Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Giáo án tổng hợp

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Thanh Hương (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:56' 06-02-2017
Dung lượng: 401.5 KB
Số lượt tải: 350
Số lượt thích: 0 người
Preparing date : 26/9/2016
Periods : 7 + 8
REVISION FOR UNIT 2 ( CON’T)

GRAMMAR
I. prepositions of time
on .next to behind in in front of between under
=> để tả vị trí của vật
S + be + prepositions of time
II. Pronunciation
/z/, /s/ and /iz/
- Final –s is pronounced /z/ after voiced sounds (/b/, /d/, /g/, /n/, /m/, /l/...) and any vowel sounds.
- Final –s is pronounced /s/ after voiceless sounds (/t/, /p/, /g/, /k/, /f/, /θ/).
- Final –es is pronounced /iz/ after voiced sounds (/s/, /z/, /ʃ /, /t/, /ʃt̬/).
7. Read the conversation below. Underline the final s/es in the words and write /z/, /s/ or /iz/.
/z/: things, pictures
/s/: lights, chopsticks
/iz/: dishes, vases

B. EXERCISE
I. Choose the best answer (A, B, C or D).
1. There is a family photo __________ the wall.
A. in B. on C. at D. with
2. We need some chairs __________ the kitchen.
A. with B. on C. in D. at
3. We live in a town house, but our grandparents live in a __________ house.
A. city B. villa C. country D. apartment
4. It is called the tiger room __________ there is a big tiger on the wall.
A. because B. so C. but D. like
5. I live __________ my parents and my younger brother in a town house
__________ Nha Trang.
A. at – at B. with – in C. with –at D. of – in
6. There are two lights __________ the ceiling.
A. in B. at C. on D. between
7. There __________ four chairs and a table __________ the middle of the
room.
A. are – in B. are – at C. is – on D. is – in
8. They are moving __________ a new apartment __________ the city centre
soon.
A. at – at B. from – in C. to – in D. to – from
9. There are some dirty dishes __________ the floor.
A. on B. with C. in D. for
10. My bedroom is __________ the bathroom.
A. under B. in C. on D. next to
11. There aren’t any pillows __________ the bed
A. in B. on C. behind D. in front of
12. I’d __________ study hard for the exam.
A. like B. be . do D. better
13. There are clothes on the floor. It’s __________.
A. interesting B. mess C. messes D. messy
14. Where __________ the living room?
A. is B. are C. do D. does
15. There __________ a big fridge __________ the corner.
A. is – in B. is – on C. are – in D. are – on
16. My bedroom is small bit it has a __________ window.
A. big B. small C. old D. interesting
17. __________ there any furniture __________ your new living room?
A. Is – in . Is – at C. Are – in D. Are –at
18. Where __________ the books? Are they __________ the bookshelf?
A. is – in B. is – on C. are – in D. are – on
19. There are many chairs in the kitchen, __________ there is only one in my
bedroom.
A. because B. but C. so D. in
20. There __________ two cats in the kitchen.
A. am B. is C. are D. have
II. Fill in the blanks with is, are, isn’t, aren’t, do, does, where.
1. Where _____________ you live, Phong?
2. _____________ does your uncle live?
3. In my house, there _____________ four bedrooms.
4. What _____________ Mrs. Brown need for the living room
 
Gửi ý kiến