Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Giáo án tổng hợp

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đăng Trung Nghĩa
Ngày gửi: 15h:07' 27-02-2017
Dung lượng: 144.5 KB
Số lượt tải: 14
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN MỸ ĐỨC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 529 /PGDĐT Mỹ Đức, ngày 5 tháng 7 năm 2016

V/v: Ôn tập văn hoá hè 2016
cho học sinh tiểu học.

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Tiểu học trong huyện

Thực hiện Kế hoạch số 440/KH - PGD&ĐT ngày 12/5/2016 về việc chỉ đạo và tổ chức hoạt động hè cho học sinh ngành Giáo dục và Đào tạo Mỹ Đức năm 2016. Để củng cố, ôn tập kiến thức, kỹ năng cho học sinh chuẩn bị cho năm học mới 2016-2017, Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường tiểu học trong huyện thực hiện một số nội dung sau:

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi và phối hợp chặt chẽ với Ban đại diện CMHS về việc ôn tập văn hoá trong hè cho học sinh; lập kế hoạch ôn tập hè (dựa theo mẫu gửi kèm).
2. Thời gian và thời lượng ôn tập

- Thời gian: Từ ngày 1/8/2016.
- Thời lượng: Khoảng 4 tuần, mỗi tuần không quá 3 buổi.
3. Đối tượng
Là những học sinh có nguyện vọng được phụ đạo hoặc bồi dưỡng (phải có đơn tự nguyện của học sinh có chữ ký của phụ huynh) và những học sinh phải rèn luyện trong hè.

4. Nội dung ôn tập:
Căn cứ vào kết quả chất lượng bàn giao cuối năm, giáo viên xây dựng Kế hoạch nội dung chương trình ôn tập để học sinh đạt kết quả cao.
5. Báo cáo:
Các trường tổ chức ôn tập hè cho học sinh gửi báo cáo về Phòng GD&ĐT bộ phận tiểu học Đ/c Long nhân) trước ngày 5/8/2016 gồm các nội dung sau:
+ Kế hoạch ôn tập văn hoá; + Thời khoá biểu dạy;
+ Phân công chuyên môn; Thống kê số lớp, số học sinh học hè;

* Các nhà trường tuyệt đối không được ép buộc học sinh học thêm dưới bất kỳ hình thức nào. Nghiêm cấm việc tổ chức dạy trước chương trình của năm học 2016-2017. Không được tổ chức ôn tập, luyện thi, thi, kiểm tra (có thu tiền) để xét chọn học sinh vào lớp chọn đối với các lớp tuyển sinh đầu cấp. Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm quản lý hoạt động ôn tập văn hóa của đơn vị mình theo quy định.

Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị ông (bà) hiệu trưởng nghiêm túc triển khai thực hiện.

Nơi nhận: KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
- Các trường TH (th/h);
- Lưu: VT.
Đã kýLê Văn Thăng


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO MỸ ĐỨC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC Đ ỒNG T ÂM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01 /BC-TTH Mỹ Đức, ngày tháng năm 2016

BÁO CÁO
Ôn tập văn hóa cho học sinh hè 2014 – Trường Tiểu học Đồng Tâm

Thực hiện công văn số 529/PGDĐT ngày 05/7/2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc ôn tập văn hóa hè 2016 cho học sinh tiểu học, trường tiểu học Đồng Tâm báo cáo ôn tập văn hóa hè 2016 cho học sinh cụ thể như sau:

I. Thành lập Ban chỉ đạo ôn tập văn hóa hè 2016 cho học sinh
1. Thành phần
- Nguyễn Thị Tuý Hiệu trưởng Trưởng ban
- Đặng Trung Nghĩa Phó hiệu trưởng Phó trưởng ban
- Nguyễn Thị Hồng Nhung Phó hiệu trưởng Phó trưởng ban
- Bùi Thị Thu Huyền Tổ trưởng khối 1
- Nguyễn Thị Hoàng Oanh Phó tổ trưởng ủy viên
- Nguyễn Thị Định Tổ trưởng khối 2+3 ủy viên
- Trần thị Hải Phó Tổ trưởng khối 2+3 ủy viên
- Kim Văn Tuân Tổ trưởng khối 4+5 ủy viên
- Phùng Thị Liễu Phó Tổ trưởng khối 4+5 ủy viên

2. Công tác chỉ đạo
-Bám sát nội dung chương trình năm học 2015-2016
-Phụ đạo và bồi dưỡng học sinh cần rèn luyện trong hè
-Thực hiện tốt thời gian ra vào lớp
3. Công tác phối hợp với Ban ĐDCMHS
Họp tất cả phụ huynh học sinh của toàn trường, thống nhất kế hoạch bồi dưỡng theo các đối tượng của
 
Gửi ý kiến