Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Smart start 3 HK 1

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đình Khang
Ngày gửi: 14h:37' 04-01-2017
Dung lượng: 112.4 KB
Số lượt tải: 355
Số lượt thích: 0 người
Week 1 : Period 1

LESSON PLAN
Theme One :Hello
Lesson one
I/. Objectives :
By the end of the lesson, ss will be able to :
- Speaking commands
- Develop listening, speaking skills for students.
II/. Language content
1.Vocabulary
Stand up, sit down, hands up, hands down, be quiet, make a line.
2. Structure
____________, please.
III/. Teaching method:
-Playing game
-Individual work, teacher - whole class, group work,pair group.
IV/. Teaching aids:
- flashcards
- CD tracks 2, 3,4,5 and 6.
-Student book.
V/. Procedure :

Teacher’s activities
Students’ activities and content

1.Warm - up:
-Listen to the song “ The greetings song ” and do the action.
2. Activity 1 : Listen, point and say.
-Arrange the flashcards on the board, play audio.
Point to the flashcards with the audio.
-Play audio again.
-Change the order of the flashcards.
-Correct the pronunciation when needed.
* Game :Heads up. What’s missing ?
-Divide the class in two teams.
-Arrange flashcards on the board and move one card when sts are not looking. One St from each team calls out the missing flashcard.
3. Activity 2: Listen and follow.
-Introduce the situation.
-Have sts call out the objects and people they can see.
-Play the audio.
-Play the audio again.
* Structure :
Stand up, please.
Make a line, please.

-Guide Sts to use the structure.
* Listen. Sing along.
-Play the audio.
-Didive the class into two groups.
-Group A : sing the commands.
Group B : do the actions.
-Swap roles and repeat.
4. Activity 3:Draw lines. Practice, point and say.
-Have sts call out theobjects and words they can see.
-Guide sts to do.
-Check the answer as a whole class.
-work in pairs. Asking and answering.
* Game : “Teacher says.”
-Have sts stand up.
-Play the role of “teacher”, give commands to the class. Start some commands with the phrase. “Teacher says…”
-T guides.
-Divide the class into groups.Sts in each group be “teacher”.
-Correct mistakes when needed.
5. Homework :
Remind students to :
-Review the words.
-Prepare the new lesson.

-Listen and do the action.


-Listen to the audio.
-Listen and point.
-Listen and repeat.

-Sts listen, repeat to the pictures in their books.
-Sts point to the flashcards.
-Sts say the words.-Sts play.


-Sts call out the object.
-Sts listen and follow the story.
-Sts listen and repeat.


-Sts write the structure into their notebooks.
-Sts listen and sing the song as the whole class and do the actions.

-Sts listen and do.

-Sts draw the lines.-Work in pairs

-Sts do and swap roles.


Comments :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Week 1 : Period 2
Theme One :Hello
Lesson two
I/. Objectives :
By the end of the lesson, ss will be able to :
- Reading the alphabet and singing the alphabet song.
- Develop reading, listening, speaking skills for students.
II/. Language content
1.Vocabulary
The alphabet
2. Structure
-What letter is this ?
It’s letter ___________ .
III/. Teaching method:
-Playing game
-Individual work, teacher - whole class, group work,pair group.
IV/. Teaching aids:
- flashcards
- CD tracks 7, 8,9,10 and 11.
-Student book.
V/. Procedure :
Teacher’s activities
Students’ activities and content

1.Warm - up:
-Listen to the song “ The alphabet song ”
2. Activity 1 : Listen, point and say.
-Write the words the alphabet on the boards.
-Play the audio.
-Play audio again.
-Write one letter on the board and have sts call out the answer.Have sts find the letter in their books.
-Correct the pronunciation when needed.
3. Activity 2: Listen and circle.
-Review the story from the previous the lesson.” The children played a game called “ Teacher says”
-Introduce the situation.
No_avatar

co hk 2 gui cho minh xin voi nha: mail minh la; tienkimngan1990@gmail.com tks ban!

 
Gửi ý kiến