Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Mẫu hợp đồng lao động không xác định thời hạn 2020

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Hoàng
Ngày gửi: 14h:48' 12-06-2019
Dung lượng: 49.5 KB
Số lượt tải: 0
Số lượt thích: 0 người
 
 
Mẫu số 3
MẪU HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC KHÔNG XÁC ĐỊNH THỜI HẠN (Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)
Bộ, ngành, địa phương:…..… Đơn vị: …………………………
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Số:    /HĐLV
……….., ngày …. tháng ….. năm ….


HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC KHÔNG XÁC ĐỊNH THỜI HẠN
- Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
- Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;
Chúng tôi, một bên là Ông/ Bà:.....................................................................................
Chức vụ: .....................................................................................................................
Đại diện cho đơn vị (1) ................................................................................................
Địa chỉ.........................................................................................................................
Điện thoại: ..................................................................................................................
Và một bên là Ông/ Bà: ...............................................................................................
Sinh ngày ……… tháng ……….. năm ………….. tại .......................................................
Trình độ đào tạo: .........................................................................................................
Chuyên ngành đào tạo: ................................................................................................
Năm tốt nghiệp: ..........................................................................................................
Nghề nghiệp trước khi được tuyển dụng ......................................................................
Địa chỉ thường trú tại: ..................................................................................................
...................................................................................................................................
Số chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân: ..........................................
Cấp ngày …... tháng …… năm ………. tại ....................................................................
Thỏa thuận ký kết Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:
Điều 1. Nhiệm vụ hợp đồng
- Địa điểm làm việc (2): ................................................................................................
- Chức danh chuyên môn: ............................................................................................
- Chức vụ (nếu có): ......................................................................................................
-Nhiệm vụ (3) ...............................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Điều 2. Chế độ làm việc
- Thời giờ làm việc (4): .................................................................................................
- Được trang bị những phương tiện làm việc gồm:.........................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Điều 3. Nghĩa vụ và quyền lợi của người được tuyển dụng
1. Nghĩa vụ:
- Hoàn thành nhiệm vụ đã cam kết trong Hợp đồng làm việc.
- Chấp hành nội quy, quy chế của đơn vị, kỷ luật làm việc, và các quy định tại Điều 16, Điều 17, Điều 18 và Điều 19 của Luật Viên chức.
- Chấp hành việc xử lý kỷ luật và bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.
- Chấp hành việc điều động khi đơn vị sự nghiệp có nhu cầu.
2. Quyền lợi:
- Được hưởng các quyền lợi quy định tại Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14 và Điều 15 Luật Viên chức.
- Phương tiện đi lại làm việc (5): ...................................................................................
- Chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm (mã số) (6): ...................................................
Bậc: ………….. Hệ số lương ........................................................................................
- Phụ cấp (nếu có) gồm (7): .........................................................................................
được trả …………… lần vào các ngày ………… và ngày ………….. hàng tháng.
- Thời gian tính nâng bậc lương: ..................................................................................
- Khoản trả ngoài lương................................................................................................
...................................................................................................................................
- Được trang bị bảo hộ khi làm việc (nếu có) gồm:.........................................................
...................................................................................................................................
- Số ngày nghỉ hàng năm được hưởng lương (nghỉ lễ, phép, việc riêng)
...................................................................................................................................
- Các chế độ bảo hiểm (8): ...........................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
- Được hưởng các phúc lợi: ........................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
- Được hưởng các khoản thưởng, nâng bậc lương, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện nhiệm vụ hợp tác khoa học, công nghệ với các đơn vị trong hoặc ngoài nước theo quy định của pháp luật (9): .......................................................................................................................
...................................................................................................................................
- Được hưởng các chế độ thôi việc, trợ cấp thôi việc, bồi thường theo quy định của pháp luật về viên chức.
- Có quyền đề xuất, khiếu nại, thay đổi, đề nghị chấm dứt Hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.
- Những thỏa thuận khác (10) .......................................................................................
...................................................................................................................................
Điều 4. Nghĩa vụ và quyền hạn của Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp
1. Nghĩa vụ:
- Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong Hợp đồng làm việc
- Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi của người được tuyển dụng đã cam kết trong Hợp đồng làm việc.
2. Quyền hạn:
- Điều hành người được tuyển dụng hoàn thành công việc theo hợp đồng (Bố trí, điều động, tạm đình chỉ công tác...).
- Chấm dứt Hợp đồng làm việc, kỷ luật người được tuyển dụng theo quy định của pháp luật về
 
Gửi ý kiến