Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

ôn tập hóa học 11 - nâng cao

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lý Hải Phong
Ngày gửi: 11h:34' 20-04-2008
Dung lượng: 72.5 KB
Số lượt tải: 322
Số lượt thích: 0 người
ÔN TẬP HÓA HỌC 11 - VÔ CƠ - NC
LÝ THUYẾT
Dd nào sau đây không dẫn điện được?
a. Br2 trong bebzen b. rượu etilic trong xăng c. CH3COONa trong nước d. NaHSO4 trong nước.
2. Chất nào không điện li ra ion khi hòa tan trong nước?
a. CaCl2 b. HClO4 c. Đường glucozơ d. NH4NO3
3. Tại sao dd axít, bazơ, muối là chất điện li?
a. Khả năng phân li trong dung dịch. b. Các ion có tính dẫn điện.
c. Có sự di chuyển electron tạo thành dòng electron dẫn điện. d. Dd của chúng dẫn điện được.
4. Rượu etilic là chất không điện li vì:
a. Dd rượu etilic không có tính dẫn điện.
b. Phân tử rượu etilic không có khả năng phân li thành ion trong dung dịch
c. Phân tử rượu etilic không có khả năng tạo ion hidrat hóa với dung môi nước.
d. Tất cả đều đúng.
5. Nước đóng vai trò gì trong quá trình điện li các chất tan trong nước?
a. Môi trường điện li b. dung môi không phân cực.
c. dung môi phân cực d. tạo liên kết hidro với các chất tan.
6. Trường hợp nào sau đây dẫn được điện?
a. nước cất b. NaOH rắn, khan c. Hidroclorua lỏng d. nước biển.
7. Trong các chất sau, chất nào là chất điện li mạnh:
a. NaCl, Al(NO3)3, Ca(OH)2 b. NaCl, Al(NO3)3 , CaCO3
c. NaCl, Al(NO3)3 , AgCl d. CaCO3, Ca(OH)2, AgCl
8. Cho các chất sau:
(1) H2SO4 (2) Ba(OH)2 (3) H2S (4) CH3COOH (5) NaNO3
Những chất nào sau đây đều là chất điện li mạnh:
a. 1, 2, 3 b. 1, 3, 4 c. 2, 3, 5 d. 1, 2, 5
9. Có 100 ml dd Ba(OH)2 1M, thêm vào 200 ml nước thu được dd X. Nồng độ ion OH- trong dd X là:
a. 1M b. 2M c. 3M d. Kết quả khác.
10. Trộn 100 ml dd Ba(OH)2 0,5M với 100 ml dd KOH 0,5M được dd A. Nồng độ mol/l củ ion OH- trong dd A là:
a. 0,65M b. 0,75M c. 0,55 d. 1,5M
11. Chọn câu phát biểu đúng nhất:
a. Chỉ có hợp chất ion khi hòa tan trong nước mới bị điện li. b. Độ điện li ? chỉ phụ thuộc vào bản chất của chất điện li.
c. Khi pha loãng dd, độ điện li ? của chất điện li yếu tăng. d. Độ điện li ? có thể lớn hơn 1.
12. Câu nào sau đây đúng khi nói về sự điện li?
a. Sự điện li là sự hòa tan một chất vào nước thành dd.
b. Sự điện li là sự phân li một chất dưới tác dụng của dòng điện.
c. Sự điện li là sự phân li một chất thành ion dương và ion âm khi chất đó tan trong nước hay ở trạng thái nóng chảy.
d. Sự điện li thực chất là một quá trình oxi hóa khử.
13. Độ điện li ? phụ thuộc vào những yếu tố nào sau đây?
a. Bản chất của chất điện li. b. Bản chất của dung môi
c. Nhiệt độ của môi trường và nồng độ chất tan. d. tất cả đều đúng.
14. Các phản ứng nào sau đây không xảy ra được?
a. NaHSO4 + NaOH b. NaNO3 + CuSO4 c. CuO + HNO3 d. Al2(SO4)3 + BaCl2
15. Chọn những ion đồng thời cùng tồn tại trong cùng một dd:
a. Mg2+, SO42-, Cl-, Ba2+. b. H+, Cl-, Na+, Al3+ c. S2-, Fe2+, Cu2+, Cl- d. Fe3+, OH-, Na+, Al3+.
16. Câu nào sau đây là định nghĩa axít - bazơ của Bronsted:
a. Axít là chất cho H+, bazơ là chất cho OH- b. Axít là chất cho H+, bazơ là chất nhận H+.
c. Axít là chất nhận H+, bazơ là chất cho H+ d. Axít là chất có vị chua, bazơ là chất có vị nồng.
17. Hidroxit nào sau đây không phải là hidroxit lướng tính:
a. Zn(OH)2 b. Al(OH)3 c. Ca(OH)2 d. Sn(OH)2
18. CH3COOH điện li theo cân bằng sau: CH3COOH ( CH3COO- + H+.
Cho biết độ điện li của CH3COOH tăng khi nào?
a. Thêm vài giọt dd HCl b. thêm vài giọt dd NaOH
c. thêm vài giọt dd CH3COONa d. Cả A, B
19. Chọn cách phát biểu sai:
a. Giá trị Ka của một axít phụ thuộc vào nhiệt độ. B. Giá trị Ka của một axít phụ thuộc vào bản chất của axít đó
c. Giá trị Ka của một axít phụ thuộc vào nồng độ. D. Giá trị Ka của một axít càng lớn thì lực axít càng mạnh.
20. Trong các dd sau: K2CO3, KCl, CH3COONa, NH4Cl, NaHSO4, Na2S. có bao nhiêu dd có pH >7?
a. 1 b. 2 c. 3 d. 4
21. Dịch vị dạ dày thường có pH trong khoảng từ 2 - 3. Những người nào bị mắc bệnh viêm loét dạ dày, tá tràng thường có pH < 2. Để chữa căn bệnh này, người bệnh thường uống trước bữa ăn chất nào sau đây?
a. dung dịch NaHCO3 b. Nước đun sôi để nguội. c. Nước đường saccarozơ d. Một ít giấm ăn.
22. Dung dịch H2SO4 0,005M có pH bằng:
a. 2 b. 3 c. 4 d. 5
23. Hãy chỉ ra câu trả lời sai về pH:
a. pH = - lg[H+] b. [H+] = 10-a thì pH = a c. pH + pOH = 14 d. [H+][OH-] = 10-14.
24. Cho 100 ml dd HCl 0,1M tác dụng với 100 ml dd NaOH thu được dd có pH = 12. Nồng độ mol/l của dd NaOH ban đầu là:
a. 0,1M b. 0,2M c. 0,3M d. 0,4M.
25. Theo Brosterd thì các ion:
a. HCO3-, Na+, Cl- là trung tính. b. NH4+, Al(H2O)3+, CO32- là bazơ.
c. NH4+, Al(H2O)3+, Zn(H2O)2+ là axít. d. Tất cả là axít.
25. Theo Bronsted thì các chất và ion :
a. CO32-, S2-, NH3 là bazơ b. Na+, NH3, Cl- là trung tính.
c. CO32-, HSO4-, Na+ là axít. d. HSO4-, S2-, HCO3- là lưỡng tính.
26. Cho 5o ml dd HCl 0,12M vào 50 ml dd NaOH 0,1M. pH của dd sau phản ứng là:
a. 2 b. 7 c. 1 d. 10
27. Để đánh giá độ mạnh yếu của axít, bazơ người ta dựa vào:
a. Độ điện li b. khả năng điện li ra ion H+, OH-.
c. Giá trị pH d. Hằng số điện li axít, bazơ ( Ka, Kb).
28. Độ điện li của chất điện li yếu sẽ thay đổi khi:
a. thay đổi nhiệt độ. b. thay đổi nồng độ
c. thêm vào dd một chất điện li mạnh có chứa 1 trong 2 ion của chất điện li yếu đó.
d. cả 3 trường hợp trên.
29. Những chất nào sau đây khi cho vào nước không làm thay đổi pH:
a. Na2CO3, NH4Cl, HCl b. NH4Cl, NaCl, KNO3
c. NaCl, KNO3, K2SO4 d. KNO3, K2SO4, CH3COONa.
30. Chọn phát biểu sai:
a. dd NH4NO3 có thể làm quỳ tím hóa đỏ. b. dd NaAlO2 có pH < 7.
c. trộn dd HCl với dd K2CO3 thấy khí bay ra. d. dd Na2SO4 có môi trường trung tính.
31. Các ion nào sau đây có thể cùng tồn tại trong một dd?
a. Cu2+, Cl-, Na+, OH-, NO3-. b. Fe2+, K+, OH-, NH4+.
c. NH4+, CO32-, HCO3-, OH-, Al3+ d. Na+, Cu2+, Fe2+, NO3-, Cl-.
32. Chọn cách phát biểu sai:
a. Phản ứng axít - bazơ là phản ứng có sự cho và nhận proton.
b. Phản ứng trao đổi ion không có sự cho và nhận proton.
c. Phản ứng trao đổi ion chỉ xáy ra khi sản phẩm có chất ít tan, hoặc chất dễ bay hơi hoặc chất điện li yếu.
d. Phản ứng trung hòa H+ + OH- ( H2O là phản ứng axít - bazơ và cũng là phản ứng trao đổi ion.
33. Trộn 500 ml dd HNO3 0,2M với 500 ml dd Ba(OH)2 0,2M. Nếu bỏ qua hiệu ứng thể tích thì pH của dd thu được là:
a. 13 b. 12 c. 7 d. 1
34. Theo Bronsted thì phản ứng axít - bazơ là phản ứng:
a. do axít tác dụng với bazơ. b. do oxít axít tác dụng với oxít bazơ.
c. do có sự nhường, nhận proton. d. do có sự dịch chuyển electron từ chất này sang chất khác.
Hãy chọn cách phát biểu đúng nhất.
35. Cho các dd A, B, C, D chứa các tập ion sau:
A. Cl-, NH4+, Na+, SO42- B. Ba2+, Cl-, Ca2+, OH- C. K+, H+, Na+, NO3- D. K+, NH4+, HCO3-, CO32-.
Trộn 2 dd với nhau thì cặp nào không phản ứng :
a. A + B b. B + C c. C + D d. D + A e. Tất cả đều sai.
36. Ion CO32- không phản ứng với dd nào sau đây:
a. NH4+, Na+, K+, NO3- b. Ba2+, Ca2+, Cl-, OH- c. K+, HSO4-, Na+, Cl- d. Fe2+, NH4+, Cl-, SO42-.
37. X, Y, Z là các hợp chất vô cơ của một kim loại, khi đốt nóng ở nhiệt độ cao cho ngọn lửa màu vàng. X tác dụng với Y thành Z. Nung nóng Y ở nhiệt độ cao thu được Z, hơi nước và khí E. Biết E là hợp chất của cácbon, E tác dụng với X cho Y hoặc Z. X, Y, Z, E lần lượt là những chất nào sau đây?
a. NaOH, Na2CO3, NaHCO3, CO2 b. NaOH, NaHCO3, Na2CO3, CO2
c. NaOH, NaHCO3, CO2, Na2CO3 d. NaOH, Na2CO3, CO2, NaHCO3
38. Chất nào sau đây không dẫn điện?
a. KCl rắn, khan b. KOH trong nước c. MgCl2 trong nước d. HI trong dung môi nước.
39. Chất nào sau đây không phân li r ion khi hòa tan trong nước?
a. HCl trong benzen b. CH3COONa trong nước c. Ca(OH)2 trong nứơc d. dd NaHSO4 trong nước.
40. Chất điện li mạnh có độ điện li?
a. ( = 0 b. (= 1 c. (< 1 d. 0 < ( <1
41. Chất điện li yếu có độ điện li ?
a. ( = 0 b. (= 1 c. (< 0 d. 0 < ( <1
42. Kết luận nào sau đây đúng theo Arenyut?
A. 1 hợp chất trong thành phần phân tử có hidro là axít.
b. 1 hợp chất trong thành phần phân tử có n hóm OH là bazơ
c. 1 hợp chất trong thành phần phân tử có hidro và phân li ra H+ trong nươc là axít.
d. 1 bazơ nhất thiết phải có nhóm OH trong thành phần phân tử.
43. Theo Bronsted thì nhận xét nào sau đây đúng?
a. Trong thành phần của bazơ phải có nhóm OH b. Axít hoặc bazơ có thể là phân tử hoặc ion
c. Trong thành phần của axít có thể khôing có hiodro d. axít hoặc bazơ không thể là ion.
44. Chọn câu trả lời đúng trong số các câu sau:
a. Giá trị Ka của axít phụ thuộc vào nhiệt độ. b. Giá trị Ka của axít phụ thuộc vào áp suất.
c. Giá trị Ka của axít phụ thuộc vào nồng độ. d. Giá trị của axít càng nhỏ, lực axít càng mạnh.
45. Trong số những phân tử và ion sau, những phân tử và ion nào là bazơ theo Brosted?
(1) HI (2) CH3COO- (3) H2PO4- (4) HPO42- (5) PO43- (6) S2- (7) NH3.
a. 2, 5, 6, 7 b. 1, 3, 4, 5 c. 2, 3, 5, 7 d. 1, 3, 5, 7
46. Một dd có [OH-] = 2,5.10-10. Môi trường của dd là:
a. axít b. kiềm c. trung tính d. không xác định được.
47. Một dd có pH = 5,00. Đánh giá nào dưới đây là đúng?
a. [H+] = 2,0.10-5M b. [H+] = 5,0.10-4M c. [H+] = 1,0.10-5M d. [H+] = 1,0.10-4M
48. Ka của CH3COOH là 1,75.10-5, của HNO2 là 4,0.1
No_avatar
jup minh voi! sao minh tai bai ve co fong chữ VNI - times thì máy tính của mình bị  chuyển phông ko thể đọc được. Ai biết giúp mình với. Cám ơn nhiều!
No_avatar

bạn Xuân muốn đọc được thì máy của bạn Xuân phải có font VNI-Times.Bạn vào mạng tải bộ font chữ: abc-font về rồi cài lên.Lúc đó tài liệu của bạn sẽ đọc được.Chúc bạn vui vẻ, thành công!

No_avatar
bạn
No_avatar

bạn Xuân gửi địa chỉ mail cho tôi, tôi gửi bộ font cho

No_avatar

 mail của mình là: xuanst@yahoo.

cam on bạn nhieu nhe!

No_avatar
tôi sẽ gửi qua Gmail cho bạn
No_avatar

bạn Xuân, tôi đã gửi cho bạn vào mail cho bạn.Chúc thành công

No_avatar
xí wen mình ko để ý. mail của mình là xuanst@yahoo.fr đó bạn
 
Gửi ý kiến