Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

modum 7 mầm non

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: hoathuytinh699
Ngày gửi: 08h:42' 31-03-2018
Dung lượng: 894.0 KB
Số lượt tải: 152
Số lượt thích: 0 người
NGUYÊN THỊ MAI CHI
/MODULE MN 7
7


\
/MÔI TRƯỞNG GIÁO DỤC CHO TRẺ MẨM NON
□ A. GIỚI THIỆU TỐNG QUAN
Trong module này bạn sẽ tìm hiểu những vấn đẺ cơ bản VẺ môi truững giáo dục cho tre trong phạm vĩ khuôn vĩÊn cửa trưởng mầm non, biết cách tổ chúc môi truửng giáo dục cho tre trong truững mầm non nhằm tạo điẺu kiện cho tre được hoạt động tích cục, chủ động, sáng tạo, phát huy khả nàng cá nhân và giáo dục trê thông qua môi truững.
# B. MỤC TIÊU
Sau mođule này, bạn 5Ễ:
VẼ KIẼN THỨC
Hiểu được khái niệm, ý nghĩa và các yÊu cầu của môi trưởng giáo dục cho tre trong trưởng mầm non.
Biết đuợc cách thúc tổ chúc môi truững giáo dục cho trê hoạt động có hiệu quả trong trưởng mầm non.
VẼ KĨ NĂNG
ThìỂt lập dược môi trưởng giáo dục trong lóp và ngoài trời cho trê hoạt động ờ truửng mầm non.
Sú dụng các điẺu kiện sẵn có để sây dung môi trưởng giáo dục cho tre phát triển ờ trưởng mầm non.
Sáng tạo trong tổ chúc môi trưởng giáo dục cho trê ờ tru ỏng mầm non.
VẼ THÁI ĐỘ
Nâng cao ý thúc bổ sung, điẺu chỉnh môi trưởng giáo dục phù hợp vòi tre ờ lóp cửa mình phụ trách và trưởng mầm non ngày càng phong phú và hấp dẫn.
Bạn cần khoảng 10 giở để hoàn thành module này.
[> c. NỘI DUNG
KHÁI NIỆM MỒI TRƯỜNG GIÁO DỤC Ờ TRƯỜNG MĂM NON
Hoạt động 1. Tìm hiểu vẽ môi trường giáo dục cho trẻ mầm non
Dựa vào kinh nghiẾm bản thân, bạn hãy viết ra suy nghĩ của mình để trả lời các câu hỏi sau:
Môi truởng giáo dục cho tre ờ truửng mầm non là gì?
Môi truởng giáo dục này có ý nghĩa như thế nào đổi với sụ phát triển của tre?
NÊU các yÊu cầu cần thiết VẺ môi trưởng giáo dục (nguyên tấc sây dụng môi trưởng giáo dục) cho tre ờ trưởng mầm non và lìÊn hệ với thục tế nơi bạn làm việc.
Bạn hãy ẩổi chiếu ý nội đung vừa viết vời những íhông tỉn ảuờỉ- ổầy và tụ hoàn thiện nậĩíầỉng tìú ỉời cảc câu hổi.
THÔNG TIN PHÀN HỒI
Môi trưởng giấo dục cho trê mầm non đẺ cập ờ đây là hoàn cánh sinh hoạt của trê - toàn bộ điẺu kiện tự nhìÊn và xã hội nằm trong khuôn vĩÊn của trưởng mầm non, gồm hai bộ phận không thể tách ròi, liên quan chặt chẽ và b ổ sung lẫn nhau, đó là:
+- Môi truững vật chát: phòng nhỏm/ lớp học, hành lang, sân vườn và trang thiết bị, đồ dùng dạy học.
+■ Môi truững tinh thần: bằu không khí, quan hệ xã hội, giao tiếp giữa tre với nguửi lớn (giáo viên, phụ huynh, khách), giữa tre với nhau (đồng nìÊn, đồng giới, khác giói) và giữa nguửi lớn với nhau.
Ý nghĩa/giá trị cửa môi trưởng giáo dục đổi với trê mầm non là: Tạo điẺu kiện cho tre được tương tác với phương tiện giáo dục (thiết bị, đồ dùng, đồ chơi) và tiếp xức, giao tiếp vơi mọi nguửi.
Anh hường sâu sắc cửa môi tru ỏng trong hoạt động giáo dục:
+■ Giủp tre có cơ hội tự khám phá một cách tích cục, chú động để trải nghiệm và phát triển toàn diện, phát huy ÍDĨ ưu những tiềm nâng sẵn có của bản thân, hình thảnh những kỉ nâng cần thiết cho cuộc sổng.
+■ Hỗ trợ thiết yếu cho giáo vĩÊn thục hiện chương trình giáo dục mầm non.
YÊU cầu về môi truững giáo dục cho tre mầm non:
+■ All toàn và vệ sinh: đảm bảo đú điểu kiện VẺ co sờ vật chất theo quy định (diện tích, ánh sáng, thoáng mát về mùa hè, án ấp về mùa đông và đú dưỡng khí cho trê trong lớp học; hệ thiổng điện, nuỏc; đồ dùng, đồ chơi, trang thiết bị) được bảo duõng để tránh nguy hiểm, đảm bảo an toàn và giữ gìn vệ sinh sạch sẽ; có bầu không khí vui tươi, thân thiện, hòa thuận; quan hệ gằn gũi, yÊu thương, tôn trọng; đổi xú công bằng.
+■ Phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí và nhu cầu cửa tre mầm non: Trê phát triển nhanh và lất hiếu động nÊn cần không gian đủ rộng để hoạt động, đặc biệt khi thời tiết >áu hạn chế chơi ngoài trời. Khoảng không gian này cằn thiết để tre chơi cá nhân hoặc chơi cạnh nhau hay chơi thành nhóm.
+■ Đáp úng yÊu cầu cửa chương trình: thiết kế môi trưởng theo quá trình hoạt động chủ đế; sây dung các khu vục/góc hoạt động.
Thục tế: N Ên tận dụng phương tiện sẵn có trong môi tru ỏng tụ nhìÊn - xã hội ờ địa phương như cây, con,
 
Gửi ý kiến