Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

modum 8 mầm non

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: hoathuytinh699
Ngày gửi: 08h:42' 31-03-2018
Dung lượng: 936.5 KB
Số lượt tải: 4
Số lượt thích: 0 người
NGUYỄN THỊ BÁCH CHIÊN
/MODULE MN 8
8
1
1

\
XÂY DỰNG MÔI THƯỜNG GIÁO DỤC CHO TRẺ 3 - 36 THÁNG ĨUÔÌ
□ A. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN
Trong các truững mầm non hiện nay, việc xây dung môi trưởng giáo dục trong các nhóm tre tù 3 đến 36 tháng tuổi chua tliuc sụ đuợc quan lâm và môi truững giáo dục đỏ bị “mâu giáo hỏa" rát nhiẺu do nhiều nguyÊn nhân khác nhau. Một trong những nguyên nhân đó là giáo viên chua quan tâm đến sụ khác biệt khá lớn VẺ sụ phát triển lâm sinh lí giữa tre mẫu giáo với tre nhà tre khi sây dụng môi truững giáo dục. Môi truững giáo dục dành cho tre tù 3 - 36 tháng tuổi có những nét đặc thù riÊng nhằm thể hiện và phát huy vai trò cửa hoạt động chú đạo cửa lúa tuổi - hoạt động giao lưu xủc cảm, tình cám. Trong module này, chúng tôi sẽ giòi thiệu cách xây dụng môi truững giáo dục cho tre từ 3 - 36 tháng tuổi trong các trưởng mầm non, các nhỏm tre nhằm tạo điỂu kiện cho tre được phát triển toàn diện trong mọi lĩnh vục: thể chất, nhận thúc, ngôn ngữ, tình cám, quan hệ xã hội và thẩm nil dựa vào chương trình giáo dục mầm non mơi bail hành năm 2009. Đặc biệt, bạn sẽ biết cách tận dụng các nguyên vật liệu rê tiền, sẵn cỏ của địa phương để sú đụng và lầm đồ dùng, đồ chơi cũng như trang trí mói truững giáo dục cho tre tù 3- 36 tháng tuổihĩệu quả và tổ chúc cho tre hoat động tích cục trong mói trưữngđò.
`£); B. MỤC TIÊU
MỤC TIÊU CHUNG
Học viên biết vận dung lí luận và thục tiỄn để ỉây dụng đuợc môi truửng giáo dục phù họp với đặc điểm tâm sinh lí của tre từ 3 - 36 tháng tuổi, phù họp với thục tiỄn của địa phuơng, nhà tru ỏng nhằm phát triển toàn diện bổn lĩnh vục: nhận thúc, ngôn ngữ, thể chất, tình cảm, quan hệ xã hội và thản mĩ cho tre tù 3 - 36 tháng tuổi, góp phần nâng cao chát lượng thục hiện chương trình giáo dục mầm non.
MỤC TIÊU CỤ THỂ
Sau khi học module này, bạn có thể:
Vê kiẽn thức
Nhận biết đuợc hoạt động chủ đạo cửa trê nhà tre, một 5 ổ các đặc điểm cơ bản, quy luật phát triển tâm sinh lí cửa tre từ 3 - 36 tháng tuổi.
Nhận biết dược những yÊu cầu cần thiết khi xây dụng môi truửng giáo dục cho tre tù 3 - 36 tháng tuổi.
Hiểu được cách sây dụng môi trưởng giấo dục tích cục cho tre từ 3 - 36 tháng tuổi, giúp tre tù 3 - 36 tháng tuổi phát triển toàn diện.
Ve kỉ năng
Biết cách tổ chúc, sú dụng môi truững cho tre nhà tre hoạt động.
Sú dụng các vật liệu sẵn có, re tìẺn, các nguyên vật liệu, phế liệu để làm đồ dùng, đồ chơi cho trê nhà tre hoạt động trong lóp và một sổ thiết bị chơi ngoài trời để trê nhà tre vui chơi, học tập.
Sú dụng môi truửng sẵn có xung quanh lóp học để giúp tre nhà tre phát triển toàn diện: nhận thúc, thể chất, ngôn ngũ, tình cám xã hội - ứiẩmrnĩ.
Ve thái độ
Có ý thúc bổ sung, điẺu chỉnh việc lầm hàng ngày để tổ chúc môi truững cho tre nhà tre hoạt động ngày càng phong phú và hâp dẩn.
Có ý thúc tụ giác sưu tầm các nguyên vật liệu, phế liệu để làm đồ dùng, đồ chơi cho tre nhà tre hoạt động.
Rèn luyện ý thúc và khả nàng tự học để cỏ những kiến thúc, kỉ nàng cơ bản trong việc sây dụng môi trưởng giáo dục cho tre nhà trê.
c. NỌI DUNG
Nội dung 1:
TỈM HIỂU MỒI TRƯỜNG GIÁO DỤC DÀNH CHO TRẺ TỪ 3-36 THÁNG
Hoạt động
Dựa vào kinh nghiệm của bản thân, bạn hãy viết ra một cách ngắn gọn suy nghĩ cửa mình để trả lòi các câu hỏi sau:
Bạn hiểu như thế nào VẺ môi trưởng giáo dục cho tre tù 3 - 36 tháng tuổi?
Môi trưởng giáo dục cho tre tù 3 - 36 tháng tuổi bao gồm những gì?
Theo bạn, phải dựa trÊn những nguyÊn tấc nào để sây dung môi truững giáo dục cửa nhóm/ lớp tù 3 - 36 tháng tuổi đạt hiệu quả?
Sau đó, bạn tham khảo những thông tin phản hồi cửa chứng tôi và bổ sung thêm vào vờ học cửa mình nếu bạn thây cằn thiết. Bạn hãy ghi lại những câu hỏi cần trao đổi vòi đồng nghiệp, ban giám hiệu và tác giả.
THÔNG TIN PHÀN HỒI
Khái niệm
Môi truững giáo dục dành cho trê tù 3 - 36 tháng tuổi (theo nghĩa hẹp) là môi truững tĩnh thần và môi trưởng vật chất cửa nhóm lớp và nhà trưởng. Môi truững giáo dục cho tre tù 3 -
 
Gửi ý kiến