Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

modum 5 mầm non

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: hoathuytinh699
Ngày gửi: 08h:41' 31-03-2018
Dung lượng: 247.0 KB
Số lượt tải: 93
Số lượt thích: 0 người
LÝ THU HIÊN
/MODULE MN 5
5
1

\
DẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN TliẨM Mĩ, NHŨNG MỤC TIÊU VÀ KẾT QUẢ MONG ĐỘn ỞTTtỄ MẨM NON VẾ THAM MĨ
D A. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN
Giáo dục phát triển thẩm mĩ là một trong nãm mặt giáo dục nhằm phát triển toàn diện tre mầm non, góp phần hình thành những yếu tổ đầu tìÊn cửa nhân cách, chuẩn bị cho tre vào học lớp một.
Trong chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phát triển thẩm mĩ cho tre được tiến hành thông qua nhìẺu hoạt động mà âm nhac và tạo hình được coi là những hoạt động nghệ thuật có ưu thế. Mục đích của giáo dục thẩm mĩ nhằm phát triển ờ trê khả nàng cám nhận và thể hiện cái đẹp; giáo dục tre moi quan hệ thẩm mĩ, tình cám thẩm mĩ. Từ đó, hình thành ờ tre thị hiếu và thái độ thẩm mĩ đứng đắn.
ĐỂ việc giáo dục phát triển thẩm mĩ cho tre đạt hiệu quả, nguửi giáo vĩÊn cằn nắm được đặc điểm phát triển thẩm mĩ cửa trê mầm non, những mục tiêu và kết quả mong đợi Q tre vỂ thẩm mĩ theo chương trình giáo dục mầm non. Từ đó, giáo vĩÊn biết vận dụng tổ chúc các hoạt động giáo dục thẩm mĩ nói riÊng và việc chăm sóc - giáo dục tre mầm non nói chung.
Nội dung cửamodule gồm các hoạt động sau:
Tim hiểu đặc điểm phát triển thẩm mĩ ờ tre mầm non.
Đọc và nghiên cứu mục tìÊu giáo dục phát triển thẩm mĩ ờ tre mầm non.
Phân tích kết quả mong đợi về giáo dục thẩmmĩ ờ tre mầm non.
Vận dung kết quả đã học vào việc thiết kế các hoạt động phát triển thẩm mĩ (âm nhac, tạo hình) cho tre mầm non.
Module đuợc thiết kế cho 15 tiết học trÊn lớp. Tuy nhiÊn, để việc tiếp thu được hiệu quả, trước khi học module này` giáo vĩÊn mầm non cần hiểu được khái quát đặc điểm tâm sinh lí cửa trê mầm non; nắm vững chương trình giáo dục mầm non hiện hành. Đồng thòi nÊn tham kháo tìiÊm một số tài liệu cồ liên quan.


TIEU
Sau khi học XDng module này, giáo vĩÊn mầm non có thể:
Xác định được mục tìÊu giáo dục phát triển thẩm mĩ cho tre mầm non.
Phân tích được những đặc điểm phát triển thẩm mĩ đổi với tre mầm non.
N Êu lên sụ khác biệt giữa các độ tuổi về những đặc điểm phát triển thẩm mĩ đổi với tre mầm non.
Phân định rỗ kết quả mong đợi về giáo dục phát triển thẩm mĩ cho tre mầm non.
ThìỂt kế được các hoạt động giáo dục thẩm mĩ cho tre mầm non.
[> c. NỘI DUNG
Hoạt động 1: Xác định đặc điểm phát triển thẩm mĩ của trẻ mầm non
MỤC TIÊU
Giáo vĩÊn có đuợc búc tranh tổng thể VẺ đặc điểm phát triển thẩm mĩ cửa tre mầm non, làm cơ sờ giúp giáo vĩÊn biết cách lụa chọn nội dung, phương pháp và cách thúc tổ chúc các hoạt động giáo dục thẩm mĩ cho tre ờ truững mầm non.
THÔNG TIN cơ BÀN
Tuổi mầm non, đặc biệt ờ tuổi mẫu giáo là thỏi ld nhạy cảm với những “cái đẹp" xung quanh, có thể coi đây là thời ld phát cám cửa những xúc cảm thẩm mĩ - những xúc cám tích cục, dỄ chịu được nảy sinh khi tre tiếp xúc trục tiếp vói “cái đẹp". Từ những xúc cảm tích cực, tre bất đầu mong muổn thể hiện trong các hoạt động nghệ thuật.
Đặcđìấn cobản của hoạt động tạo hình ởtuốìmẩm non a. HoạtổộngừỊO hình
Hoạt động tạo hình (HĐTH) còn gọi là hoạt động tạo ra cái đẹp trong cuộc sổng và trong nghệ thuật bằng ngôn ngũ, phương tiện tạo hình. Đó là sụ kết hợp hài hoà giữa đường nét - mầu sấc - hình khổi và bổ cục trong không gian.
HĐTH luôn gắn lìẺn vơi đời sổng hiện thục nhằm thoả mãn nhu cầu VẺ cái đẹp cửa con người trÊn hai lĩnh vục:
Một là, tạo ra các tác phần nghẾ thuật tạo hình nhằm thoả mãn nhu cầu nhận thúc thẩm mĩ, đong thời nâng cao chát lượng đỏi sổng vàn hữá cửa con người.
Hai là, đua cái đẹp vào cuộc sổng. Việc này đuợc thục hiện qua mĩ thuật úng dụng vơi các chuyÊn ngành đồ hoạ, trang trí thủ công mĩ nghệ và kiến trúc.
Nghệ thuật tạo hình còn là hình thúc giao tiếp bằng ngôn ngũ cửa hình tượng nghệ thuật khi con nguửi chua biết VẺ lởi nói và chữ vĩỂt cửa nhau. HĐTH giúp ta hiểu biết về quá khư, biết được trình độ sản xuất, tập quán, vàn hoá xã hội... cửa mỗi thời đại khác nhau dược thể hiện bằng phương pháp khắc trÊn vách đá hay đồ dùng, dụng cụ lao động, đồ thở, đồ tế 1Ễ, đồ trang 5ÚC... vì thế HĐTH còn là hoạt động nhận thúc đặc biệt mà
 
Gửi ý kiến