Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Quyết định gia hạn hợp đồng 68

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Ngọc Đức
Ngày gửi: 11h:41' 13-06-2018
Dung lượng: 38.5 KB
Số lượt tải: 10
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD-ĐT CẦN GIUỘC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH THỊ TRẤN CẦN GIUỘC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /QĐ-THTTCG Thị trấn Cần Giuộc, ngày 31 tháng 5 năm 2018
QUYẾT ĐỊNH
Về việc gia hạn hợp đồng

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN CẦN GIUỘC
Căn cứ Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về việc thực hiện chế độ hợp đồng lao động một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp và Thông tư số 15/2001/TT-BTCCBCP ngày 11/4/2001 về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 68/2000/NĐ-CP;
Căn cứ Điều lệ trường Tiểu học Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 03/3/2017 của UBND tỉnh Long An quyết định ban hành Quy định về thẩm quyền quản lý tổ chức bộ máy và viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Long An;
Căn cứ Công văn số 587/SNV-CCVC ngày 20/3/2017 của Sở Nội vụ Long An về việc hướng dẫn thực hiện quản lý CBCCVC theo Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND và 08/2017/QĐ-UBND;
Căn cứ Công văn số 1387/UBND-PNV ngày 04/7/2017 của UBND huyện Cần Giuộc về việc hướng dẫn một số nội dung về quản lý đội ngũ viên chức và người lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập;
Xét đề nghị của Hội đồng xét gia hạn hợp đồng đối với nhân viên Trường Tiểu học Thị trấn Cần Giuộc,
QUYẾT ĐỊNH:
 Điều 1. Gia hạn hợp đồng lao động đối với Ông Trần Quốc Dũng, là nhân viên bảo vệ đang công tác tại Trường Tiểu học Thị trấn Cần Giuộc.
Thời gian gia hạn hợp đồng 12 tháng, kể từ ngày 01/6/2018 đến hết ngày 31/5/2019.
Điều 2. Lương và các khoản phụ cấp (nếu có) của Ông Trần Quốc Dũng được giữ nguyên hệ số lương đang hưởng.
Điều 3. Trường Tiểu học Thị trấn Cần Giuộc, các bộ phận có liên quan và Ông Trần Quốc Dũng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
- PGD, PNV, BHXH huyện;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

Đỗ Ngọc Đức
 
Gửi ý kiến