Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

mẫu kiểm tra đảng viên chấp hành

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hồ Sỹ Lý (trang riêng)
Ngày gửi: 05h:52' 24-04-2013
Dung lượng: 9.7 KB
Số lượt tải: 1112
Số lượt thích: 2 người (Phan Thi Duyen, Nguyễn Việt)

ĐẢNG ỦY TT QUẢNG PHÚ
CHI BỘ ……………………………………………
*
Số …… QĐ/ CB
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Quảng Phú, ngày … tháng … năm 20…


QUYẾT ĐỊNH
Kiểm tra Đảng viên chấp hành

Đối với đồng chí :……………………………………………………………………..
Chức vụ: ………………………………………………………………………………
Về việc:………………………………………………………………………………..
- Căn cứ Điều 30, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;
           - Căn cứ chương trình kiểm tra, giám sát của chi bộ năm 20….
CHI BỘ QUYẾT ĐỊNH
           
Điều I: Kiểm tra đ/c......................................................................................................
việc:...............................................................................................................................
Mốc kiểm tra: từ tháng .........năm 20..... đến tháng..........năm 20....
Thời gian kiểm tra: ngày…….. tháng ……..năm 20…..
Điều II:  Yêu cầu đồng chí ………………………………………………………. làm bản kiểm điểm tự kiểm tra với nội dung trên. Nêu rõ kết quả ưu điểm, khuyết điểm tồn tại, nguyên nhân và hướng khắc phục của bản thân. Gửi bản kiểm điểm cho cấp ủy chi bộ chậm nhất trước ngày ……. tháng …… năm 20….. để chi bộ tiến hành kiểm tra.


 T/M CHI BỘ
(Bí thư).


ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM BÁO CÁO
Tự kiểm tra về việc……………………………………………………………..
Kính gửi: ……………………………………………………………………….
Thực hiện Quyết định số ….QĐ/ CB, ngày …… tháng …… năm 20…. của Chi ủy chi bộ trường THCS…………………………………kiểm tra về việc:.......................
.........................................................................................................................mốc thời gian kiểm tra: từ tháng .........năm 20..... đến tháng..........năm 20....
Nay bản thân tôi làm bản tự kiểm tra với những nội dung sau:
I. SƠ LƯỢC VỀ LÝ LỊCH BẢN THÂN
Họ và tên:……………………………………………………………………………...
Ngày tháng năm sinh:…………………………………………………………………
Quê quán:……………………………………………………………………………...
Trú quán:………………………………………………………………………………
Chức vụ Đảng:………………………………………………………………………...
Chức vụ chính quyền:…………………………………………………………………
Dân tộc……………………………………..tôn giáo…………………………………
Trình độ chính trị:……………………………………………………………………..
Trình độ chuyên môn:…………………………………………………………………
Ngày vào Đảng: ................................... ;  Ngày chính thức: .......................................
Hiện nay đang sinh hoạt (tại tổ Đảng) chi bộ…………………………………………
II. VỀ ƯU KHUYẾT ĐIỂM
1/ Ưu điểm (nêu những nội dung được kiểm tra)
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2/ Khuyết điểm:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
* Nguyên nhân của ưu khuyết điểm;
- Nguyên nhân ưu điểm
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Nguyên nhân khuyết điểm
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
III. BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC
(Nêu những biện pháp khắc phục của nội dung được kiểm tra nêu trên)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Trên đây là bản báo cáo tự kiểm tra về việc……………………………………
…………………………………………………………………………………………
Rất mong sự đóng góp của các đồng chí Đảng viên trong chi bộ để bản thân khắc phục sửa chữa khuyết điểm để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Qua những ưu, khuyết điểm treenbanr thân tôi tự nhận:……………………….
………………………………………………được kiểm tra.

Quảng Phú, ngày … tháng … năm 20…
Người làm bản báo cáo tự kiểm tra……………………………ĐẢNG ỦY TT QUẢNG PHÚ
CHI BỘ ……………………………………………
*
Số:........ KL/CB

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Quảng Phú, ngày … tháng … năm 20…


KẾT LUẬN
Kiểm tra Đảng viên chấp hành
Đối với đồng chí ....................................................................., chức vụ………………
…………………………………………………………………………………………
- Căn cứ Điều 30, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;
- Thực hiện chương trình kiểm tra năm 20…của Chi bộ.
- Thực hiện quyết định số :..........QĐ/CB, ngày ....tháng....năm 20…. quyết định kiểm tra. Về kiểm tra đảng viên chấp hành đối với đồng chí:.......................................
Sau khi nghe đồng chí :................................................. trình bày bản báo cáo tự kiểm tra việc ………………………………………………………………………….
Chi bộ đã góp ý phân tích và thống nhất kết luận về những ưu, khuyết điểm đối với đ/c ……………………………………………………………..như sau :
I/ƯU ĐIỂM:- Nguyên nhân:II/ KHUYẾT ĐIỂM TỒN TẠI:

- Nguyên nhân:
III/ Nhận xét chung:


IV/ Yêu cầu:
Yêu cầu đồng chí……………………………………………khắc phục


T/M CHI BỘ
Nơi nhận: BÍ THƯ
UBKT Đảng ủy
- Lưu chi bộ


 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓