của hiệu trưởng và phát huy vai trò của các đoàn thể trong .
2. Thực hiện dân chủ trong cơ quan. phù hợp với Hiến pháp và pháp luật, quyền phải đi đôi với nghĩa vụ và trách nhiệm, dân chủ phải gắn liền với kỷ luật, kỷ cương trong .
3. Không được có hành vi lợi dụng dân chủ cũng như xâm phạm quyền dân chủ làm ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động của .

CHƯƠNG II
MỤC I: TRÁCH NHIỆM CỦA Thủ TRƯỞNG

          Điều 3: trưởng có trách nhiệm:
1. Quản lý điều hành mọi hoạt động của cơ quan, chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp trên về toàn bộ hoạt động của .
2. Tổ chức thực hiện những quy định về trách nhiệm của cơ quan, cán bộ, công chức, nhân viên trong quy chế này.
3. Lắng nghe và tiếp thu những ý kiến của cá nhân, tổ chức, đoàn thể trong cơ quan, hoạt động đoàn thể, trao đổi trực tiếp của cá nhân… và có biện pháp giải quyết đúng theo chế độ, chính sách hiện hành của nhà nước, theo nội quy, quy chế, điều lệ của cơ quan và phù hợp với thẩm quyền, trách nhiệm được giao của trưởng.
4. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lý cơ quan. Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể, các cá nhân trong cơ quan, phát huy dân chủ trong tổ chức hoạt động của .
5. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra hoạt động của cấp dưới trực tiếp trong việc thực hiện dân chủ và giải quyết kịp thời những kiến nghị của cấp dưới theo thẩm quyền được giao.
6. Thực hiện chế độ hội họp theo định kỳ sau:                       - Hàng tuần họp hội ý giữa Hiệu trưởng và các Phó hiệu trưởng.        
- Hàng tháng họp giao ban Hiệu trưởng với Bí thư chi bộ, đại diện BCH công đoàn để đánh giá việc thực hiện công tác tháng qua, lắng nghe ý kiến đóng góp từ đó định ra những công việc chủ yếu thực hiện trong tháng tới.   
- Cuối năm thực hiện đánh giá cán bộ, công chức về việc thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch công tác và hoạt động chung của trường, công khai kết quả đánh giá  và lưu trữ trong hồ sơ cá nhân.                    
- Phối hợp với tổ chức công đoàn trong cơ quan tổ chức hội nghị cán bộ công chức mỗi năm một lần theo qui định của nhà nước
 
Gửi ý kiến