Violet
Giaoan
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Quy chế Hội đồng Trường - Cực Chuẩn -

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Như Kỳ
Ngày gửi: 22h:34' 22-11-2010
Dung lượng: 67.5 KB
Số lượt tải: 121
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD & ĐT TÂN KỲ
HĐ TRƯỜNG TH HOÀN LONG


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Số: 01 /QC-HĐT

Nghĩa Hoàn, ngày 29 tháng 09 năm 2010


 QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀN LONG
  
CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 
Quy chế này quy định lề lối làm việc của Hội đồng trường Tiểu học Hoàn Long nhiệm kỳ 2010 - 2015 (sau đây gọi tắt là Hội đồng trường hoặc Hội đồng), mối quan hệ công tác giữa Hội đồng trường với Chi bộ Trường, với Hiệu trưởng và với các đơn vị chức năng của Trường TH Hoàn Long.  
Điều 1. Cơ sở pháp lý của Hội đồng trường:
Hội đồng trường được thành lập và hoạt động theo các văn bản pháp luật sau đây:
Điều lệ trường Tiểu học, ban hành theo quyết định số 51/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 8 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 20 của Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ về việc công nhận Hội đồng trường của Trường TH Hoàn Long.
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng trường:
Hội đồng trường có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
2.1. Quyết nghị về mục tiêu, chiến lược, các dự án, kế hoạch đầu tư và phát triển của nhà trường trong từng giai đoạn và từng năm học;
2.2. Quyết nghị về tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản của nhà trường; giới thiệu người để bổ nhiệm làm Hiệu trưởng theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;
2.3. Giám sát các hoạt động của nhà trường; giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng trường, việc thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của nhà trường
Điều 3. Cơ cấu của Hội đồng trường
3.1.   Hội đồng trường gồm có Chủ tịch, Thư ký và các thành viên Hội đồng, do Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ ra quyết định công nhận trên cơ sở đề nghị của Trường TH Hoàn Long.  
3.2.   Chủ tịch Hội đồng trường do Hội nghị toàn thể thành viên Hội đồng bầu, Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ bổ nhiệm. Chủ tịch Hội đồng trường là kiêm nhiệm, các chế độ được tính theo quy định của hiện hành Nhà nước; được sử dụng con dấu và bộ máy của Trường trong phạm vi thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng trường.
Chủ tịch Hội đồng trường có nhiệm vụ chuẩn bị nội dung, chủ trì, lãnh đạo việc thảo luận và thông qua quyết nghị các phiên họp của Hội đồng.
3.3.   Thư ký Hội đồng trường do Hội nghị toàn thể thành viên Hội đồng bầu, Chủ tịch Hội đồng trường ra quyết định công nhận. Thư ký Hội đồng trường là kiêm nhiệm.
Thư ký Hội đồng trường có nhiệm vụ giúp Chủ tịch Hội đồng trong các lĩnh vực: tổng hợp tình hình hoạt động của Nhà trường và của Hội đồng trường; chuẩn bị nội dung, tài liệu cho các phiên họp của Hội đồng trường; tiếp nhận và xử lý văn bản đi, đến của Hội đồng theo quy định của Nhà nước và của Trường; đảm bảo hoạt động của Hội đồng trường.
3.4.   Các thành viên khác của Hội đồng trường hoạt động kiêm nhiệm.
Các thành viên có nhiệm vụ đóng góp vào các quyết nghị của Hội đồng trường trong các phiên họp của Hội đồng. Trong thời gian giữa hai phiên họp, mỗi thành viên đều có trách nhiệm theo dõi việc thực hiện các các Quyết nghị của Hội đồng và có thể đề xuất những ý kiến về hoạt động của Trường TH Hoàn Long.   
CHƯƠNG II
LỀ LỐI LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG
Điều 4. Nguyên tắc chung:
Hội đồng trường làm việc theo phương thức thảo luận, thông qua các nghị quyết tập thể tại các cuộc họp của Hội đồng trường để đưa ra các quyết định trong phạm vi các nhiệm vụ đã được quy định. Chủ tịch Hội đồng trường không tự mình đưa ra quyết định.
Điều 5. Chế độ hội họp:
Hội đồng trường họp thường kỳ 6 tháng một lần. Khi cần thiết, theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng trường, của Hiệu trưởng, hoặc của trên 1/3 tổng số thành viên Hội đồng trường. Chủ tịch Hội đồng trường có thể triệu tập cuộc họp Hội đồng trường bất thường.
Các cuộc họp của Hội đồng trường phải có ít nhất 3/4 số thành viên Hội đồng tham dự.
Khi cần thiết, Chủ tịch Hội đồng trường có thể mời thêm đại diện của các cơ quan, đơn vị liên quan dự họp. Các đại diện này có quyền phát biểu ý kiến nhưng không tham gia biểu quyết.
Điều 6. Quyết nghị của Hội đồng:
Mỗi
 
Gửi ý kiến