Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bai thu hoach nghi quyet trung uong 8 (TW8)khoa 11

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Thanh Cường (trang riêng)
Ngày gửi: 12h:12' 25-02-2014
Dung lượng: 36.0 KB
Số lượt tải: 541
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG ỦY XÃ VĨNH HÒA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC
ngày 22 tháng 2 năm 2014


BÀI THU HOẠCH
HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, THỰC HIỆN NQTW 8 - KHÓA XI

Họ và tên: Cà Fê Muối ( facebook)
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Vĩnh Hòa
Nhiệm vụ được phân công: Giáo viên khối 4

Qua học tập, quán triệt các nội dung Nghị quyết hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng khóa XI, đồng chí nêu khái quát các quan điểm chỉ đạo nhiệm vụ và giải pháp về đổi mới giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Qua đó, đề xuất các giải pháp đổi mới giáo dục tại địa phương, đơn vị?
Bài làm
Bản thân được học chính trị 1 ngày về Quán triệt thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương lần thứ 8 khóa XI, tôi nhận thấy rằng muốn đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo trước nhất mỗi người trong chúng ta phải hiểu những quan điểm chỉ đạo của Đảng là:
- Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu ưu tiên đi trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.
- Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo là đổi mới những vấn đề lớn, cốt lõi, cấp thiết từ quan điểm, tư tưởng chỉ đạo đến mục tiêu, nội dung, phương pháp, cơ chế chính sách, điều kiện đảm bảo thực hiện.
- Là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.
- Phát triển giáo dục và đào tạo phải gắn liền với nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và Bảo vệ Tổ quốc, chú trọng nâng cao chất lượng và hiệu quả của giáo dục.
- Đổi mới hệ thống giáo dục theo hướng mở, linh hoạt liên thông giữa các bậc học.
- Chủ động phát huy mặt tích cực , hạn chế mặt tiêu cực cơ chế thị trường đảm bảo định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển giáo dục, phát triển hài hòa, bình đẳng hỗ trợ lẫn nhau gữa giáo dục công lập và ngoài công lập.
- Chủ động hội nhập tích cực với Quốc tế để phát triển giáo dục và đào tạo.
Từ những quan điểm nêu trên mà Hội nghị trung ương lần thứ 8 khóa XI đã đề ra 9 nhiệm vụ và giải pháp về đổi mới giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế trong giai đoạn hiện nay là:
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với quá trình đổi mới giáo dục.
Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của chương trình giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực của người học.
Đổi mới căn bản hình thức và phương pháp kiểm tra.
Hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng hệ thống giáo dục mở.
Đổi mới căn bản công tác quản lý giáo dục và đào tạo.
Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đào tạo.
Đổi mới chính sách, cơ chế tài chánh, huy động sự tham gia đóng góp của toàn xã hội, nâng cao hiệu quả đầu tư để phát triển giáo dục.
Tăng cường nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học. Ưu tiên nghiên cứu các khoa học mũi nhọn, phòng thí nghiệm trọng điểm, phòng thí nghiệm chuyên ngành.
Chủ động hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong giáo dục và đào tạo.
* Đề xuất những giải pháp cụ thể để góp phần đổi mới giáo dục tại địa phương, đơn vị?
- Đổi mới chính sách tiền lương, thu nhập của cán bộ công chức, viên chức. Kết hợp đào tạo tay nghề chuyên môn cao, từ đó chất lượng sẽ được nâng lên rõ rệt.
- Tập trung nâng cao chất lượng Giáo dục và Đào tạo toàn diện, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định hướng XHCN
- Đối với Chính quyền xã cần quan tâm hơn nữa công tác xã hội hóa, giáo dục địa phương.
Người viết


Cà Fê Muối
 
Gửi ý kiến