Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

quy che thi dua

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Du Thi Kim Que
Ngày gửi: 10h:17' 16-03-2017
Dung lượng: 99.0 KB
Số lượt tải: 10
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT YÊN THỦY
TRƯỜNG MN THỊ TRẤN HÀNG TRẠM

Số /QĐ-TrMN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hàng Trạm, ngày tháng năm 2016


QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON THỊ TRẤN HÀNG TRẠM

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005;
Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ nội vụ về hướng dẫn Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ;
Căn cứ Thông tư số 12/2012/TT-BGDĐT ngày 03/4/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành giáo dục;
Xét tình hình thực tế của Trường Mầm non thị trấn Hàng Trạm.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Thi đua, khen thưởng của Trường Mầm non thị trấn Hàng Trạm.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Các ông (bà) trong Hội đồng Thi đua, khen thưởng trường Mầm non thị trấn Hàng Trạm và các đồng chí CBGV, NV căn cứ Quyết định thi hành./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: VT, TTTVĐT.

HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
Dư Thị Kim Quế
QUY CHẾ
THI ĐUA - KHEN THƯỞNG CỦA TRƯỜNG MẦM NON THỊ TRẤN HÀNG TRẠM
(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-TrMN ngày  tháng năm 2017
của Trường Mầm non thị trấn Hàng Trạm)
 
CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 
Điều 1. Quy chế thi đua khen thưởng nhằm cụ thể hóa các hình thức, đối tượng và tiêu chuẩn thi đua, khen thưởng của Nhà nước áp dụng trong nhà trường, với mục tiêu đổi mới phương thức đánh giá chất lượng cán bộ công chức, viên chức, người lao động theo hướng công khai, dân chủ, công bằng; khuyến khích mọi cán bộ, viên chức, người lao động trên các cương vị công tác luôn cố gắng thi đua vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Điều 2. Phạm vi điều chính. Quy chế điều chỉnh công tác thi đua - Khen thưởng trong Trường Mầm non thị trấn Hàng Trạm.
Điều 3. Đối tượng áp dụng. Áp dụng đối với cán bộ, viên chức, giáo viên, nhân viên, người lao động làm việc tại Trường Mầm non thị trấn Hàng Trạm.
Điều 4. Hình thức tổ chức thi đua.
1. Thi đua thường xuyên là hình thức thi đua được tổ chức thực hiện hàng tháng, quý, hàng năm nhằm thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu và chương trình công tác đề ra.
2. Thi đua theo đợt là hình thức thi đua được tổ chức để thực hiện nhiệm vụ công tác, trọng tâm theo từng giai đoạn và thời gian xác định.
Điều 5. Phát động thi đua.
Trường Mầm non thị trấn Hàng Trạm căn cứ vào đặc điểm, tính chất công việc để có hình thức tổ chức phát động thi đua cho phù hợp; Công đoàn có trách nhiệm tuyên truyền động viên và phối hợp để tổ chức các phong trào thi đua.
Điều 6. Đăng ký thi đua.
Tháng 9 hàng năm, nhà trường phát động tổ chức cho tập thể và cá nhân đăng ký danh hiệu thi đua để phấn đấu và làm cơ sở bình xét cuối năm.
Các tập thể và cá nhân đăng ký danh hiệu thi đua vào đầu năm học (tháng 9) để phấn đấu và làm cơ sở bình xét hàng tháng, quý, cuối năm học (tháng 5) để nhà trường lấy số liệu tổng hợp, đăng ký thi đua lên cấp Phòng, Huyện, Sở GD&ĐT Hòa Bình, UBND tỉnh Hòa Bình…cho các tập thể cá nhân. Tập thể, cá nhân nào không đăng ký thi đua thì không xét tặng danh hiệu thi đua.
Điều 7. Tổ chức sơ kết, tổng kết phong trào, đánh giá kết qủa thi
 
Gửi ý kiến