Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Ôn tập Chương II. Hàm số bậc nhất và bậc hai

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Quang Quyết
Ngày gửi: 19h:45' 11-10-2018
Dung lượng: 56.5 KB
Số lượt tải: 5
Số lượt thích: 0 người
Ngaìy soaûn :
Ngày dạy :

ÔN TẬP CHƯƠNG II
I. MỤC TIÊU :
1.Kiãún thæïc:
-Än táûp vaì hãû thäúng laûi caïc kiãún thæïc cuía chæång
- Hoüc sinh váûn duûng âæåüc caïc kiãún thæïc täøng håüp cuía chæång âãø laìm caïc baìi táûp
2.Kỹ năng :
-Tçm táûp xaïc âënh cuía haìm säú cho båíi cäng thæïc vaì veî âäö thë cuía haìm säú
- Xaïc âënh âæåüc khoaíng âäöng biãún ,nghëch biãún haìm säú vaì veî baíng biãún thiãn
3.Thaïi âäü:
-Giaïo duûc cho hoüc sinh tênh cáøn tháûn,chênh xaïc,chàm chè trong hoüc táûp
II. CHUẨN BỊ BÀI GIẢNG
1. Chuẩn bị của giáo viên
*Phương pháp :
Nêu vấn đề diễn giải trực quan
Diễn giải vấn đề thông qua các hoạt động điều khiển tư duy
Hoạt động theo nhóm
*Phương tiện :
Giáo viên chuẩn bị đầy đủ sách giáo khoa , giáo án , đồ dùng dạy học
2. Chuẩn bị của học sinh
Ôn tập kiến thức bài trước.
Làm bài tập về nhà.
III. TỔ CHỨC DẠY HỌC
1.Ổn định :
Lớp
Ngày dạy
Sĩ số


2. Kiểm tra bài cũ
-Nhàõc laûi caïc bæåïc âãø veî âäö thë cuía haìm säú báûc hai y = ax2 + bx + c
-Xaïc âënh toaû âäü âènh,truûc âäúi xæïng,giao âiãøm våïi caïc truûc Ox , Oy cuía âäö thë haìm säú y = 3x2 - 4x + 1
3. Baìi måïi:
1.Âàût váún âãö:(1`) Âãø hãû thäúng laûi caïc kiãún thæïc cuía chæång,âäng thåìi reìn luyãûn kyî nàng váûn duûng âæåüc kiãún thæïc täøng håüp cuía chæång âãø laì baìi táûp , ta âi vaìo tiãút än táûp

HOAÛT ÂÄÜNG THÁÖY VAÌ TROÌ
NÄÜI DUNG KIÃÚN THÆÏC

Hoaût âäüng 1
GV:Hæåïng dáùn hoüc sinh än táûp laûi caïc kiãún thæïc cuía chæång
GV:Nãu caïch tçm táûp xaïc âënh cuía haìm säú y = f(x)?
HS:Táûp caïc giaï trë cuía x thuäüc R sao cho biãøu thæïc coï nghéa
GV:Nãu caïc bæåïc âãø veî âäö thë haìm säú báûc nháút
HS:-Láúy hai âiãøm trãn âäö thë
-Veî âæåìng thàóng qua hai âiãøm âoï
-Tæång tæû cho viãûc än laûi haìm säú báûc hai
HS:Nhàõc laûi âiãöu kiãûn âãø haìm säú chàón,haìm säú leí
GV:Hæåïng dáùn hoüc sinh laìm caïc baìi táûp tràõc nghiãm
Hoaût âäüng 2

GV:Giåïi thiãu mäüt säú daûng baìi táûp gàûp trong chæång naìyGV:Biãøu thæïc coï nghéa khi naìo?

-Gåüi yï:Biãøu thæïc dæåïi máøu,biãøu thæïc trong càn thç cáön âiãöu kiãûn gç?

HSvaì giaíi âæåüc âiãöu kiãûn
GV:Váûy táûp xaïcâënh cuía haìm säú âaî cho laì gç?

HS:Ruït ra âæåüc táûp xaïc âënh cuía haìm säúHS:Tæång tæû thæûc haình laìm cáu b

GV:Âæåìng thàóng âi qua âiãøm A ta coï âiãöu gç?
HS:3= a.1 + b

-Tæång tæû cho âi qua B


HS:Giaíi hãû phæång trçnh vaì tçm âæåüc a,b vaì tçm âæåüc pt âæåìng thàóng


GV:Yãu cáöu thãm hoüc sinh haîy veî âäö thë haìm säú

Än táûp laûi caïc kiãún thæïc
I-Kiãún thæïc cå baín:
1.Táûp xaïc âënh cuía haìm säú cho båíi cäng thæïc
2.Haìm säú y = ax + b(a
-TXÂ:D = R
-Sæû biãún thiãn:a > 0 thç haìm säú âäöng biãún,a < 0 thç haìm säú nghëch biãún
-Caïch veî âäö thë haìm säú
3.Haìm säú y = b:
4.Haìm säú báûc hai y = ax2 + bx + c
-TXÂ:D = R
-Sæû biãún thiãn
-Caïch veî âäö thë haìm säú
5.Haìm säú chàón,haìm säú leí:

Hæåïng dáùn hoüc sinh laìm baìi táûp:
II-Baìi táûp:
-Tçm táûp xaïc âënh cuía haìm säú
-Tçm haìm säú khi biãút mäüt säú âiãöu kiãûn naìo âoï
-Veî âäö thë cuía haìm säú
Baìi1(8/SGK)Tçm táûp xaïc âënh cuía caïc haìm säú sau:
a. y =
b.y =
Giaíi:
a.Biãøu thæïc coï nghéa :

Váûy táûp xaïc âënh cuía haìm säú laì
D = [ -3\ {-1}
b.Biãøu thæïc coï nghéa:

Váûy táûp xaïc âënh cuía haìm säú laì
D =
Baìi2(11/SGK)Xaïc âënh a ,b biãút âæåìng thàóng y = ax + b biãút âi qua hai âiãøm
 
Gửi ý kiến