Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Quyết định ban hành quy chế công tác văn thư

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Văn Liêm (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:16' 21-01-2022
Dung lượng: 141.0 KB
Số lượt tải: 17
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GDĐT U MINH THƯỢNG
TRƯỜNG TH HÒA CHÁNH 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: /QC-THHC2
 Hòa Chánh, ngày 04 tháng 01 năm 2022QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy chế văn thư, lưu trữ
của trường Tiểu học Hoà Chánh 2
Năm 2022
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀ CHÁNH 2

Căn cứ Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư;
Căn cứ số Thông tư số 27/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của bộ giáo dục và Đào tạo quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành giáo dục;
Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-THHC2 ngày 03/01/2022 của Trường Tiểu học Tiểu học Hoà Chánh 2 về việc chỉ đạo thực hiện công tác văn thư, lưu trữ năm 2022;
Theo đề nghị của bộ phận Văn thư, Lưu trữ.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định ban hành Quy chế văn thư, lưu trữ của trường Tiểu học Hoà Chánh 2 năm 2022.
Điều 2. Căn cứ Quy chế này, các tổ khối chuyên môn, bộ phận chức năng, viên chức Trường Tiểu học Hoà Chánh 2 có trách nhiệm triển khai thực hiện tài liệu vào lưu trữ cơ quan theo thời hạn quy định.
Điều 3. Bộ phận văn thư, tổ khối chuyên môn, các bộ phận chức năng và toàn thể viên chức Trường Tiểu học Hoà Chánh 2 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
Như điều 3;
Lưu: VT, HT.
Từ Thị Cám
PHÒNG GDĐT U MINH THƯỢNG
TRƯỜNG TH HÒA CHÁNH 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: /QC-THHC2
 Hòa Chánh, ngày 04 tháng 01 năm 2022


QUY CHẾ
Công tác quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ năm 2022
(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-THHC2
Ngày 11 tháng 9 năm 2021 của Hiệu trưởng về việc ban hành Quy chế văn thư, lưu trữ của trường Tiểu học Hoà Chánh 2, năm 2022


Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Pháp lệnh lưu trữ Quốc gia ngày 04/04/2001;
Căn cứ Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư lưu trữ; Thông tư số 27/2012/TT-BNV ngày 22/11/2012 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn quản lý bảo quản lưu hồ sơ tài liệu vào lưu trữ của đơn vị; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu;
Căn cứ kế hoạch số 01/KH- ngày 04/01/2022 của trường TH Hòa Chánh 2 về kế hoạch công tác quản lý nhà nước về văn thư lưu trữ năm 2022;
Xét đề nghị của Bộ phận văn thư - lưu trữ nay trường TH Hòa Chánh 2 ban hành Quy chế áp dụng các quy định của Pháp luật về công tác quản lý nhà nước về văn thư - lưu trữ năm 2022 như sau:

CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh
1. Phạm vi áp dụng.
Quy chế này áp dụng công tác quản lý và hoạt động văn thư, lưu trữ tại trường TH Hòa Chánh 2.
2. Đối tượng điều chỉnh.
a. Công tác văn thư bao gồm các công việc về soạn thảo, ban hành văn bản; quản lý, xử lý văn bản đến, văn bản đi, tài liệu khác hình thành trong quá trình hoạt động của Nhà trường, lập hồ sơ hiện hành và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ hiện hành; quản lý và sử dụng con dấu.
b. Công tác lưu trữ bao gồm các công việc về thu thập, bảo quản và tổ chức sử dụng tài liệu hình thành trong quá trình hoạt động của Nhà trường.
Điều 2. Trách nhiệm quản lý và thực hiện công tác văn thư, lưu trữ.
1. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm chung về quản lý và hoạt động của công tác văn thư, lưu trữ tại trường và trực tiếp quản lý, kiểm tra và giám sát việc thực hiện công tác văn thư, lưu trữ tại cơ quan. Đồng thời tổ chức hướng
 
Gửi ý kiến