Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Phiếu HT đánh giá giáo viên

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Phạm Huỳnh Nam (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:03' 29-04-2019
Dung lượng: 173.3 KB
Số lượt tải: 30
Số lượt thích: 0 người
MẪU 08


TÊN ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG............................................ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHIẾU
Hiệu trưởng đánh giá giáo viên theo quy định chuẩn nghề nghiệp

giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông
Năm học: .....
- ......


Họ và tên giáo viên được đánh giá ….................................
……................................................................


Môn dạy ……………................................................ Chủ nhiệm lớp:................................................................

Tổ: ...........................................................................................................................................................................................

1. Đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp

Hiệu trưởng nghiên cứu Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT, đọc kỹ nội dung yêu cầu các mức của từng tiêu chí, đối chiếu cẩn thận với các minh chứng và kết quả trong thực hiện nhiệm vụ của giáo viên trong năm học, đánh giá giáo viên bằng cách điền dấu x vào ô tương ứng với kết quả đạt được các mức: Chưa đạt; Đạt; Khá; Tốt vào bảng dưới đây:

Kết quả xếp loại

Tiêu chí


Ghi chú
Chưa
Đạt
Khá

Tốtđạt

Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất nhà giáoTiêu chí 1: Đạo đức nhà giáoTiêu chí 2: Phong cách nhà giáoTiêu chuẩn 2. Phát triển chuyên môn,

nghiệp vụ
Tiêu chí 3: Phát triển chuyên môn bản thânTiêu chí 4: Xây dựng kếhoạch dạy học và

giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất,

năng lực học sinhTiêu chí 5: Sửdụng phương pháp dạy học

và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất,

năng lực học sinh
Tiêu ch
Kiểm tra, đánh giá theo hướng

phát triển phẩm chất, năng lực học sinh
 Tiêu chí 7: Tư vấn và hỗtrợhọc sinh

Tiêu chuẩn 3. Năng lực xây dựng môi

trường giáo dục

Tiêu chí 8. Xây dựng văn hóa nhà trường

Tiêu chí 9. Thực hiện quyền dân chủtrong

nhà trường

Tiêu chí 10. Thực hiện và xây dựng trườnghọc an toàn, phòng chống bạo lực học đường

Tiêu chuẩn 4. Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội

Tiêu chí 11. Tạo dựng mối quan hệhợp tácvới cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh và các bên liên quan

Tiêu chí 12. Phối hợp giữa nhà trường, giađình, xã hội để thực hiện hoạt động dạy học cho học sinh

Tiêu chí 13. Phối hợp giữa nhà trường, giađình, xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh
Tiêu chuẩn 5. Sử dụng ngoại ngữ hoặc

tiếng dân tộc, ứng dụng c ng nghệ th ng

tin, khai thác và sử dụng thiết bị công

nghệ trong dạy học và giáo dục

Tiêu chí 14. Sửdụng ngoại ngữhoặc tiếngdân tộc

Tiêu chí 15. Ứng dụng công nghệthông tin,khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục

Ý kiến nhận xét và đánh giá (ghi rõ):- Điểm mạnh:

- Những vấn đề cần cải thiện:
Xếp loại kết quả đánh giá1:........................................

….., ngày … tháng… năm ….

HIỆU TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)- Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức tốt: Có tất cả
Avatar

Phiếu Hiệu Trưởng đánh giá giáo viên theo qui định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

 
Gửi ý kiến