Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Quy chế hợp tác xã nông nghiệp

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Văn Sáu (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:34' 22-04-2015
Dung lượng: 56.5 KB
Số lượt tải: 16
Số lượt thích: 0 người

UBND XÃ MỸ ĐÔNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HTX DVNN THẮNG LỢI
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

(Dự thảo)Mỹ Đông ngày22 tháng 04 năm 2015

 QUY CHẾ HỢP TÁC XÃ THẮNG LỢI
(NHIỆM KỲ 2015 -2020)
- Căn cứ Luật hợp tác xã năm 2012 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2012 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013
- Căn cứ Nghị định số 193/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hợp tác xã năm 2012;
- Căn cứ vào kết quả kỳ họp của HĐQT HTX Thắng Lợi ngày 10/4/2015 thống nhất đề ra quy chế của HTX nhiệm kỳ 2015 -2020
I.Về Tài sản của HTX
1. Tài sản HTX gồm:
a.Trạm bơm 1
- Một trạm bơm chính 5 máy moture 30KW, 3 pha; 3 ống bơm hút, 2 đầu bò đang sử dụng.
- Một nhà điều hành cấp 4, ngang 4m dài 7 m.
- Môt lô đất địa điểm ở trạm là 1080 m2
b.Trạm bơm 2
- 3 cái moture 30 KW , 3 pha; 1 ống hút, 2 đầu bò đang sử dụng.
- 1 nhà điều hành mái tol khoảng 40 m2.
- Một lô đất tại địa điểm trạm bơm diện tích 500 m2
II. Về sử dụng tài sản và tài chính:
Quản lý tài sản:
HTX hợp đồng thành viên trực trạm bơm 24/24 để giữ gìn, bảo quản tài sản phục vụ điều tiết tưới tiêu theo lịch thời vụ với sự điều hành của ban Giám đốc ( trạm bơm 1 và trạm bơm 2). Thành viên tự làm hư hao mất mát tài sản HTX mà không nguyên nhân khách quan thì bồi thường thiệt hại do mình gây ra ( thực hiện theo điều 9 chương I của Luật HTX năm 2012)
Quản lý tài chính
- Huy động vốn điều lệ hiện nay là 1.039.000.000 đồng. Có kế hoạch huy động nâng vốn điều lệ lên 3 tỉ đồng.
- Huy động vôn dưới 50% vốn điều lệ HTX do HĐQT huy động
- Huy động trên 50% vốn điều lệ HTX, do Đại hội thành viên quyết định trên cơ sở phương án đề xuất của HĐQT HTX.
Phân bổ tài chính:
- Giám đốc có quyền duyệt chi tối đa 2 triệu đồng/ lần.
- HĐQT có quyền duyệt chi từ 200 triệu đồng trở xuống / lần.
- Từ 200 triệu đồng trở lên do Đại hội thành viên quyết định.
III. Sử dụng lao động và xử lý kỷ thuật:
Hội đống quản trị
HĐQT gồm 5 người,phân công trách nhiệm như sau:
Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc phụ trách chung
2 phó Giám đốc phụ rách 2 khu vực trạm bơm
1 kế toán trưởng phụ trách công tác tài chính
1 thủ quỹ chịu trách nhiệm quản lý tiền
-1 trưởng ban kiểm soát trách nhiệm kiểm soát hoạt động HTX theo luật 2012 và điều lệ HTX.
Ngoài ra HĐQT còn hợp đồng thêm 7 lao động phục vụ cho 2 trạm bơm quản lý tưới tiêu diện tích 447 ha và 3 cán bộ thu tiền công bơm nước, có cùi lai phiếu thu do HTX cấp. Quyết toán tiền thu phải kê theo lai thu để quyết toán với kế toán và thủ quỹ theo thời gian qui định của Giám đốc
-Ban Giám đốc và thành viên hợp đồng còn có nhiệm vụ tổ chức sửa sửa nhỏ, di dời máy và các công việc phát sinh khác của HTX
2. Nghĩa vụ và quyền lợi của các thành viên
-Thành viên HTX phải chấp hành điều lệ của HTX và nghị quyết của Đại hội thành viên
-Thành viên HTX phải làm tốt nhiệm vụ của mình đối với HTX theo luất HTX 2012
-Thành viên HTX phải thực sự đoàn kết, giúp đở lẫn nhau để cùng nhau phát triễn.
-Nếu thành viên nào vi phạm điều lệ và quy chế này hì sẽ bị nhắc nhở lần thứ nhất, lần thứ 2 cảnh cáo, lần thứ 3 chấm dứt tư cách thành viên theo luật HTX 2012.
3. Quyền lợi của thành viên : ghi rõ trong điều lệ HTX
4. Khen thưởng
-Thành viên sử dụng dịch vụ HTX trước được hưởng giá ưu đãi.
- Được chia lãi dịch vụ.
- Được khen thưởng đối với thành viên có tâm huyết đóng góp HTX phát triễn.
IV. Chế đô làm việc:
Thời gian làm việc của HTX không theo giờ hành chánh mà theo lịch mùa vụ nhưng đảm bảo hoàn thành kế hoạch và chỉ tiêu Đại hội đề ra.
1.Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc chịu trách
 
Gửi ý kiến