Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

MẪU GIẤY TRỬONG THÀNH ĐOÀN

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Cư
Ngày gửi: 13h:53' 24-08-2010
Dung lượng: 80.0 KB
Số lượt tải: 1202
Số lượt thích: 0 người
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
HUYỆN ĐOÀN DĨ AN
BAN CHẤP HÀNH
………………………………
Số : …. /CN-ĐVTT


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
………, ngày ….. tháng ….. năm 20…..


GIẤY CHỨNG NHẬN
ĐOÀN VIÊN TRƯỞNG THÀNH

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
………………………………………………………..
CHỨNG NHẬN
Đồng chí: …………………………… năm sinh: …………………...
Vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ngày: ……………… số thẻ ĐV:…………….
Nơi vào Đoàn TNCS HCM: …………………………………………………...
Được trưởng thành Đoàn từ ngày: ……/…/…..
Nơi nhận: TM. BCH ĐOÀN ……………………
- Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bí thư
- TT.TU, TT.HĐNDnh;
- CT và PCT;
- Như điều 5;


- Lưu VP.
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
HUYỆN ĐOÀN DĨ AN
BAN CHẤP HÀNH
………………………………
Số : ……/CN-ĐVTT


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
………, ngày ….. tháng ….. năm 20…..


GIẤY CHỨNG NHẬN
ĐOÀN VIÊN TRƯỞNG THÀNH

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
………………………………………………………..
CHỨNG NHẬN
Đồng chí: …………………………… năm sinh: …………………...
Vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ngày: ……………… số thẻ ĐV:…………….
Nơi vào Đoàn TNCS HCM: …………………………………………………...
Được trưởng thành Đoàn từ ngày: ……/…/…..
Nơi nhận: TM. BCH ĐOÀN ……………………….
- Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bí thưđiều 5;
 
Gửi ý kiến