Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

mudum 1 mầm non

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: hoathuytinh699
Ngày gửi: 08h:39' 31-03-2018
Dung lượng: 341.5 KB
Số lượt tải: 135
Số lượt thích: 0 người
ĐẶNG HỔNG PHƯƠNGĐẶC ĐIỂM PHẮT TRIỂN THỂ CHẤT - NHŨNG MỤC TIÊU VÀ KẾT QUẢ MONG DỌ1 ở TRẺ MẦM NON VÊ THỂ CHẤT A. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN
Phát triển thể chất là một trong năm mặt phát triển toàn diện cho tre ờ trưởng mầm non. ĐỂ cỏ thể giúp tre mầm non đạt hiệu cao nhất VẺ phát triển thể chẩt, giáo viên mầm non cần hiểu rỗ đặc điểm phát triển thể chất, những yếu tổ ảnh hường đến sụ phát triển thể chất của tre, những mục tìÊu và kết quả mong đợi ờ tre mầm non VẺ thể chất.
® B. MỤC TIÊU
Vẽ kiẽn thức
Giáo vĩÊn nắm đuợc đặc điểm phát triển thể chất cửa tre mầm non, những yếu tổ ảnh hương đến phát triển thể chất cửa chung, làm nẺn tảng để chăm sóc và giáo dục thể chất cho tre phù hợp.
Giáo vĩÊn sác định đuợc mục tiêu và kết quả mong đợi ờ tre mầm non VẺ thể chất. Từ đó vận dụng những phương pháp hợp lí để góp phần nâng cao hiệu quả phát triển thể chất cho trê.
Vẽ kĩ năng
Giáo vĩÊn có khả nàng vận dụng những thông tin VẺ đặc điểm phát triển thể chất, những mục tìÊu và kết quả mong đợi ờ tre mầm non VẺ thể chất trong quá trình chăm sóc và giáo dục tre hàng ngày ờ trưởng mầm non.
Giáo vĩÊn có khả nàng đánh giá múc độ phát triển thể chất cửa tre mầm non.
Vẽ thái độ
Giáo viên bảo đảm tính khách quan trong việc đánh giá múc độ phát triển thể chát cửa tre.
Giáo vĩÊn cần có ý thúc học hỏi, tự rèn luyện và phối hợp vói gia đình cửa tre để đạt kết quả mong đợi VẺ thể chất cửa tre


Nội dung 1: Phân tích đặc điểm phát triển thể chất cửa tre mầm non Các hoạt động cửa nội dung 1:
NghiÊn cứu khái niệm vể thể chất, phát triển thể chát
Xac djnh dupe cäc ytiu to änh huong dtin sy phat trii^n th$ chät cua tre mimnon
Phän tich mot so h£ co quail cua co th$ tre mim non
Nöi dung 2: Ban luän nhüng muc ti£u va ktit quamong diori 6 tre mäm non th$ chät
Cäc hoat dong cua noi dung 2:
li£t k£ nhüng muc ti£u 6 tre mäm nonth$ chät
Xac djnh k^t qua mong dm 6 tre mini non the chät
Nöi dung 3: Dänh giä muc do phät tii^n th$ chät cua tre mäm non
Cäc hoat dong cua noi dung 3:
Phän tich noi dung danh giä müc dip phat tri^n th$ chät cua tre mini non
Danh gia muc do phat tri^n th$ chät cua tre nha tre
Dänh giä muc do phat tri^n th$ chät cua tre mäu giäo
HOATDÖNG CÜACÄC NÖI DUNGSo tiet

TT
T£nnoi dung
Cäc hoat döng cua nöi dung
Tu
hoc
Li
thuyet

1
Phän tich dac diem phat tri^n th$ chät cua tre mini non
Nghifcn cuukhäini£mv£ th$ chät
Xac djnh dupe cäc ytiu to änh huong dtin su phat trii^n th$ chät cua tre mim non
Phän tich nipt so he co quan cua co th$ tre mim non
3
2

2
Ban luän nhüng muc ti£u vä kfit qua mong dpi 6 tre mini non th$ chät
li£t k£ nhüng muc ti£u 6 tre mim non th$ chät
Xac djnh k^t qua mong dpi 6 tre mim non th$ chät
2
2

Sổ tiết

TT
TÈnnội dung
Các hoạt động của nội dung
Tự
học
Lí
thuyết

3
Đánh giá mức độ phát triển thể chẩt của tre mầm non
Phân tích nội dung đánh giá múc độ phát triển thể chất cửa tre mầm non
Đánh giá múc độ phát triển thể chát cửa tre nhà tre
Đánh giá múc độ phát triển thể chát cửa tre mẫu giáo
4
2


Nội dung 1
PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN THỂ CHÃT CỦA TRẺ MĂM NON
MỤC TIÊU
Kiẽn thức
Hiểu rõ khái niệm thể chất và những phạm trù lìÊn quan đến thể chất nói chung và cho tre mầm non nói riêng.
Nắm được cácyếutổ ảnhhuủng đến sụ phắt triển thể chát của tre mầm non.
Hiểu đuợc những ảnh hường đến các cơ quan cửa cơ thể tre mầm non khi cho tre rèn luyện thể chất.
Kĩ năng
Vận dụng các khái niệm phát triển thể chất vào việc chăm sóc tre mầm non, chú ý đến nguyÊn tấc vùa súc, nguyÊn tấc tù đơn giản đến phúc tạp, nguyÊn tấc phối họp giữa động và tĩnh...
Từ các yếu tổ ảnh hường đến sụ phát triển thể chát cửa tre, sác định được những yếu tổ mang tính điẺu kiện, những yếu tổ mang
 
Gửi ý kiến