Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Module TH17 (file Word)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đinh Nam Việt
Ngày gửi: 07h:52' 07-11-2014
Dung lượng: 16.2 MB
Số lượt tải: 3068
Số lượt thích: 2 người (Phạm Trung Hiếu, Hồ Châu)
QUẢN HÀ HƯNG
MODULE TH 17


SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HỌC Ở TIỂU HỌC D) a. giới thiệu tống quan
Trong xu thế đổi mới phương pháp dạy học (PPDH) ờ tiểu học hiện nay, người giáo viên (GV) không những phái nắm chác nội dung, chương trình, PPDH đặc thù cúa tùng môn học, mà còn phái hiểu rõ vai trò, tác dụng cũng như phương pháp sú dụng các bộ thiết bị dạy học CTBDH), từ đó sú dụng hiệu quả chung trong quá trình hình thành kiến thúc, giúp học sinh (HS) lĩnh hội kiến thúc một cách dế dàng hơn, chính xác hơn và bỂn vững hơn. Lầm được điỂu này cũng chính là chúng ta đã góp một phần quan trọng vào việc đổi mòi PPDH ờ tiểu học.
Module này sẽ tập trung làm rõ một sổ khái niệm liên quan đến TBDH, tìm hiểu hệ thổng, đặc điểm cúa TBDH các môn học cũng như các nguyên tấc sú dụng TBDH ờ tiểu học sao cho có hiệu quả.

B. MỤC TIÊU
Sau khi học xơng module này, người học cần:
Hiểu được vị trí, vai trò cúa công tác TBDH trong truởng tiểu học.
Hiểu và trình bày được hệ thổng các TBDH ờ truởng tiểu học.
Thục hành và sú dụng được một sổ TBDH trong các môn học ờ tiểu học.

c. NỘI DUNG
Nội dung
TỈM HIỂU KHÁI NIỆM THIẾT BỊ DẠY HỌC
Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm thiết bị dạy học
THÔNG TIN Cơ BÀN
Hệ thõng cơ sờ vật chãt trong nhà trường
Mỗi truởng học muổn tồn tại và phát triển phái có hệ thổng cơ sờ vật chất truởng học; hệ thổng đó được mô tả bời sơ đồ sau:
Thiet bị

TBDH

dùng chung

- TBDH các

- Thiet bị dùng

bộ môn được

chung cho các

cấp

hoạt động giáo

- TBDH tự

dục

làm

- Phưong tiện

- Đồ dùng

kĩ thuật dạy học

học tập của

cho GV

HS

Thiêt bị trường học

Cơ sử vật chât trường học

Trường sử
Lớp học
Phòng làm việc
Bàn, ghề, bâng
Sân choi bãi tập
Thư viện
Phòng bộ mân
Phòng thực hành
Phòng thí nghiệm ■Phòng TBDH
Sơ để ĩ. Hệ thống cơ sở vật chất trong nhà truồng
TBDH làmộtbộ phận của hệ thống cơ sờ vật chất trưởng học.
Khái niệm thiẽt bị dạy học
Hiện nay, trong các nhà trưởng phổ thông cỏn tồn tại khá nhiều các tên gọi khác nhau vỂ lĩnh vục TBDH. Ngay trong các vãn bản quán lí nhà nuớc cúa ngành Giáo dục và Đào tạo cũng chua nhẩt quán vỂ tên gọi. Tù “equipment" đuợc giải nghĩa và đuợc hiểu là thiết bị, dụng cụ, đồ dùng, đồ nghề.
Vì vậy các tên gọi sau đây thuởng đuợc sú dụng trong ngôn ngữ nói và viết hiện nay:
Đồ dùngdạyhọc: Hiểu một cách đơn giản thì đồ dùng dạy học bao gồm: 4- ĐỒ dùng dạy học cúa GV;
4- Đồ dùng học tập cúa HS;
4- Thiết bị kèm theo.
Thiết bị giáo dục (Bộ Giảo dục và Đào tạo): Thiết bị giáo dục bao gồm thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập ờ tại lớp, thiết bị phỏng thí nghiệm, thiết bị thể dục thể thao, thiết bị nhạc, hoạ và các thiết bị khác trong xưởng trưởng, trường, phòng truyền thong nhằm dam bảo cho việc nâng cao chất luợng dạy và học, góp phần thục hiện mục tiêu giáo dục.
VỂ bản chất, các tên gọi trên đỂu phán ánh cảc ảấu hiệu chung như sau:
Đó là tất cả những phương tiện rất cần thiết cho GV và HS tổ chúc và tiến hành hợp lí, có hiệu quả quá trình giáo dục và dạy học ờ các môn học, cấp học.
Đó là một vật thể hoặc một tập hợp đổi tượng vật chất mà người GV sú dụng với tư cách là phương tiện điỂu khiển hoạt động nhận thúc; là phương tiện giúp HS lĩnh hội khái niệm, định luật, thuyết khoa học,... nhằm hình thành ờ HS các kĩ năng, kĩ sảo, đám bảo việc giáo dục, phục vụ mục đích dạy học và giáo dục.
Vị trí cúa TBDH trong cẩu trúc hệ thổng cơ sờ vật chất trưởng học như được mô tả trong Sơ ỔỒ ĩ là thành tổ chủ yếu và quan trọng nhẩt. Từ đó, chúng ta có thể đua ra một định nghĩa tương đổi đầy đủ và hoàn chỉnh vỂ TBDH như sau:
7hiểt bị dạy học ỉắ hệ thống đối tuọng vật chất và nhữngphittmg tiện lã thuật được GV và HS sử dụng trong quá trình dạy học nhằm thực hiện mục đích dạy học.
Các nhiệm vụ vã yêu cầu của thiẽt bị dạy học
TBDH là công cụ đặc thù cúa lao động sư
 
Gửi ý kiến