Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Chủ đề 1. Ý nghĩa, tầm quan trọng của việc chọn nghề có cơ sở khoa học

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: gỷ
Người gửi: Trần Văn Hùng
Ngày gửi: 08h:02' 05-10-2015
Dung lượng: 530.0 KB
Số lượt tải: 7
Số lượt thích: 0 người
Bài 1: Nhập vào 2 cạnh của một hình chữ nhật. In ra màn hình diện tích và chu vi của nó. Program HINH_CHU_NHAT;
Uses Crt;
Var a,b,s,c: real; Begin


End.
Clrscr;
Writeln(‘ TINH DIEN TICH & CHU VI HINH CHU NHAT:’); Writeln(‘--------------------------------------------------------------‘); Write(`Nhap chieu dai=`); readln(a);
Write(`Nhap chieu rong=`);readln(b);
s:=a*b;
c:=(a+b)*2;
Writeln(`Dien tich hinh chu nhat la:’,s:6:2); Writeln(`Chu vi hinh chu nhat:`,c:6:2); Readln;

Bài 2: Nhập vào bán kính của hình tròn. In ra màn hình diện tích và chu vi của nó. Program HINHTRON;
Uses Crt;
Var r,dt,cv:real; Begin
Clrscr;
Writeln(`TINH DIEN TICH & CHU VI HINH TRON:`); Writeln(`------------------------------------------------------`); Write (`Nhap ban kinh R=`);readln(r);
dt:=pi*r*r;
cv:=2*pi*r;
Writeln(`Dien tich hinh tron la:`,dt:6:2); Writeln(`Chu vi hinh tron la:`,cv:6:2);
Readln; End.
Bài 3 : Tính tam giác: Nụâp vào ba số a,b,c bất kì. Kiểm tra xem nó có thể là độ dài ba cạnh hay không, nếu không thì in ra màn hình ` Khong la ba canh cua mot tam giac`. Ngược lại, thì in diện tích, chu vi của tam giác ra màn hình.
Program TAMGIAC; Uses crt;
Var a,b,c,s,p : real; Begin
Clrscr;
Writeln(‘BAI TOAN TAM GIAC:’); Writeln(`---------------------------------`); Write(`nhap a =`);readln(a);
Write (`nhap b =`);readln(b); Write(`nhap c =`);readln(c);
If ((a+b)>c)and((b+c)>a)and((a+c)>b) then
BeginElse
Endp:=(a+b+c)/2;
s:=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c)); Writeln(`Chu vi tam giac:`,2*p:4:2) ; Writeln(`Dien tich tam giac:`,s:4:2);


Trang 1End.
Writeln(a,’, ‘, b,’, ‘, c, ‘ khong phai la ba canh cua tam giac`) ; Readln;
Bài 4: Viết chương trình giải phương trình bậc 1 (ax + b = 0) Program GIAI_PHUONG_TRINH_BAC_NHAT;
Var a,b,x:real; Begin
Clrscr;
Writeln(`GIAI PHUONG TRINH BAC NHAT: AX + B=0`); Writeln(`------------------------------------------------------------`); Write (`Nhap a= `); readln(a);
Write (`Nhap b= `);readln(b); If(a=0) then
If(b=0) then
Writeln(` Phuong trinh co vo so nghiem`)Else
Else

writeln(` Phuong tring vo nghiem`)
End.
Writeln(`Phuong trinh co nghiem x=`,-b/a:4:2); Readln;


Bài 5: Viết chương trình giải bất phương trình bậc 1 (ax + b • 0) Program BAT_PHUONG_TRINH_BACI;
Uses crt;
Var a,b: real; Begin
Clrscr;
Writeln(`GIAI BAT PHUONG TRINH BAC NHAT: AX + B>=0`); Writeln(`----------------------------------------------------------------------`); Write(`nhap a=`);readln(a);
Write(`nhap b=`);readln(b); If a<>0 then
If a>0 then Writeln(`Bat phuong trinh co nghiem: x>=`,-b/a:4:2) Else Writeln(`Bat phuong trinh co nghiem: x<=`,-b/a:4:2)
Else
If b>=0 then Writeln(`Bat phuong trinh co vo so nghiem`) Else writeln(`Bat phuong trinh vo nghiem`);


End..
Readln;

Bài 6: Viết chương trình giải phương trình bậc 2 (ax2 + bx + c =0)
 
Gửi ý kiến