Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, giám sát năm 2014 của chi bộ trường Tân Hiệp A5

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trường THCS Tân Hiệp A5
Người gửi: Đinh Thị Thanh
Ngày gửi: 05h:31' 03-03-2014
Dung lượng: 77.0 KB
Số lượt tải: 971
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG ỦY XÃ TÂN HIỆP A
CHI BỘ TRƯỜNG TÂN HIỆP A5
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


*
Tân Hiệp a, ngày 25 tháng 02 năm 2014

Số: 04/KH-CB


KẾ HOẠCH
Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát năm 2014
của chi bộ trường THCS Tân Hiệp A5

Căn cứ Kế hoạch số 20-/KH/ĐU ngày 13 tháng 02 năm 2014 của Đảng ủy xã Tân Hiệp A về chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát năm 2014;
Căn cứ Chương trình số 04-CTr/UBKT ngày 14 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy;
Căn cứ Hướng dẫn số 01-HD/UBKT ngày 19 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy về hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ năm 2014;
Để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ năm 2014. Nay Chi ủy chi bộ xây dựng kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, giám sát năm 2014 với những nội dung như sau:
1/- Mục đích, yêu cầu:
Kiểm tra, giám sát đảng viên là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp ủy và tổ chức Đảng được Điều lệ Đảng quy định tại Điều 30, Điều 32, nhằm bảo đảm cho các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả trong nhà trường.
Qua kiểm tra, giám sát, giúp cho đảng viên được kiểm tra, giám sát kịp thời nhận rõ ưu điểm để phát huy và thấy được những khuyết điểm, hạn chế để có biện pháp khắc phục sửa chữa; không để khuyết điểm trở thành vi phạm hoặc vi phạm ít nghiêm trọng trở thành nghiêm trọng, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh.
Thực hiện tốt tư tưởng chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát của Đảng là: “Chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả”. Nâng cao tinh thần, trách nhiệm đấu tranh xây dựng nội bộ và tính tự giác của đảng viên.
Nội dung kiểm tra, giám sát vừa đảm bảo theo yêu cầu của Đảng ủy, vừa phù hợp với thực tế, nhiệm vụ chính trị của chi bộ và nhiệm vụ được phân công của mỗi đảng viên.
2/- Nội dung kiểm tra, giám sát:
2.1/ Nội dung kiểm tra:
Căn cứ nội dung kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, trong năm 2013 Chi ủy chi bộ tập trung kiểm tra, giám sát một số nội dung chủ yếu như sau:
2.1.1/ Đối với chi bộ: Tự kiểm tra
     Công tác hồ sơ lưu trữ, theo dõi danh sách đảng viên.
Việc đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
2.1.2/. Đối với đảng viên:
- Việc chấp hành Nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước.
- Việc thực hiện nhiệm vụ chi bộ phân công và theo nhiệm vụ, tiêu chuẩn đảng viên
- Việc chấp hành nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng.
- Việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.
2.1/ Nội dung giám sát:
2.1.1/ Đối với chi bộ:
Tự giám sát qua nhận xét, đánh giá thực hiện nhiệm vụ từng tháng, qua báo cáo theo từng chuyên đề theo yêu cầu của các cấp.
2.1.2/. Đối với đảng viên:
- Việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.
- Việc chấp hành ý thức tổ chức kỷ luật
- Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
 3/ Số lượng, thời gian kiểm tra, giám sát:
3.1/ Thời gian kiểm tra
Đối với chi bộ: Tự kiểm tra:
1 cuộc vào T.5/2014: Công tác hồ sơ lưu trữ, theo dõi d/sách đảng viên;
1 cuộc vào T.8/2014: Việc đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
Đối với đảng viên:
Tháng 3/2014 kiểm tra việc thực hiện Quy định 47 … đ/c Đinh Ngọc Tuyển
Tháng 9/2014: Việc chấp hành ý thức tổ chức kỷ luật … đ/c Nguyễn Đinh Phước
3.1/ Thời gian giám sát:
Tháng 6/2014: - Việc học tập và làm theo tấm gương đđ Hồ Chí Minh.- đ/c Diệp
Tháng 7/2014: - Việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao – đ/c Phong
4/ Phương pháp tiến hành kiểm tra, giám sát:
4.1/. Các bước thực hiện công tác kiểm tra:
Khi đã xác định nội dung, đối tượng kiểm
 
Gửi ý kiến