Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bản đăng ký Đang viên năm 2014

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Phi Hổ (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:30' 16-03-2014
Dung lượng: 38.0 KB
Số lượt tải: 162
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG BỘ XÃ LONG SƠN
CHI BỘ THCS LONG SƠN
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Long Sơn, ngày 16 tháng 03 năm 2014 

BẢN ĐĂNG KÝ
 Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân,
nói đi đôi với làm trong việc học tập và làm theo tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014

Họ và tên: NGUYỄN PHI HỔ
Chức vụ Đảng: Phó bí thư chi bộ
Chức vụ chính quyền: Phó Hiệu Trưởng.

Sau khi được học tập,quán triệt các chuyên đề " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm" và hướng dẫn của Đảng ủy. Căn cứ vào nhiệm vụ được giao, tôi xin đăng ký phấn đấu thực hiện tốt các nội dung sau đây trong năm 2014:
1. Về nêu cao tinh thần trách nhiệm: Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh: Trách nhiệm với lý tưởng: độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; Tinh thần trách nhiệm trong thực hiện Cương lĩnh, chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Tinh thần trách nhiệm trong những công việc cụ thể, hàng ngày; Tinh thần trách nhiệm trong chống chủ nghĩa cá nhân, chống thói vô cảm trước những vất vả, khó khăn của nhân dân.
Bổ sung: Bản thân đăng ký thực hiện các phần việc sau trong năm 2014:
1.
2.
3.
4.
Phấn đấu cuối năm là công chức đạt loại gì ?:
Phấn đấu cuối năm là Đảng viên đạt loại gì ?
2. Về chống chủ nghĩa cá nhân : Luôn đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân. Không lợi dung vị trí công tác để trục lợi cá nhân; tôn trọng và thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; đoàn kết, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp cùng tiến bộ; kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện cơ hội, thực dụng, nể nang, kéo bè kéo cánh, cục bộ, tham lam, lười biếng, tham ô, lãng phí..
3. Về nói đi đôi với làm: Luôn nêu cao tính tự trọng, lòng trung thực, thẳng thắng trong công tác, trong sinh hoạt, trong đấu tranh phê bình và tự phê bình xây dựng nội bộ. Thực hiện nói, viết và làm theo Ngị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của chi bộ, của cơ quan, đơn vị, nghiêm chỉnh chấp hành kỷ luật phát ngôn, luôn nêu về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và thực hiện nhiệm vụ được giao trướng quần chúng nhân dân.Luôn gương mẫu, trung thực, trong công tác, công việc hàng ngày. Thể hiện bằng cách : Nói đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; Không nói một đàng, làm một nẻo; Không hứa mà không làm; Không nói suông, chỉ ngồi viết mệnh lệnh... mà phải thật thà nhúng tay vào việc.
4. Tiếp tục khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI)”Một số vấbn đế cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và qua kiểm điểm năm 2013.
Qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, bản thân có những hạn chế, yếu kém trong năm 2013 đã khắc phục được ….hạn chế, yếu kém. Đồng thồi, qua kiểm điểm năm 2013, bản thân còn những hạn chế yếu kém…….Trong năm 2014, bản thân tiếp tục phấn đấu khắc phục những hạn chế, yếu kém còn lại.
II. Các giải pháp chính để thực hiện các nội dung trên
1. Bản thân hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; Tích cực tự rèn luyện, học tập nâng cao, bổ sung kiến thức chuyên môn nghiệp vụ nhằm đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ, công tác được giao;Ý thức đúng đắn về trách nhiệm của mình trên mọi cương vị, vị trí công tác; Nắm vững chính sách và thực hiện tốt đường lối của Đảng; Không quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan, hấp tấp, tự tư tự lợi.
2. Sống chân thành, khiêm tốn, trong sạch, giản dị, không ham tiền tài, danh vọng, không lợi dụng quyền lực, phấn đấu suốt đời vì nước, vì dân. Không bè phái, cậy chức, cậy quyền để vụ lợi cá nhân, giải quyết công việc phải vì việc chung.
3. Cố gắng nói ít, làm nhiều, có những liên quan đến vấn đề đạo đức thì không nói mà chỉ làm; Lời nói luôn đi đôi với việc làm, không nói suông, khi làm phải công khai minh bạch, rõ ràng, cẩn thận,
 
Gửi ý kiến