Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

modum 9 mầm non

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: hoathuytinh699
Ngày gửi: 08h:42' 31-03-2018
Dung lượng: 654.0 KB
Số lượt tải: 307
Số lượt thích: 0 người
NGUYỄN THỊ BÁCH CHIÊN
/MODULE MN 9
9
Ị

\
XÂY DỰNG MÔI THƯỜNG GIÁO DỤC CHO TRẺ 3 - 6 TUỒI
□ A. GIỚI THIỆU TỐNG QUAN
Môi trưởng giáo dục có ảnh hường, tác động đến tre từ 3 - 6 tuổi rẩt lớn và có vai trò rát quan trọng trong việc hình thành nhân cách toàn diện của mỗi cá nhân tre. Trong module này, bạn sẽ tìm hiểu tác động cửa môi trưởng và hoạt động chủ đạo cửa tre lứa tuổi từ 3 - 6 tuổi.
Khi bạn thục hiện các hoạt động trong module MN 9, bạn sẽ tìm hiểu VẺ cách tổ chúc các hoạt động trong môi truững giáo dục dành cho trê tù 3-6 tuổi cũng như tìm ra cách thúc sây dung môi truững giáo dục hiệu quả vói những điẺu kiện nhất định để tre được hoạt động cá nhân nhìẺu hơn, tụ do khám phá theo ý thích và khả nàng của mình. Đặc biệt, bạn sẽ biết cách sây dụng các gòc và tổ chúc hoạt động trong các gốc vòi các nguyÊn vật liệu sẵn có cửa địa phương và cửa môi trưởng thiÊn nhìÊn gằn gũi nhằm giúp tre 3 - 6 tuổi phát triển toàn diện về cả thể chất lẩn tĩnh thần, thục hiện chương trình Giáo dục mầm non ban hành năm 2009 đạt hiệu quả, chẩt lượng.
® B. MỤC TIÊU
MỤC TIÊU CHUNG
Học viên biết vận dung lí luận và thục tìỄn để ỉây dụng đuợc môi truửng giáo dục phù hợp vòi đặc điểm tâm sinh lí cửa tre từ 3 - 6 tuổi, phù hợp với thục tiễn cửa địa phuơng, nhà truững nhằm phát triển toàn diện VẺ năm lĩnh vục: nhận thúc, ngôn ngũ, thể chất, tình cảm, quan hệ xã hội và thẩm mĩ cho tre, góp phần nâng cao chất lượng thục hiện chương trình giáo dục mầm non.
MỤC TIÊU CỤ THỂ
Sau khi học module này, bạn có thể:
Ve kiẽn thức
Xác định các đặc điểm, quy luật phát triển tâm sinh lí cửa tre tù 3- 6 tuổi.
N Êu được vai trò, nguyÊn lắc sây dung môi truững giáo dục cho trê trong độ tuổi tù 3 - 6 tuổi.
Trình bày được cách sây dụng môi truững giáo dục tích cục cho trê trong độ tuổi tù 3 - 6 tuổi.
Ve kỉ năng
Biết tổ chúc sắp xếp môi truững giấo dục cho tre tù 3 - 6 tuổi hoat động.
sú dụng các vật liệu sẵn có ờ địa phương nhà trưởng để sây dụng môi trưởng hoạt động trong lủp cho tre phù hợp; tận dụng các thiết bị chơi ngoài trời để trê vui chơi học tập.
Sú dụng môi trưởng sẵn có xung quanh lớp học dể giúp tre trong độ tuổi từ 3 - 6 tuổi phát triển toàn diện.
Ve thái độ
Rèn luyện khả năng tụ học để có những kiến thúc, kỉ nàng cơ bản trong việc sây dụng môi trưởng giáo dục cho tre trong độ tuổi tù 3 - 6 tuổi.
Có ý thúc bổ sung, điẺu chỉnh việc làm hàng ngày để tổ chúc môi trưởng cho tre trong độ tuổi tù 3 - 6 tuổi hoạt động ngày càng phong phú và hâp dẫn.
Có ý thúc tụ giác sưu tầm, tận dung và sú dung các nguyên vật liệu, phế liệu để làm đồ dùng, đồ chơi cho tre hoạt động.
[> c. NỘI DUNG
Nội dung 1:
ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN TÂM ư CỦA TRẺ TỪ 3 - 6 TUỔI Hoạt động: Tìm hiểu hoạt động chủ đạo của trẻ từ 3 - 6 tuổi
Bạn hãy đánh dâu X vào phương án mà bạn cho là đung.
STT
Câu hỏi
Đứng
Sai
Không chắc chắn

1
Hoạt động chủ đạo cửa tre tù 3-6 tuổi là hoạt động vòi đồ vật.
2
Hoạt động chủ đạo cửa tre tù 3-6 tuổi là hoạt động vui chơi.
3
Câu nói “Tre học bằng chơi" đúng hay sai?

ĐỂ nắm bất được những đặc điểm phát triển tâm lí cửa tre tù 3 - 6 tuổi, mời bạn tham khảo thêm những thông tin sau đây.
THÔNG TIN PHÀN HỒI
Hoạtổộng vuichơĩ ỉàhoạtổộngchủ ẩạo của trẻtừ3-6tuổi
Tre chơi mà học, học qua chơi là một đặc điểm cơ bản và cổt lõi nhát của tre tù 3 - 6 tuổi và hoạt động vui chơi cửa tre biểu hiện ờ những đặc điểm sau:
Trong độ tuổi này, khi chơi trò chơi, tre thục hiện các hành động không nhằm tạo ra sản phẩm, không nhằm dạt kết quả mà nhằm tái tạo lại quá trình, nội dung cửa hoạt động.
Vĩ dụ: Khi đỏng vai đầu bếp, tre thục hiện các hành động chơi theo đứng trình tụ có trong thục tiỄn như: Đằu tĩÊn phái đi mua thục phần, thái rau, thịt xong mòi cho vào nẩu, chú không theo trình tụ ngược lại...
Khi chơi, tre không bất buộc phái thục hiện
 
Gửi ý kiến