Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Module BDTX TH45_Việt

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đinh Nam Việt
Ngày gửi: 22h:40' 07-03-2017
Dung lượng: 453.8 KB
Số lượt tải: 38
Số lượt thích: 0 người
MODULE TH


LỤC THỊ NGA
XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG THÂN THIỆN VÌ TRẺ EM GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

Module Xây dựng cộng dồng thán thiện vi tìẻ em, mã sổ: TH.45, được xây dụng theo cẩu trúc chuông trình bồi duỡng thuởng xuyên GV" tiểu học nhầm nâng cao nàng lục chuyên môn, nghiệp vụ cửa GV tiểu học với yêu cầu phát triển giáo dục tiểu học và yêu cầu cúa chuẩn nghề nghiệp GV tiểu học.
Phong trào “Xây dụng trưởng học thân thiện, học sinh tích cục" đuợc phát động tù ngày 22 tháng 7 năm 2003 đến nay đã đạt đuợc nhiẺu kết quả: trưởng đã xanh, sạch, đẹp hơn, thầy cô giáo tích cục đoi mod phuơng pháp giang dạy, HS tụ tin, tác động tích cục đến cộng đồng, gia dinh. Tuy nhìÊn, nhiêu ý kiến cho rằng cần phải xây dụng một không gian thân thiẾn cho các em, không chỉ trong nhà trưởng mà ờ cả bên ngoài xã hội, đồng thỏi đánh thúc trách nhiệm cúa ngưủd lớn trong việc rèn luyện các em, tạo điẺu kiện cho các em đuợc tham gia các hoạt động xây dụng cộng đồng thân thiện, vãn minh từ nhà truửng đến gia dinh và ngoài xã hội. Nhu thế sẽ giúp các em hoàn thiện nhân cách, phát triển toàn diện và xây dụng cho các em VẺ lí tường sổng.
Module `Xây dựng cộng dồngĩhán thiện ĨÀ Ễrẻem, mãsổTH.45, đuợcvĩếtvũd dung lưọng thỏi gian cho tự học gồm 12 tiết và ứiỏi gian học tập trung gồm 1 tiết lí thuyết +■ 2 tiết thục hành, nhằm thúc cổy moi liÊn hệ giữa gia đình- nhà truửng- cộng đồng cũng như tăng cuửng sụ tham gia cửa cộng dồng vào công tác giáo dụcHS. Module bao gồm các nội dung chính sau đây:
Môi trưởng giáo dục ngoài nhà trưởng.
Sụ cần thiết phải xây dụng cộng đồng thân thiện vì tre em.
Nội dung xây dụng cộng đồng thân thiện vì tre em.
Cách thúc để thục hiện các nội dung xây dụng cộng đồng thân thiện vì tre em.

MỤC TIÊU
Sau khi tụ nghiÊn cứu và hoàn thành chuông trình bồi duõmg thuửng xuyÊn module cồ mã số TH.45, họcviÊn có khả năng:
- Hiểu đuợc môi truửng giáo dục gồm cả môi trưởng trong và ngoài nhà trưởng, nhũng tác động cơ bản cúa môi trưởng ngoài nhà trư ỏng vào nhà trưởng trong thủd kì công nghiệp hoá - hiện đại hoá.
xác định rõ được việc sây dụng cộng đồng thân thiện vì tre em nhầm dâm báo các quyẺn cửa tre em theo Cônguỏc LĩÊn Họp Ọuổc.
Biết cách thúc đẩy và chung tay thục hiện các nội dung sây dụng cộng đồng thân thiện vì tre em.

c. NỘI DUNG
Nội dung 1
XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG THÂN THIỆN vỉ TRẺ EM
Hoạt động 1. Tìm hiểu một số khái niệm cở bản
câu hòi
Cầu hỏi ĩ. Cộng đồng là gì?
Cổuhói2. Cộng đồng thân thiện là gì?
Cầu hòi 3. Môi tru ỏng giáo dục là gì? Môi truỏrng giáo dục trong nhà truòng và môi truởng giáo dục ngoài nhà truòng bao hàm những yếu tổ nào?
Thông tin phàn hõi
Cộng đõng
Cộng đồng là các đon vị, tổ chúc, cá nhân sinh sổng, lầm việc, học tệp,... gắn bó thành một khối trong cùng một môi trưởng ỉã hội nhu: thôn/ấp / xom; làng/bản; cụm dân cu; phường/ỉã;... Trong cộng đồng tliuững có những quy tấc chung được moi người thổng nhẩt thục hiện.
Thành phần cụ thể o cộng đồng bao gồm:
Các co quan, đon vị, doanh nghiệp: truòng học, bệnh viện, trung tâm y tế, công ti, sí nghiệp, co quan nhà nưồc,...
Các tổ chúc chính trị sã hội: Đoàn Thanh niÊn Cộng sản Hồ chí Minh, Hội LiÊn hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cyu chiến binh, Hội Khuyến học, Mặt trận Tổ quocViệt Nam,...
Các cá nhân: Lãnh đạo cúa Đảng, chính quyẺn hoặc ban ngành đoàn thể; người có uy tín và mọi người dân sinh sổng trong cộng đồng.
Tôm ỉại: Dưồi góc nhìn tù co so giáo dục, khái niệm cộng đồng được hiểu như sau: Cộng đồng bao gồm trưỏmg học huyện, sã, thôn noi HS sinh sổng, học tập, trong đó hai trụ cột co bản là truònghọc và thôn bản.
cộng đõng thân thiện vì trè em
Một cộng đong thân thiện vì tre em là cộng đồng trong đồ:
Lãnh đạo ờ địa phương: hiểu rõ và thục hiện, ủng hộ tích cục việc thục hiện quyẺn tre em; sây dụng kế hoạch hành động dụa trên quyển tre em; sây dụng và cải thiện dịch vụ cho tre em; tham khảo ý kiến tre em trước khi có những quyết định ảnh hường tồi tre.
Thành viÊn cộng đong: bảo vệ, tôn trọng và lắng nghe tre em, hiểu, thục hiện và phát huy quyển tre em
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓