Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

CÔNG VĂN, PHỤ LỤC VÀ MẪU ĐĂNG KÝ THI

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Tấn Lộc (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:07' 27-01-2014
Dung lượng: 151.0 KB
Số lượt tải: 12
Số lượt thích: 0 người
UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập- Tự do – Hạnh phúc

 Số: 1439/SGDĐT-GDTrH
V/v tổ chức các Cuộc thi: Khoa học, kỹ thuật; Vận dụng kiến thức liên môn; Dạy học theo chủ đề tích hợp.
Quảng Ngãi, ngày 20 tháng 9 năm 2013

 Kính gửi:
Các Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố;
Các Trường Trung học phổ thông.

Thực hiện Công văn số 4241/BGDĐT-GDTrH ngày 24/6/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn tổ chức Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia của học sinh trung học năm học 2013-2014 và Công văn số 5111/BGDĐT-GDTrH ngày 23/7/2013 của BGDĐT về việc tổ chức Cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học và Cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học năm học 2012 - 2013, Sở GDĐT hướng dẫn triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) và tổ chức các cuộc thi: Khoa học, kỹ thuật (KHKT); Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn; Dạy học theo chủ đề tích hợp tới các đơn vị như sau:
A. Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học
I. Mục đích
1. Khuyến khích học sinh trung học NCKH; sáng tạo kỹ thuật, công nghệ và vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn;
2. Góp phần đổi mới hình thức tổ chức hoạt động dạy học; đổi mới hình thức và phương pháp đánh giá kết quả học tập; phát triển năng lực của học sinh; nâng cao chất lượng dạy học trong các cơ sở giáo dục trung học;
3. Khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, cơ sở nghiên cứu, các tổ chức và cá nhân hỗ trợ hoạt động nghiên cứu KHKT của học sinh trung học;
4. Tạo cơ hội để học sinh trung học giới thiệu kết quả nghiên cứu KHKT của mình; tăng cường trao đổi, giao lưu văn hóa, giáo dục giữa các địa phương và hội nhập quốc tế.
II. Tổ chức triển khai
Để tổ chức hoạt động NCKH của học sinh trung học và chuẩn bị tham gia cuộc thi KHKT cấp quốc gia, Sở GDĐT đề nghị các phòng GDĐT, các trường trung học phổ thông thực hiện tốt các nội dung sau:
1. Tổ chức tuyên truyền rộng rãi mục đích, ý nghĩa của công tác NCKH của học sinh trung học và các quy định, hướng dẫn của Bộ GDĐT về cuộc thi KHKT cấp quốc gia (công văn số 4241/BGDĐT-GDTrH ngày 24/6/2013) đến cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và cộng đồng xã hội.
2. Trên cơ sở Thông tư số 38/2012/TT-BGDĐT ngày 02/11/2012 của Bộ trưởng Bộ GDĐT và công văn số 4241/BGDĐT-GDTrH ngày 24/6/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các phòng GDĐT, các trường trung học phổ thông lập kế hoạch, tổ chức triển khai công tác NCKH cho học sinh phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, đặc điểm của địa phương, đối tượng học sinh... Trong quá trình triển khai, các đơn vị cần quan tâm tổ chức một số hoạt động sau:
a) Tổ chức bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, giáo viên về tổ chức hoạt động và nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cho học sinh trung học; tạo các điều kiện để học sinh, giáo viên tham gia NCKH và triển khai áp dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.
b) Khai thác hiệu quả tiềm lực của đội ngũ giáo viên hiện có, đặc biệt là giáo viên có năng lực và kinh nghiệm NCKH, giáo viên đã hướng dẫn học sinh NCKH, đưa nội dung hướng dẫn học sinh NCKH vào sinh hoạt của tổ/nhóm chuyên môn; giao nhiệm vụ cho giáo viên trao đổi, thảo luận về những vấn đề thời sự, những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn trong các buổi sinh hoạt lớp, chào cờ, ngoại khóa để định hướng, hình thành ý tưởng về dự án nghiên cứu của học sinh.
3. Căn cứ vào các quy định, hướng dẫn về cuộc thi KHKT của Bộ GDĐT và Sở GDĐT, các phòng GDĐT, các trường THPT tổ chức cuộc thi KHKT học sinh THCS và THPT ở địa phương và nhà trường phù hợp với điều kiện thực tế; chọn cử và tích cực chuẩn bị các dự án tham gia cuộc thi KHKT cấp tỉnh. Trong quá trình tổ chức cuộc thi KHKT ở địa phương và nhà trường, cần chú ý gắn kết với các cuộc thi dành cho học sinh trung
 
Gửi ý kiến