Violet
Giaoan
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Quy chế làm việc và nội quy của nhà trường năm học 2020-2021

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhữ Thị Thủy
Ngày gửi: 13h:49' 23-09-2020
Dung lượng: 191.0 KB
Số lượt tải: 626
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD& ĐT THANH OAI
TRƯỜNG MN MỸ HƯNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 203/QĐ-MNMH
Mỹ Hưng, ngày 26 tháng 9 năm 2020


QUYẾT ĐỊNH
V/v ban hành Quy chế làm việc và nội quy của trường mầm non Mỹ Hưng
                                                     
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG
Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ- CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và quyết định số 04/2000/QĐ- BGD&ĐT ngày 01/3/2000 của Bộ giáo dục và Đào tạo trong nhà trường; Quyết định số 05/VBHN-BGDĐT ban hành Điều lệ trường Mầm non được sửa đổi bổ sung;
Căn cứ Chỉ thị 01/2013/CT-UBND ngày 05/01/2013 về việc chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm khi thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn;
Căn cứ Thông tư 06/2019/TT-BGD ĐT ngày 12/4/2019 của Bộ GD&ĐT quy định quy tắc ứng xử trong cơ sở GDMN, cơ sở GD phổ thông và cơ sở GD thường xuyên;
Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường, sau khi trao đổi thống nhất trong lãnh đạo nhà trường, đại diện các ban ngành, đoàn thể và các thành viên trong nhà trường, thông qua Hội đồng trường và Hội nghị viên chức năm học 2020 - 2021;
          Căn cứ yêu cầu thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 của nhà trường,
QUYẾT ĐỊNH
          Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này về Quy chế làm việc và nội quy của trường Mầm non Mỹ Hưng.
          Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
          Điều 3. Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, Tổ trưởng các tổ và người đứng đầu các tổ chức Đoàn thể trong nhà trường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 Nơi nhận:
- Như Điều 3 (thực hiện);
- Lưu: VT
HIỆU TRƯỞNG
Nhữ Thị Thủy

.QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ NỘI QUY
Của trường Mầm non Mỹ Hưng
(Ban hành kèm theo Quyết định số 203/QĐ-MNMH ngày 26/9/2020
của Hiệu trưởng trường mầm non Mỹ Hưng)
                                          
CHƯƠNG I
VỊ TRÍ, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA NHÀ TRƯỜNG
Điều 1. Vị trí:
  Trường mầm non Mỹ Hưng được chuyển đổi từ trường mầm non bán công sang loại hình công lập tự chủ theo Quyết định số 347/QĐ- UBND ngày 06 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân huyện Thanh Oai, là cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn:
1. Tổ chức chăm sóc, giáo dục trẻ trong độ tuổi từ 1 đến 6 tuổi và các hoạt động giáo dục khác của Chương trình giáo dục mầm non quy định.
2. Quản lý giáo viên, cán bộ, nhân viên, đề nghị tuyển dụng và điều động giáo viên, cán bộ, nhân viên theo quy mô số lớp, số trẻ của trường.
3. Tuyển sinh và tiếp nhận trẻ, vận động trẻ đến trường, quản lý trẻ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
4. Thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.
5. Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực cho hoạt động giáo dục. Phối hợp với các tổ chức, gia đình trẻ trong hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ.
6. Quản lý, sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định của Nhà nước.
7. Tổ chức cho cán bộ, giáo viên và nhân viên tham gia hoạt động xã hội.
8. Tổ chức phát động, đánh giá và đề nghị khen thưởng phong trào thi đua hàng năm của tập thể và cá nhân trong đơn vị.
9. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.
10. Chế độ làm việc của nhà trường:
Nhà trường làm việc theo chế độ Thủ trưởng, thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của Phòng GD&ĐT Thanh Oai và thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ. Khi quyết định những vấn đề quan trọng phải tổ chức lấy ý kiến của
 
Gửi ý kiến