Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Ôn tập Toán 7 học kỳ II

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Trung Thành
Ngày gửi: 16h:27' 20-04-2008
Dung lượng: 101.5 KB
Số lượt tải: 539
Số lượt thích: 0 người
OÂN TAÄP TOAÙN 7 HOÏC KYØ II
Giaùo vieân soaïn: Nguyeãn Trung Thaønh
I. PHAÀN ÑAÏI SOÁ:
Daïng 1: Thu goïn bieåu thöùc ñaïi soá:
Thu goïn ñôn thöùc, tìm baäc, heä soá.
Phöông phaùp:
Böôùc 1: duøng qui taéc nhaân ñôn thöùc ñeå thu goïn.
Böôùc 2: xaùc ñònh heä soá, baäc cuûa ñôn thöùc ñaõ thu goïn.
Baøi taäp aùp duïng : Thu goïn ñôn thöùc, tìm baäc, heä soá.

A= ; B=
Thu goïn ña thöc, tìm baäc, heä soá cao nhaát.
Phöông phaùp:
Böôùc 1: nhoùm caùc haïng töû ñoàng daïng, tính coäng, tröø caùc haïng töû ñoøng daïng.
Böôùc 2: xaùc ñònh heä soá cao nhaát, baäc cuûa ña thöùc ñaõ thu goïn.
Baøi taäp aùp duïng : Thu goïn ña thöc, tìm baäc, heä soá cao nhaát.


Daïng 2: Tính giaù trò bieåu thöùc ñaïi soá :
Phöông phaùp :
Böôùc 1: Thu goïn caùc bieåu thöùc ñaïi soá.
Böôùc 2: Thay giaù trò cho tröôùc cuûa bieán vaøo bieåu thöùc ñaïi soá.
Böôùc 3: Tính giaù trò bieåu thöùc soá.
Baøi taäp aùp duïng :
Baøi 1 : Tính giaù trò bieåu thöùc
a. A = 3x3 y + 6x2y2 + 3xy3 taïi 
b. B = x2 y2 + xy + x3 + y3 taïi x = –1; y = 3
Baøi 2 : Cho ña thöùc
P(x) = x4 + 2x2 + 1;
Q(x) = x4 + 4x3 + 2x2 – 4x + 1;
Tính : P(–1); P(); Q(–2); Q(1);
Daïng 3 : Coäng, tröø ña thöùc nhieàu bieán
Phöông phaùp :
Böôùc 1: vieát pheùp tính coäng, tröø caùc ña thöùc.
Böôùc 2: aùp dung qui taéc boû daáu ngoaëc.
Böôùc 3: thu goïn caùc haïng töû ñoàng daïng ( coäng hay tröø caùc haïng töû ñoàng daïng)
Baøi taäp aùp duïng:
Baøi 1 : Cho ña thöùc :
A = 4x2 – 5xy + 3y2; B = 3x2 + 2xy - y2
Tính A + B; A – B
Baøi 2 : Tìm ña thöùc M,N bieát :
M + (5x2 – 2xy) = 6x2 + 9xy – y2
(3xy – 4y2)- N= x2 – 7xy + 8y2
Daïng 4: Coäng tröø ña thöùc moät bieán:
Phöông phaùp:
Böôùc 1: thu goïn caùc ñôn thöùc vaø saép xeáp theo luõy thöøa giaûm daàn cuûa bieán.
Böôùc 2: vieát caùc ña thöùc sao cho caùc haïng töû ñoàng daïng thaúng coät vôùi nhau.
Böôùc 3: thöïc hieän pheùp tính coäng hoaëc tröø caùc haïng töû ñoàng daïng cuøng coät.
Chuù yù: A(x) - B(x)=A(x) +[-B(x)]
Baøi taäp aùp duïng :
Cho ña thöùc
A(x) = 3x4 – 3/4x3 + 2x2 – 3
B(x) = 8x4 + 1/5x3 – 9x + 2/5
Tính : A(x) + B(x); A(x) - B(x); B(x) - A(x);
Daïng 5 : Tìm nghieäm cuûa ña thöùc 1 bieán
1. Kieåm tra 1 soá cho tröôùc coù laø nghieäm cuûa ña thöùc moät bieán khoâng
Phöông phaùp :
Böôùc 1: Tính giaù trò cuûa ña thöùc taïi giaù trò cuûa bieán cho tröôùc ñoù.
Böôùc 2: Neáu giaù trò cuûa ña thöùc baèng 0 thì giaù trò cuûa bieán ñoù laø nghieäm cuûa ña thöùc.
2. Tìm nghieäm cuûa ña thöùc moät bieán
Phöông phaùp :
Böôùc 1: Cho ña thöùc baèng 0.
Böôùc 2: Giaûi baøi toaùn tìm x.
Böôùc 3: Giaù trò x vöøa tìm ñöôïc laø nghieäm cuûa ña thöùc.
Chuù yù :
– Neáu A(x).B(x) = 0 => A(x) = 0 hoaëc B(x) = 0
– Neáu ña thöùc P(x) = ax2 + bx + c coù a + b + c = 0 thì ta keát luaän ña thöùc coù 1 nghieäm laø x = 1, nghieäm coøn laïi x2 = c/a.
– Neáu ña thöùc P(x) = ax2 + bx + c coù a – b + c = 0 thì ta keát luaän ña thöùc coù 1 nghieäm laø x = –1, nghieäm coøn laïi x2 = -c/a.
Baøi taäp aùp duïng :
Baøi 1 : Cho ña thöùc f(x) = x4 + 2x3 – 2x2 – 6x + 5
Trong caùc soá sau : 1; –1; 2; –2 soá naøo laø nghieäm cuûa ña thöùc f(x)
Baøi 2 : Tìm nghieäm cuûa caùc ña thöùc sau.
f(x) = 3x – 6; h(x) = –5x + 30 g(x)=(x-3)(16-4x)
k(x)=x2-81 m(x) = x2 +7x -8 n(x)= 5x2+9x+4

Daïng 6 : Tìm heä soá chöa bieát trong ña thöùc P(x) bieát P(x0) = a
Phöông phaùp :
Böôùc 1: Thay giaù trò x = x0 vaøo ña thöùc.
Böôùc 2: Cho bieåu thöùc soá ñoù baèng a.
Böôùc 3: Tính ñöôïc heä soá chöa bieát.
Baøi taäp aùp duïng :
Baøi 1 : Cho ña thöùc P(x) = mx – 3. Xaùc ñònh m bieát raèng P(–1) = 2
Baøi 2 : Cho ña thöùc Q(x) = -2x2 +mx -7m+3. Xaùc ñònh m bieát raèng Q(x) coù nghieäm laø -1.
Daïng 7: Baøi toaùn thoáng keâ.
Thời gian làm bài tập của các hs lớp 7 tính bằng phút đươc thống kê bởi bảng sau:Dấu hiệu ở đây là gì? Số các giá trị là bao nhiêu?
Lập bảng tần số? Tìm mốt của dấu hiệu?Tính số trung bình cộng?
Vẽ biểu đồ đoạn thẳng?

II. PHAÀN HÌNH HOÏC:
Lyù thuyeát:
Neâu caùc tröôøng hôïp baèng nhau cuûa hai tam giaùc thöôøng, hai tam giaùc vuoâng? Veõ hình, ghi giaû thuyeát, keát luaän?
Neâu ñònh nghóa, tính chaát cuûa tam giaùc caân, tam giaùc ñeàu?
Neâu ñònh lyù Pytago thuaän vaø ñaûo, veõ hình, ghi giaû thuyeát, keát luaän?
Neâu ñònh lyù veà quan heä giöõa goùc vaø caïnh ñoái dieän trong tam giaùc, veõ hình, ghi giaû thuyeát, keát luaän.
Neâu quan heä giöõa ñöôøng vuoâng goùc vaø ñöôøng xieân, ñöôøng xieân vaø hình chieáu, veõ hình, ghi giaû thuyeát, keát luaän.
Neâu ñònh lyù veà baát ñaúng thöùc trong tam giaùc, veõ hình, ghi giaû thuyeát, keát luaän.
Neâu tính chaát 3 ñöôøng trung tuyeán trong tam giaùc, veõ hình, ghi giaû thuyeát, keát luaän.
Neâu tính chaát ñöôøng phaân giaùc cuûa moät goùc, tính chaát 3 ñöôøng phaân giaùc cuûa tam giaùc, veõ hình, ghi giaû thuyeát, keát luaän.
Neâu tính chaát ñöôøng trung tröïc cuûa moät ñoaïn thaúng, tính chaát 3 ñöôøng trung tröïc cuûa tam giaùc, veõ hình, ghi giaû thuyeát, keát luaän.
Moät soá phöông phaùp chöùng minh trong chöông II vaø chöông III
Chöùng minh hai ñoaïn thaúng baèng nhau, hai goùc baèng nhau:
Caùch1: chöùng minh hai tam giaùc baèng nhau.
Caùch 2: söû duïng tính chaát baéc caàu, coäng tröø theo veá, hai goùc buø nhau .v. v.
Chöùng minh tam giaùc caân:
Caùch1: chöùng minh hai caïnh baèng nhau hoaëc hai goùc baèng nhau.
Caùch 2: chöùng minh ñöôøng trung tuyeán ñoàng thôøi laø ñöôøng cao, phaân giaùc …
Caùch 3:chöùng minh tam giaùc coù hai ñöôøng trung tuyeán baèng nhau v.v.
Chöùng minh tam giaùc ñeàu:
Caùch 1: chöùng minh 3 caïnh baèng nhau hoaëc 3 goùc baèng nhau.
Caùch 2: chöùng minh tam giaùc caân coù 1 goùc baèng 600.
Chöùng minh tam giaùc vuoâng:
Caùch 1: Chöùng minh tam giaùc coù 1 goùc vuoâng.
Caùch 2: Duøng ñònh lyù Pytago ñaûo.
Caùch 3: Duøng tính chaát: “ñöôøng trung tuyeán öùng vôùi moät caïnh baèng nöõa caïnh aáy thì tam giaùc ñoù laø tam giaùc vuoâng”.
Chöùng minh tia Oz laø phaân giaùc cuûa goùc xOy:
Caùch 1: Chöùng minh goùc xOz baèng yOz.
Caùch 2: Chöùng minh ñieåm M thuoäc tia Oz vaø caùch ñeàu 2 caïnh Ox vaø Oy.
Chöùng minh baát ñaúng thöùc ñoaïn thaúng, goùc. Chöùng minh 3 ñieåm thaúng haøng, 3 ñöôøng ñoàng qui, hai ñöôøng thaúng vuoâng goùc v. v. . . (döïa vaøo caùc ñònh lyù töông öùng).

Baøi taäp aùp duïng :
Baøi 1 : Cho ABC caân taïi A, ñöôøng cao AH. Bieát AB=5cm, BC=6cm.
Tính ñoä daøi caùc ñoaïn thaúng BH, AH?
Goïi G laø troïng taâm cuûa tam giaùc ABC. Chöùng minh raèng ba ñieåm A,G,H thaúng haøng?
Chöùng minh: ?

Baøi 2: Cho ABC caân taïi A. Goïi M laø trung ñieåm cuûa caïnh BC.
Chöùng minh : ABM = ACM
Töø M veõ MH AB vaø MK AC. Chöùng minh BH = CK
Töø B veõ BP AC, BP caét MH taïi I. Chöùng minh IBM caân.

Baøi 3 : Cho ABC vuoâng taïi A. Töø moät ñieåm K baát kyø thuoäc caïnh BC veõ KH AC. Treân tia ñoái cuûa tia HK laáy ñieåm I sao cho HI = HK. Chöùng minh :
AB // HK
 AKI caân

 AIC = AKC

Baøi 4 : Cho ABC caân taïi A (), veõ BD AC vaø CE AB. Goïi H laø giao ñieåm cuûa BD vaø CE.
Chöùng minh : ABD = ACE
Chöùng minh AED caân
Chöùng minh AH laø ñöôøng trung tröïc cuûa ED
Treân tia ñoái cuûa tia DB laáy ñieåm K sao cho DK = DB. Chöùng minh 

Baøi 5 : Cho ABC caân taïi A. Treân tia ñoái cuûa tia BA laáy ñieåm D, treân tia ñoái cuûa tia CA laáy ñieåm E sao cho BD = CE. Veõ DH vaø EK cuøng vuoâng goùc vôùi ñöôøng thaúng BC. Chöùng minh :
HB = CK

HK // DE
 AHE = AKD
Goïi I laø giao ñieåm cuûa DK vaø EH. Chöùng minh AI DE.
 
Gửi ý kiến