Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

qui chế

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Kim Loan
Ngày gửi: 10h:39' 16-04-2018
Dung lượng: 61.0 KB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích: 0 người
BGH - BCH CÔNG ĐOÀN
TRƯỜNG THCS THẠNH ĐÔNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số /QC- BCHCĐ

 Thạnh Đông ngày 25 tháng 9 năm 2017


 
QUY CHẾ
 PHỐI HỢP GIỮA BGH VÀ BCH CÔNG ĐOÀN TRONG QUÁ TRÌNH
THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC
           
          Căn cứ Luật Công đoàn ngày 30/6/1990 và Nghị định 133/HĐBT ngày 20/4/1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về thi hành Luật Công đoàn;
          Căn cứ Thông tư Liên tịch số 12/ TT- LT ngày 08/ 5/ 1992 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn Giáo dục Việt Nam qui định về mối quan hệ phối hợp công tác giữa các cấp Chính quyền và Công đoàn trong ngành Giáo dục và đào tạo;
         Căn cứ qui định số 07/QĐLT SGDĐT-CĐGD ngày 28/9/2005 về mối quan hệ phối hợp công tác giữa cơ quan giáo dục và Công đoàn cùng cấp;
          BGH  và BCH Công đoàn trường THCS Thạnh Đông xây dựng Quy chế phối hợp công tác giữa BGH và BCH Công đoàn trường năm học như sau:
 
I. NGUYÊN TẮC CHUNG
Đảm bảo nguyên tắc tôn trọng sự lãnh đạo của Chi bộ Đảng theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện tốt chức năng, trách nhiệm, nhiệm vụ của mỗi bên. BGH thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà trường quy định tại Điều lệ trường THCS. BCH Công đoàn thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo Công đoàn hoạt động đúng theo Luật Công đoàn nhằm thực hiện tốt 3 chức năng của Công đoàn:
1. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân viên chức lao động;
2. Tham gia quản lý nhà nước;
3. Tuyên truyền, vận động đoàn viên học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp và thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.
II. TRÁCH NHIỆM CỦA BGH NHÀ TRƯỜNG
- Tổ chức bộ máy nhà trường .
- Phối hợp với công đoàn nhà trường xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học.
- Quản lý giáo viên nhân viên, học sinh, quản lý chuyên môn, phân công công tác, kiểm tra đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ giáo viên, nhân viên.
- Quản lý và tổ chức giáo dục học sinh.
- Quản lý hành chính, tài chính, tài sản .
- Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách của nhà nước đối với giáo viên, nhân viên, học sinh; tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường.
- Tạo điều kiện thuận lợi, đảm bảo điều kiện và phương tiện cần thiết để tổ chức Công đoàn hoạt động thực hiện các chức năng, quyền và trách nhiệm của công đoàn.
III. TRÁCH NHIỆM CỦA BCH CÔNG ĐOÀN
- Tổ chức tuyên truyền phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của mỗi CBGVNV. Giáo dục nâng cao trình độ chính trị, văn hoá, pháp luật, chuyên môn, nghiệp vụ. Tuyên truyền về thực hiện pháp lệnh dân số KHHGĐ, luật cán bộ công chức viên chức, …
- Đại diện và bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ giáo viên, nhân viên; có trách nhiệm tham gia với BGH nhà trường trong việc cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của các bộ giáo viên, nhân viên nhà trường.
- Đại diện và tổ chức cán bộ giáo viên, nhân viên tham gia quản lý nhà trường trong phạm vi chức năng của mình, thực hiện quyền kiểm tra, giám sát hoạt động của nhà trường theo quy định của pháp luật.
- Có trách nhiệm tổ chức, giáo dục, động viên cán bộ giáo viên, nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Phối hợp tốt với BGH nhà trường xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học.
- Tổ chức thực hiện tốt các cuộc vận động, thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong nhà trường.
IV. NỘI DUNG PHỐI HỢP
Điều 1: Phối hợp trách nhiệm trong xây dựng kế hoạch:
- BGH và BCH công đoàn chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động của đơn vị, tổ chức mình trên nguyên tắc độc lập nhưng bảo đảm tính phối hợp, thống nhất.
- BCH công đoàn hướng dẫn các tổ chức hội nghị CBCC cấp tổ để thảo luận, tự đề ra chỉ tiêu phấn đấu của tổ, đăng ký thi đua, kiến nghị điều kiện làm việc của bộ môn, của tổ. Ban chấp hành công đoàn tập hợp ý kiến và cùng Lãnh đạo trường nghiên cứu để thống nhất chỉ tiêu.
Điều 2: Phối hợp trách nhiệm trong thực hiện qui chế chuyên môn:
-
 
Gửi ý kiến